Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace:

1. Oficiální název: Obec Středokluky
2. Důvod a způsob založení: Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní

územní samosprávné společenství občanů.

3. Organizační struktura: starosta - Ing. Jaroslav Paznocht,
tel . 233 900 860

místostarosta - RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D.

místostarosta - Martin Šeda

Zastupitelstvo:
Ing. et Mgr. Barbora Fröhde

Ing. Jan Petrů

Pavel Rückl

Jitka Svobodová

Šárka Třísková

Valdemar Vilím

referentka/evidence obyvatel/CZECH POINT:
Lenka Surgotová, tel . 233 900 787
účetní: Kateřina Tomsová

4. Kontaktní spojení: 4.1. kontaktní poštovní adresa:

Středokluky, Lidická 61, 252 68

4.2. adresa úřadovny:

Středokluky, Lidická 61, 252 68

4.3. úřední hodiny:

pondělí             8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00

středa               8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00

4.4. telefonní spojení: 233 900 787, 233 900 860

4.5. fax: není k dispozici

4.6. webové stránky: www.stredokluky.cz

4.7. e-podatelna: podatelna@stredokluky.cz

4.8. e-mail: obec@stredokluky.cz
ID datové schránky: xr8bmsb

5. Bankovní spojení: KB Praha 6, č. ú. 6125111/0100
hotovostně: v úředních hodinách v kanceláři OÚ
6. IČ: 00241695
7. DIČ: ----------------
8. Rozpočet obce 8.1. Seznam hlavních dokumentů:

Rozpočtový výhled obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce viz zpráva o přezkoumání

8.2. Rozpočet:

Rozpočet obce na příslušný rok viz rozpočet

 

 

9. Žádosti o informace: Získat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), je možné

v úřadovně OÚ v úředních hodinách.

Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ, prostřednictvím datové schránky, elektronickou poštou

na e-podatelnu (podatelna@stredokluky.cz), případně do schránky umístěné u vchodu do OÚ.

10. Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze

v úřadovně OÚ v úředních hodinách.

Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ, prostřednictvím datové schránky, elektronickou poštou

na e-podatelnu (podatelna@stredokluky.cz), případně do schránky umístěné na budově OÚ.

11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu, dle InfZ, kterým obec odmítla informaci poskytnout, lze podat

odvolání podle § 16 InfZ.

Na postup obce při vyřízení žádosti dle InfZ lze podat stížnost podle § 16a InfZ.

12. Formuláře: Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ.

Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají zaměstnanci obce.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací: Viz portál veřejné správy ČR.
14. Nejdůležitější předpisy: 14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

Všechny platné vyhlášky obce viz OZV

Usnesení OZ viz usnesení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: viz příloha č.1 tohoto dokumentu

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nebyla vydána

16. Licenční smlouvy: 16.1. Vzory licenčních smluv: nejsou k dispozici

16.2. Výhradní licence: nebyly uzavřené

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: viz výroční zpráva
Seznam organizací: Základní škola Středokluky, příspěvková organizace (www.zsstredokluky.cz)

Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace (www.msstredokluky.cz)

 

Příloha č. 1 :

Ceník služeb a úkonů poskytovaných Obecním úřadem ve
Středoklukách (v Kč)

Pořizování kopií, tisk, kancelářské práce, poštovné

Kopírování:

černobílé (ks) formát A4

- jednostranné z vol. listů i vázané 1, 50 Kč
- oboustranné z vol . listů i vázané 3, 00 Kč

barevné (ks) formát A4

- jednostr. barevné z vol. listů i vázané 3, 00 Kč
- oboustr. barevné z vol . listů i vázané 6, 00 Kč

Tisk formát A4

1 strana 1,50 Kč

Kancelářské práce

za jednu hodinu výkonu činí manipulační poplatek 200, 00 Kč

Poštovné

1 . Poštovné se hradí ve výši dle plat. sazebníku České pošty
2. Zaslání zprávy e-mailem zdarma