Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Symboly obce

Znak

V modrém štítě tři zkřížené zlaté šípy - kluky se stříbrným opeřením, dva postavené, přeložené vztyčeným.

Tři kluky symbolizují také tři části naší obce.

Znak obce Středokluky - tři šipky s tupou špičkou - kluky na modrém poli.
Znak obce Středokluky

Vlajka

Modrý list, uprostřed tři zkřížené žluté šípy - kluky s bílým opeřením, dva s hroty k dolnímu rohu a cípu, přeložené třetím s hrotem k hornímu okraji listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka obce Středokluky - tři tupé šipky na modrém poli.
Vlajka obce Středokluky

Obecní symboly - Stanovisko odboru dozoru a kontroly MV ČR


Co lze považovat ze symboly obce? Mohou být stanoveny obecně závaznou vyhláškou? Může obec stanovit podmínky pro užívání obecních symbolů v obecně závazné vyhlášce? Jaké právní předpisy upravují "ochranu" obecních symbolů? Za jakých podmínek lze obecní symboly považovat za ochranné známky?

Zákon o obcích pojmu "obecní symboly" ani "symboly obce" neužívá a ani taxativním způsobem nestanoví, které symboly lze považovat za "symboly obecní". Předmětem úpravy zákona o obcích je pouze znak a vlajka obce (§ 34a a § 142). Podle § 34a odst. 2 zákona o obcích může předseda Poslanecké sněmovny obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může znak nebo vlajku obce na žádost této obce rovněž změnit. Podle § 34a odst. 3 zákona o obcích mohou znak a vlajku obce užívat ex lege tato obec, jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není její souhlas nutný.

Vzhledem k tomu, že problematika "obecních symbolů" náleží do samostatné působnosti obce, jakož i vzhledem k tomu, že pojem "obecní symboly" není komplexně pozitivně-právně upraven, je třeba připustit, aby obec stanovila a používala i "jiné obecní symboly", než je znak a vlajka obce. V této své působnosti je obec zcela svobodná a je zcela na její vůli, které symboly jako obecní symboly určí.

Forma vymezení obecních symbolů

Pokud jde o způsob, jakým obec vymezí své obecní symboly, je třeba rozlišovat:

Znak a vlajku stanoví svým rozhodnutím předseda Poslanecké sněmovny (pokud je obce dosud "nemají"). Případné vymezení znaku a vlajky v obecně závazné vyhlášce je přípustné, nicméně musí odpovídat vymezení obsaženému v rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny, a bude proto mít pouze povahu deklaratorní.

Pokud jde o jiné obecní symboly, vzhledem k tomu, že jde o samostatnou působnost obce, která není výslovně svěřena žádnému obecnímu orgánu, náleží jejich stanovení do působnosti rady obce jako její zbytková pravomoc (se všemi konsekvencemi), která tak může učinit svým usnesením. Jiné obecní symboly mohou být vymezeny i obecně závaznou vyhláškou a to s ohledem na samostatnou působnost obce a vzhledem k obecnosti ústavního zmocnění podle čl. 104 odst. 3 Ústavy (v této vyhlášce ale nemohou být ukládány povinnosti fyzickým či právnickým osobám při užívání těchto symbolů - k tomu viz dále).

Podmínky pro užívání obecních symbolů

Při určení podmínek pro užívání obecních symbolů lze rozlišovat:

Oprávnění užívat znak obce vzniká buď přímo ze zákona nebo na základě souhlasu obce. Vzhledem k tomu, že na vydání souhlasu není právní nárok, domníváme se, že jeho udělení lze podmínit stanovením bližších podmínek. Tyto podmínky, tedy vlastně povinnosti pro užívání znaku, nelze stanovit v obecně závazné vyhlášce, neboť k uložení těchto povinností nemá obec zákonné zmocnění. Podmínky pro užívání znaku obce lze proto stanovit pouze v rámci uděleného souhlasu (případně odkazem na vnitřní pravidla upravující užívání těchto symbolů a stanovená např. usnesením rady obce - jejich závaznost totiž vyplývá z uděleného souhlasu a nikoli eo ipso z jejich přijetí. Jejich porušením současně nedojde k naplnění skutkové podstaty přestupku). V rozporu s tím nejsou ustanovení obecně závazné vyhlášky, která pouze deklarují, že bližší podmínky stanoví rada při udělení souhlasu (v tomto případě jde pouze o deklaraci, nikoli o uložení povinnosti).

Užívání vlajky obce nelze podmínit souhlasem obce či jiným jejím aktem, neboť zákon takovou možnost nestanoví, naopak její užívání bez souhlasu obce zákon o obcích výslovně umožňuje. Jelikož užívání vlajky nelze podmínit souhlasem obce, nelze ani stanovit bližší podmínky jejího užívání (včetně případného zpoplatnění).

Pro ostatní obcí vymezené obecní symboly neobsahuje obecní zřízení výslovné ustanovení o bližších podmínkách pro jejich stanovení, vymezení či užívání a tyto obecní symboly rovněž nepodléhají autorskoprávní ochraně (viz dále). Proto jejich užívání nelze podmínit ani souhlasem obce, která dané symboly jako obecní symboly stanovila, ani splněním obcí stanovených podmínek.

Ochrana obecních symbolů podle autorského a přestupkového práva

Ochrana obecních symbolů není založena předpisy práva autorského, neboť obecní symboly jsou podle § 3 písm. a) autorského zákona z důvodu veřejného zájmu vyňaty jako tzv. "úřední díla" z autorskoprávní ochrany (tzv. "symboly jednotky územní samosprávy").

O ochraně obecních symbolů tak může být uvažováno pouze v režimu přestupkového zákona, který ve svém § 42 odst. 1 písm. a) stanoví, že přestupku na úseku všeobecní vnitřní správy se dopustí ten, kdo úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky nebo jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem. Za jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem lze však považovat pouze znak obce, který je chráněn nutným souhlasem obce s jeho užíváním v ust. § 34a odst. 3 obecního zřízení. Současně však vzhledem k uvedenému platí, že zneužití nebo znevážení znaku obce může za určitých okolností spočívat už i v jeho pouhém užívání bez souhlasu obce. Otázka zneužití či znevážení znaku obce bude záviset na konkrétním skutku, v němž bude spatřován přestupek s tím, že posouzení této otázky přísluší správnímu orgánu, který přestupek bude projednávat. O přestupkové jednání se bude jednat v případě, pokud s odkazem na ust. § 42 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích bude pachateli prokázán úmysl naplnění uvedené skutkové podstaty přestupku.

Úplný text je v časopise Veřejná správa č. 4/2008.

Text JUDr. Adam Furek, odbor dozoru a kontroly MV ČR

Zdroj: Webová prezentace MVČR