Zápis z jednání ZO dne 9.11.2022

publikováno 16. 11. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 2. Zvýšení limitu pro veřejné zakázky Elpedo, s.r.o. (Paznocht)
 3. Zvýšení limitu pro veřejné zakázky Aquastyl spol, s.r.o. (Paznocht)
 4. Výbory a komise (Paznocht)
 5. Odměny členů zastupitelstva (Paznocht)
 6. Dotace spolkům (Bublíková)
 7. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 8. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje (Petrů)
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2026 (Paznocht)
 10. Souhlas s pracovněprávním vztahem mezi obcí a členem zastupitelstva obce (Paznocht)
 11. Žádost p. Vaňkové nájemkyně Sportovního areálu „Koupaliště“ (Paznocht)
 12. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.22/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku z interní směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na elektrikářské práce pro firmu Elpedo s.r.o. Limit se navyšuje na 2.500 000 Kč bez DPH.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci intenzifikace ČOV Středokluky pro firmu AQUASTYL spol. s.r.o. Limit se navyšuje na 1. 000 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky volí členy kontrolního výboru pana Valdemara Vilíma a pana Ondřeje Koubu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Pravidla pro dotace spolkům na roky 2023-2026. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/86: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2023 s celkovou alokací prostředků ve výši 250 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2022. Celkové příjmy ani výdaje se nemění. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/88: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 231 000 Kč na projekt Chodníky a zastávka Lidická JIH A. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pokračování pracovněprávního vztahu mezi obcí Středokluky a zastupitelem p. Ing. Janem Petrů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/90: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje umístění 6 mobilheimů a tobogánu ve Sportovním areálu Koupaliště dle žádosti jeho nájemce. USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO