Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Czechpoint

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Czech POINT je dostupný v úředních hodinách OÚ.

Veřejně přístupné rejstříky:

 • Výpis z katastru nemovitostí České republiky

O výpis z katastru nemovitostí může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

 • Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
 • O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Správní poplatek za vydání výpisu:

 • první strana … 100,- Kč
 • každá další strana … 50,- Kč.
 • Výpis z veřejného rejstříku
 • obchodní rejstřík
 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • rejstřík obecně prospěšných společností

O tento výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ organizace.

 • Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v rejstříku po dobu existence společnosti.
 • Výpis platných - obsahuje souhrn informací o společnosti k aktuálnímu datu.

Správní poplatek za vydání výpisu:

 • první strana … 100,- Kč
 • každá další strana … 50,- Kč.
 • Výpis z živnostenského rejstříku České republiky

O výpis z živnostenského rejstříku republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ fyzické nebo právnické osoby.

Správní poplatek za vydání výpisu:

 • první strana … 100,- Kč
 • každá další strana … 50,- Kč.
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze IČ organizace.
Správní poplatek za vydání výpisu:

 • první strana … 100,- Kč
 • každá další strana … 50,- Kč.

Další služby:

 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Autorizovaná konverze dokumentů:

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.

Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

 • Konverze z listinné do elektronické podoby

Zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na určený nosič dat nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.

 • Konverze z elektronické do listinné podoby

Elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na vhodném nosiči dat, nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost je zpoplatněna a to 30,- Kč za stránku.

Neveřejné rejstříky:

 • Výpis z rejstříku trestů

Podle zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů pouze osobě, které se výpis týká, případně zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Správní poplatek je ve výši 100 Kč.

 • Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis bodového hodnocení řidiče umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zplnomocněnec na základě úředně ověřené plné moci. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Správní poplatek za vydání výpisu:

 • první strana … 100,- Kč
 • každá další strana … 50,- Kč.

Datové schránky:

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo Czech POINT stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek.

 • Podání žádosti o zřízení datové schránky

Je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník elektronicky, následně jí vytiskne a předloží k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník elektronicky, následně jí vytiskne a předloží k podpisu. Poté je žádost odeslána dálkovým přístupem do informačního systému datových schránek.

Další služby:

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Pouze při opakovaném vydání přístupových údajů je požadován poplatek 200,- Kč.