Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Centra obce Středokluky – Výsledky

Architektonická soutěž byla vyhlášena dne 3. června 2019, termín podání nabídek byl 30. 9. 2019.

Celkově se zúčastnilo 12 týmů.

Porota hodnotila dne 30. 10. 2019. Výsledky byly schváleny Zastupitelstvem obce Středokluky dne 6. 11. 2019.

Další informace k soutěži na https://www.stredokluky.cz/cos/

Porota

Řádní členové nezávislí
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Martin Frei

Náhradníci nezávislí
Ing. arch. David Hlouch

Řádní členové závislí
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta
RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., místostarosta
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D., obecní architekt

Náhradníci závislí
Ing. Jan Petrů, zastupitel

Porota si pro posuzování návrhů přizvala specialisty na dopravu, památkovou péči a krajinu.

 

Protokol o průběhu soutěže

Protokol o průběhu soutěže ke stažení zde: COS_Protokol o průběhu soutěže (PDF)

Odměnění

  1. cena - 300 tisíc Kč  - návrh č. 7
    Majoarchitekti (Ing.arch. Martin Poláček, Ing. arch. Iva Potůčková)
  2. cena - 200 tisíc Kč - návrh č. 8
    re:architekti studio s.r.o. (Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. Jan Vlach, MgA. Ondřej Synek, Ing.arch. Jiří Žid)
  3. cena - 100 tisíc Kč - návrh č. 3
    MCA atelier, s.r.o. (Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Radek Novotný)

odměna 25 tisíc Kč - návrh č. 10
EHL a KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jana VIchorcová)

odměna 25 tisíc Kč - návrh č. 11
Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Michal Ševčík, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Kateřina Holotová, Bc. Kateřina Fišerová, akad.arch. Pavel Hřebecký

Soutěžní návrhy

NÁVRH č. 1 - Projektil Architekti s.r.o.

ABSTRAKT

koncept Architektura reprezentující obec by měla být pokud možno přiměřená a jednoduchá, aby překlenula rozdílný vkus občanů a odolala střídání módních trendů. Vesnický ráz spatřujeme především v přiměřených jednoduchých objemech, útlých obdélných
půdorysech domů, tradičních materiálech i v určité rozostřenosti ploch. Detašovaný obecní sál pracuje s ideou transparentnosti. Má charakter zvedajícícho se otevřeného pavilonu umístěného v zeleni.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh předkládá schematické řešení veřejných prostranství. Servisní centrum není zapojeno do systému veřejných prostranství. Architektonická forma obecního úřadu nereaguje na vesnický charakter zástavby, chybí samostatná velká zasedací místnost. Pozitivem návrhu je čistota dispozičního řešení včetně provozních vazeb.

NÁVRH č. 2 - Ing. arch. Jakub Žoha, Ing. arch. Miroslav Krejčíř, Ing. Ondřej Valigura, Ing. Valentýna Fňukalová, Ing. Markéta Jurečková, Bc. Jiří Ullwer

ABSTRAKT

Záměrem je vytvořit zázemí obce Středokluky s vhodnými prostory pro občanské vybavení. V rámci návrhu je rekonstruována budova obecního úřadu (Lidická 152). Ostatní budovy občanského vybavení jsou novostavby, které využívají tradiční materiály a ctí charakter středočeské obce. Cílem je vytvořit kvalitní veřejné prostranství. Materiálovým složením a prvky zelené infrastruktury propojit uzlová centra obce. Součástí řešení je trasování komunikací s ohledem na dopravní obsluhu jednotlivých částí obce. Úprava komunikací a měna materiálového složení má za úkol zklidnění dopravy a zvýšení pobytového potenciálu. Komunikace pro motorová vozidla a pěší bude vyspádována tak, aby byl umožněn tok srážek do přilehlých dešťových záhonů nebo zasakovacích průlehů. Veřejná prostranství obce jsou upravena tak, aby byl vytvořen příjemný prostor pro pobyt, střetávání místních  obyvatel a konání různorodých akcí.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh předkládá civilní vesnický charakter řešení. Pozitivem návrhu je uměřenost jeho předpokládané ekonomické náročnosti. Řešení veřejných prostranství je rozpačité a méně srozumitelné. Dispoziční řešení obecního úřadu i technických služeb je nepřehledné, bez realizace pavilonu chybí velká zasedací místnost. Pozitivem je dispoziční řešení hasičské zbrojnice s výjezdem na ul. Lidická.

NÁVRH č. 3 - MCA atelier, s.r.o. (Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Radek Novotný) - 3. místo

ABSTRAKT

Území nabízí námět 3 vertikalizujících symbolických center „ducha“ – „duše“ – „těla“ umístěných v trojúhelníku, s vrcholy v „branách“ obce.
Návrh situace reflektuje a využívá materiální a nemateriální kvality pro nové zhodnocení. Zachovává vztah těchto míst ve vzájemné viditelnosti, směřování, charakterech prostředí a povrchů veřejného prostoru. Vzájemně provázaná a individuálně řešená centra tvoří námětovou řadu základních stránek života: „ducha“, „duše“, „těla“  reprezentovaných v dějích v oblasti: správy, kultury a spolkového života společenství, vzdělání, údržby a bezpečí. Cílem je prokreslení charakterů, čitelnost a následná identifikace s místem a společenstvím, která pak zpětně posiluje zájem o prostředí. Nositeli námětu v prostředí jsou Instituce - objekty: radnice, škola, kostel, obecní dvůr doplněné kulturními objekty: pomníkem padlých, stávajícími sochami a současným uměním podněcujícím k přemýšlení.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh klade silný důraz na definování významu a symboliky jednotlivých center obce. Tuto jasnou koncepci rozvíjí v řešení veřejných prostranství a četných objektů center, avšak s jistými nedostatky k vytyčeným hodnotám. To se projevuje např. velkou mírou navrhovaných zpevněných ploch veřejných prostranství nebo poměrně radikálním přístupem k přestavbě stávajících budov, včetně demolice haly obecního servisu. Pozitivní je programová  koncentrace obecního úřadu a spolkových místností ve stávajícím areálu obecního úřadu a intenzivní využití jeho dvora. Obdobně je tomu u drobných „zákoutí“ veřejných prostranství, která však nejsou vždy využita naplno. Jako spíše nevhodné se jeví přemístění pomníku obětem 1. a 2. světové války, případně doplnění vysílače s věží.

Doporučení poroty k dopracování návrhů pro navazující jednací řízení bez uveřejnění

‐ zvážit míru zpevnění ploch veřejných prostranství
‐ zvážit řešení společenského prostoru u hasičské zbrojnice a  technických služeb
‐ zvážit míru přestavby stávajících budov
‐ řešit zapojení modrozelené infrastruktury do návrhu veřejných prostranství
‐ řešit dopravní závady napojení křižovatek a umístění autobusových zastávek
‐ zvážit přemístění pomníku obětem 1. a 2. světové války

NÁVRH č. 4 - ASGK Design s.r.o. (Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Karolína Chvojková, Ing. arch. David Skalický)

ABSTRAKT

Maleb. obce spočívá v její histor. stopě. Navazujeme a rozvíjíme ji. Měřítko a vesnický charakter zachováváme použ. prvků typických pro malou obec.
Histor. centrum zvelebujeme úpravami exteriéru z přír. mater.. Průjezd. komun. zpomalujeme zvednutím profilu. Obě úrovně návsi propojujeme. Schod. a rampa v jednom společně s nižší úrovní předurčuje místo k pořádání sezón. společ. akcí.
Součas. centrum obce vyžaduje výraznější zásah. Ten spočívá v radikál. úpravě nehostin. beton. prostor. mezi Sokolem a potravinami, které významně kultivuje. Doprava i parkování jsou usměrněny. Pro nový obec. úřad a poštu je vhodnější objekt Lidická 152.
Souč. úprav je revitaliz. dvora, který se přesunem sochy a  obnov. původ. brány otevírá veřejnosti. Dispozice zachovává velkorysost
kleneb. Otevř. podkroví s velkým sálem lze rozdělit na dva menší.
Servis. centrum obce počítá s vybudov. 3. veř. prostranství před „hasičárnou“. Objekt integruje funkci hasičů a techn. služeb
s uzavř. provoz. dvorem na druhé straně.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh přináší výrazně technické pojetí veřejných prostranství s preferencí dopravního řešení. Řešení je tvrdé městské, nereaguje na vesnický charakter obce. Zajímavá je myšlenka vytvoření dvora obecního úřadu. Kopie klasicistní brány není vhodným řešením vůči symetrické kompozici komplexu budov obecního úřadu.  neopodstatněný je přesun studny a pomníku obětem 1. a 2. světové války. Zasedací místnosti v podkroví jsou nedostatečné a nevhodně umístěné. Pozitivem návrhu je dispoziční řešení hasičské zbrojnice s výjezdem na ul. Lidická a oddělení dvora technických služeb a dvora hasičské zbrojnice.

NÁVRH č. 5 - Atelier bod architekti s.r.o. (Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda) - ASGK Design s.r.o. (Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Karolína Chvojková, Ing. arch. David Skalický)

ABSTRAKT

Střed obce je vymezen třemi uzlovými body. Jednak historickým centrem u kostela sv. Prokopa, dále současným centrem, které navazuje na občanskou vybavenost, a servisním centrem. Tento trojúhelník je v návrhu akcentován doplněním dominant ve zmíněných uzlech. Na věž kostela sv. Prokopa navazujeme dvojící věží v dalších dvou centrech. U současného centra je to radniční věž a v servisním centru je to pak věž hasičské zbrojnice. Věže jsou hlavními kompozičními a orientačními prvky v území a mají ambici stát se symbolem obce.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh nepředkládá zjevné řešení veřejných prostranství, ani jejich vzájemných vazeb. Jejich detail je spíše městský a neodpovídá vesnickému charakteru obce. Objekty obecního úřadu i servisního dvora mají kultivovaný architektonický výraz, ale svým hmotovým řešením nereagují na vesnický charakter obce. Umístění zázemí hasičů v samostatném objektu je provozně nevhodné. Veřejné prostranství servisního centra je řešeno schematicky, bez zřejmého využití pro život hasičů i obce.

NÁVRH č. 6 - Ing. arch. Jiří Hořínek, Ing. arch. Filip Slivka, Denisa Škultétyová

ABSTRAKT

Návrh nových tří center pro obec Středokluky vychází z principu synergie mezi jednotlivými body. Pro dosažení tohoto cíle bude zapotřebí účelovosti jednotlivých center a jejich provázanosti. První centrum nacházející se v okolí kostela bude koncipováno jako oddychové, druhé centrum v okolí radnice jako správní a třetí u hasičské zbrojnice jako servisní.

Hlavní myšlenkou návrhu je optické i materiálové propojení mezi centry, což zahrnuje i vytvoření obytné zóny na ulici Školská a změnu povrchových materiálů dopravních komunikací na žulovou dlažbu. V rámci návrhu bude provedena estetizace prostoru rybníka a okolí i výstavba bezbariérové rampy. Dojde k demolici objektu na ulici Lidická a vytvoření nového náměstí, radnice, tržnice a piazzety. V rámci náměstí bude přesunut památník 1. a 2. světové války, vznikne prostor pro hodiny, stage a posezení. Bude vytvořeno nové servisní centrum obce. Návrhy vycházejí z uličních čar.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh předkládá městský charakter veřejných prostranství, nevhodný pro vesnické prostředí. Zrušení stávajícího objektu samoobsluhy není vyváženo řešením nově vzniklého „náměstí“. Snaha o definování  charakterů jednotlivých prostranství naráží na zjevný nesoulad řešení s charakterem obce. Pozitivním prvkem je zapojení předzahrádek objektů v ul. Školská do veřejného prostranství.

NÁVRH č. 7 - majoarchitekti (Ing.arch. Martin Poláček, Ing. arch. Iva Potůčková) - 1. místo

ABSTRAKT

Architektura reprezentující obec by měla být pokud možno přiměřená a jednoduchá, aby překlenula rozdílný vkus občanů a odolala střídání módních trendů.

Vesnický ráz spatřujeme především v přiměřených jednoduchých objemech, útlých obdélných půdorysech domů, tradičních materiálech i v určité rozostřenosti ploch.

Detašovaný obecní sál pracuje s ideou transparentnosti. Má charakter zvedajícícho se otevřeného pavilonu umístěného v zeleni. Akce se mohou přelévat do veřejného prostoru. Geometrie reaguje na zatáčející se ulici.

Obecní úřad i pošta jsou umístěny ve stávajících objektech, které nově propojuje vstupní hala. Ta ustupuje z uliční čáry a vytváří chráněný předprostor, jehož dominantou je pomník oproštěný od zbytné ohrádky. Spolky mohou využít školní dvůr.

Hasičská zbrojnice umístěná ve stávající hale a novostavba technických služeb připomene klasickou figuru statku se dvorem.

Náves a rybník: Přírodní břeh, cesta po hrázi, vyhlídka, zelený svah.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh předkládá citlivé kontextuální řešení celku obce. Návrh je dobře čitelný a srozumitelný, reaguje na specifika venkovského prostoru a komunity. Rehabilituje vesnický charakter návsi u kostela sv. Prokopa. Umístěním obecního sálu posiluje význam veřejného prostranství u hospody a Sokola. Jeho otevřená forma se snaží prezentovat transparentnost činnosti obecního úřadu. Vhodné je funkční řešení provozu obecního úřadu s prostory pro spolkovou činnost, které využívají napojení na školní dvůr. Objekt hasičské zbrojnice využívá stávající halu obecního servisu a vhodně člení prostor dvora ve vztahu k provozním potřebám technických služeb a hasičské zbrojnice. Ke zvážení je forma střechy obecního sálu včetně míry prosklení jeho stěžejní fasády a možnost doplnění parkovacích míst k areálu servisního centra.

Doporučení poroty k dopracování návrhů pro navazující jednací řízení bez uveřejnění

‐ zvážit doplnění vnějších parkovacích míst k areálu servisního centra
‐ zvážit formy střechy pavilonu a míry prosklení
‐ řešit zapojení modrozelené infrastruktury do návrhu veřejných prostranství
‐ řešit dopravní závady napojení křižovatek a umístění autobusových zastávek
‐ prověřit řešení výjezdu hasičských vozidel do ulice Kladenské

NÁVRH č. 8 - re:architekti studio s.r.o. (Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. Jan Vlach, MgA. Ondřej Synek, Ing.arch. Jiří Žid) - 2. místo

ABSTRAKT

Provedli jsme revizi určeného rozmístění stavebního programu. Ověřili jsme jeho prostorové nároky, souvislosti a vazby, a to i ve vztahu k předpokládanému rozvoji obce a upravili jeho rozmístění v rámci trojúhelníku center i mimo něj. Za zásadní považujeme zohlednit budoucí rozvoj obce, kdy se současné Technické centrum do budoucna posune do těžiště obce.

Jednotlivým částem programu navrhujeme patřičné umístění i prostory. Důležitá je pro nás čitelnost veřejných prostranství a jednoznačné dispoziční uspořádání novostaveb.

Obecní úřad umísťujeme do prostoru Technického centra obce, které se společně s Hasičskou zbrojnicí, spolkovými prostory stane novým Správním a společenským centrem obce. Tímto reagujeme na
plánovaný rozvoj obce na jihozápad.
Technický a sběrný dvůr umísťujeme poblíž čističky odpadních vod.
Základní škola dostává k dispozici celý areál, včetně zahrady a přilehlé budovy.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh předkládá komplexní pohled na uspořádání center obce a rozložení jejich funkcí, včetně práce s hierarchizací veřejných prostranství. Správní a společenské centrum sdružuje provoz obecního úřadu, knihovny, spolků a hasičské zbrojnice a umisťuje jej dle návrhu do předpokládaného těžiště obce. Kontroverzním řešením je vymístění provozu technických služeb mimo řešené území. Případnou lokalitu pro umístění technických služeb a sběrného dvora je nutné dále hledat s ohledem na ochranu přírodních hodnot území a docházkovou vzdálenost. Výrazným rysem návrhu je vysoká architektonická kvalita a výraz staveb, vhodně reagující na charakter vesnického prostředí. Pozitivem je využití stávající haly pro hasičskou zbrojnici, sdružení školy se školní družinou a využití školního dvora. Ke zvážení je míra uzavřenosti dvora správního a společenského centra vůči okolním veřejným prostranstvím.

Doporučení poroty k dopracování návrhů pro navazující jednací řízení bez uveřejnění

‐ zvážit lokalizaci technických služeb a sběrného dvora
‐ zvážit míru uzavřenosti / otevřenosti dvora správního a společenského centra vůči okolním veřejným prostranstvím
‐ řešit zapojení modrozelené infrastruktury do návrhu veřejných prostranství
‐ řešit dopravní závady napojení křižovatek a umístění autobusových zastávek
‐ prověřit řešení výjezdu hasičských vozidel do ulice Kladenské

NÁVRH č. 9 - KAVA spol s.r.o. (Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Adam Bažant, Bc. Vitorie Dostálová, Ing. arch. Jakub Koňata, MgA. Jonáš Krýzl, Ing. arch. MgA. Jan Novotný, Robert Seidl)

ABSTRAKT

Stará obec s dlouhou tradicí a vrstevnatým vývojem. Určující topografie, kostel, staré statky, sochy, zdi, cesty – dávné stopy v krajině. Novější vrstvy osídlení. Společenský život – Sokol, školy, spolky. Jizvy současnosti – trojznačnost centra (kostel, Radnice, školy bez mentální souvislosti), doprava, tranzit kamionů, asfaltové silnice, neprůjezdná Školská ulice. Omezené majetkové a manévrovací možnosti obce v centru – zakrytí budovy Sokola školou, samoobsluha a bývalá hospoda v cizím vlastnictví, bývalá přepřahací stanice – Obecní Úřad ustupuje rostoucím požadavkům škol. Nové nadechnutí – pořízení objektu dobrovolných hasičů a technických služeb, rozvojové plochy na jihu, soutěž...

Hledáme potenciál, kvality, limity současného stavu za použití historických vrstev. Dlouhodobý výhled zástavby a dopravního řešení. Nově architektonicky definované centrum obce, vyvázané mezi Radnicí, požární stanicí a kostelem vlákny jednotících úprav povrchů. Jeho hlavní osa – ulice Školská s novou budovou obecního úřadu svým řádem zpevňuje ranami vývoje dotčené centrum. Jednoduše a čitelně řešené objekty servisního centra obce a spolkového domu přinášejí další vrstvy života do území. Úpravy parteru v návaznosti na nové centrum obce a budoucí zástavbu. Drobné zásahy umožňují etapizaci výstavby.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh postrádá komplexní koncepci řešení veřejných prostranství. Jejich charakter a vazby na okolní veřejná prostranství jsou nesrozumitelné. Detail veřejných prostranství je výrazně městský, neadekvátní venkovskému prostředí. Umístění obecního úřadu je nevhodné, architektonické řešení objektů je cizorodé vůči okolnímu prostředí. Pozitivem je dispoziční řešení hasičské zbrojnice a technických služeb a křižovatky Školská x Kladenská.

NÁVRH č. 10 - EHL a KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jana VIchorcová) - odměna

ABSTRAKT

Navrhujeme doplnit pomyslný trojúhelník ve středu obce o novostavbu obecního úřadu na konci Školské ulice a vytvořit tak tři ohniska obce s rozdílným charakterem budov i veřejného prostoru:

Historické a duchovní centrum

Historická část obce okolo kostela sv. Prokopa s křivolakými a nově zadlážděnými uličkami. Předpokládáme použití nepravidelné historické žulové dlažby 10/10 a doplnění stromořadí okolo vodní nádrže a v části ulice Ke Kinu.

Současné správní centrum

Část obce okolo nové budovy obecního úřadu na konci Školské ulice. Ta by měla být v celé délce zklidněná a doplněná stromořadím. Její svébytný a současný charakter je zdůrazněn použitím červeného asfaltu, význam obecního úřadu posiluje jeho cihelná fasáda.

Servisní centrum obce

Část obce okolo novostavby hasičské zbrojnice a rekonstruované haly Technických služeb. Nové veřejné prostranství před hasičskou zbrojnicí je vymezeno nárožní věží a použitím žlutého asfaltu pro manipulační plochy. Ve žluté barvě je také probarvená omítka všech budov servisního centra i nárožní věže při vjezdu do obce.

 

HODNOCENÍ POROTY

Návrh přináší ucelený pohled na řešení veřejných prostranství s dílčími invenčními zásahy a úpravami (např. řešení křižovatky Školská x Kladenská x Na Parcelách včetně autobusové zastávky, řešení autobusové zastávky v ul. Lidická, zapojení předzahrádek objektů v ul. Školská). Nastolení myšlenky přestěhování školy je podnětné, ale funkčně sporné. Provozně a funkčně je návrh jednotný a srozumitelný. Návrh přináší koncepci vodních prvků bioretenčních žlabů a viditelně pracuje s principy modrozelené infrastruktury. Negativem návrhu je zjevná „překomponovanost a přeplněnost“ veřejných prostranství spíše městského charakteru, potenciálně náročných na realizaci i údržbu.

Odměna byla udělena za odvážné, koncepčně a architektonicky přínosné řešení ZŠ v jedné budově, které vneslo do obce Středokluky nový prvek k budoucí diskusi.

NÁVRH č. 11 - Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Michal Ševčík, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Kateřina Holotová, Bc. Kateřina Fišerová, akad.arch. Pavel Hřebecký - odměna

ABSTRAKT

Historické obci dnes rozdělené do tří center schází vitální veřejný prostor, komunitní centrum i přehledná organizace. S respektem k historickému významu nepřicházíme s razantní revolucí veřejného prostoru, ale s jeho evolucí. Neměníme strukturu obce, ale podněcujeme její vývoj. Obnovujeme zašlého genia loci návsi a historického centra, vyřešili jsme umístění a rozšíření základní a mateřské školy ve Školské ulici. Zklidněním komunikace a přemístěním zastávky jsme vytvořili bezpečnou a interaktivní ulici pro žáky i nové komunitní náměstí v předprostoru sokolovny. Nevyužitý zelený pás jsme proměnili na atraktivní park s cyklopointem i kioskem. Kvůli historickému významu místa nepřesouváme Obecní Úřad, ale navyšujeme jeho kapacity propojením objektů moderní novostavbou, hostící modifikovatelnou zasedací místnost. Komunitní centrum jsme doplnili otevřenou zahradou Obecního Úřadu a servisní centrum obce kultivovali konfigurací nové hasičské zbrojnice, servisního centra veřejného prostoru.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh postrádá komplexní koncepci řešení veřejných prostranství. Jejich charakter a vazby na okolní veřejná prostranství jsou nesrozumitelné. Detail veřejných prostranství je výrazně městský, neadekvátní venkovskému prostředí. Umístění obecního úřadu je nevhodné, architektonické řešení objektů je cizorodé vůči okolnímu prostředí. Pozitivem je dispoziční řešení hasičské zbrojnice a technických služeb a křižovatky Školská x Kladenská.

NÁVRH č. 12 - ra15 a.s. (doc. Ing. arch. Radek Lampa, Erik Sovet, Petricov Maxim, Daria Vlasova, Daniil Solovev)

ABSTRAKT

Obec Středokluky má 3 výrazné centry s jejichž podobou jsme pracovali. Snažili jsme se především posílit kvality území a pracovat s identitou místa. Pro vizualitu obce jsou charakteristické kamenné zdí, barokní sochy a nepravidelnost urbánní struktury. Každé centrum má odlišnou atmosféru, kterou jsme bud’ mírně měnili nebo utvářeli od nuly. V každém centru obce se vyznačí dominanty, které toto centrum zastupují: Obecní úřad, Hasičská Zbrojnice, Kostel.

Při řešení veřejných prostranství jsme se především orientovali na pohyb chodců a cyklistů. Zaměřili jsme se na zkvalitnění dopravních uzlu, vytvoření nových pobytových zón. Do veřejných prostorů jsme navrhli řadu inspirativních unikátních objektů.

HODNOCENÍ POROTY

Návrh přináší kompaktní urbanistickou koncepci, včetně podnětných dílčích koncepčních řešení jednotlivých veřejných prostranství. Detailní řešení parteru je však nepřesvědčivé. Architektonický výraz navrhovaných objektů je neadekvátní vesnickému prostředí. Jako spíše nevhodné se jeví přesunutí pomníku obětem 1. a 2. světové války.

Akce byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj dotací ve výši 325 tisíc Kč z programu 11715 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží pro rok 2019.

Výstava návrhů proběhne během prosince 2019.