Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Ověřování

Obecní úřad Středokluky provádí od 1.1.2011 ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci).

 

Co musíte předložit k vidimaci (ověření opisu, nebo kopie):

 • prvopis nebo ověřený opis listiny
 • kopii nebo opis pořízený z listiny - kopii může na požádání udělat ověřující pracovník, při větším množství listů (od 10 ks) za poplatek

 

Co musíte předložit k legalizaci (ověření podpisu):

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR
 • průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince (popřípadě průkaz udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení pobytu azylanta, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany)
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní

 

Podle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování úřad neprovede vidimaci:

 • občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
 • je-li ověřovaná listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem.

 

Podle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování úřad neprovede legalizaci:

 • jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny, než písmeny latinské abecedy.

Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.

Správní poplatek činí:

 • každá započatá strana ověřované listiny … 30,- Kč
 • každý ověřený podpis na listině … 30,- Kč

Ověřování probíhá v úředních hodinách OÚ.