Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Jednání zastupitelstva obce

29. 4. 2020 od 18:00 - 20:00

Z důvodu omezení daných vládními nařízeními jednání proběhne v sokolovně (Školská 104). Všichni zúčastnění musí mít roušky a sedět nejméně 2m od sebe.

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání):

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Žádost předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Paznocht)
 3. Žádost o odkup pozemku p.č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht)
 4. Účetní závěrka Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 5. Účetní závěrka Mateřské školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 6. Věcné břemeno – elektřina k Velkému háji (Paznocht)
 7. Věcné břemeno – elektřina V Chaloupkách (Paznocht)
 8. VZ 2018-13 Architektonická soutěž – návrh smlouvy s vítězem architektonické soutěže (Paznocht)
 9. VZ 2019-02 Úvěrový rámec – Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace Intenzifikace ČOV (Paznocht)
 10. VZ 2015-06-C Intenzifikace čistírny odpadních vod – realizace – Dodatek ke smlouvě (Paznocht)
 11. Navýšení kapacity ZŠ (Kuchař)
 12. VZ 2020-03 Stavební úpravy ZŠ Středokluky – WC pro osoby s handicapem a nová šatna (Paznocht, Kuchař)
 13. Generel vodovodu (Paznocht)
 14. Požární řád obce (Petrů)
 15. Domovní řád č.p. 68 (Petrů)
 16. Stav vody na přítoku k vodní nádrži (Sportovní areál „Koupaliště“) – správa obecních vodních zdrojů (Paznocht, Petrů)
 17. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 18. Diskuse

Podklady pro jednání:

ad. 2 – Spolek občanů a přátel Nové Středokluky požádal Zastupitelstvo jménem svého předsedy 10. února 2020 o dotaci v rámci Zimního programu 2020. Po kontrole žádosti, která přišla v poslední den podání žádostí, se zjistilo, že není žádáno o novou dotaci, ale o přesun prostředků, které spolek získal v rámci letní dotace roku 2019 (anonymizovaná žádost je zde Žádost o LD20-SPONS-dopis a zde Žádost o LD20-SPONS v PDF) ve výši 5000 Kč na materiál potřebný pro natření a opravu hracích prvků v Nových Středoklukách. Byla to druhá dotace tohoto spolku. Na minulém jednání ZO byl tento bod projednáván v bodě 6 (viz zde). Bohužel se toto téma nedostalo do zápisu ani nebylo přijato usnesení. Zde starosta vysvětlil důvody, proč bude muset požádat tento spolek o navrácení prostředků. Jedná se především o nesplnění podmínky čl. 4, odst. 10 Smlouvy (PDF): „Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování dotace včetně čitelných kopií účetních dokladů v termínu nejpozději do 31. 12. 2019. (…)“, jelikož nedošlo k vyúčtování čerpání prostředků do daného termínu a obec nebyla nijak upozorněna, že spolek nestihne svůj termín (dle všeho spolek věděl již v listopadu, že projekt nedokončí). Proto starosta rozhodl dle pokrčování výše zmíněného odstavce „(…) V případě, že příjemce dotace nepředloží vyúčtování ve stanoveném termínu, je poskytovatel oprávněn vymáhat zpět celou výši poskytnutých prostředků.“ Také upozornil na článek 4, odst. 2 „Příjemce se zavazuje, že veškeré práce budou probíhat po předchozí konzultaci s vedením obce.“ s cílem zajištění průběžné bezpečnosti mobiliáře během opravy a zároveň kontrolu nad metodou údržby. Obec oslovena nikterak nebyla, ale bez předchozí konzultace došlo k odmontování dílu mobiliáře a nákupu barev.
Obec dne 10.3. 2020 obdržela dopis předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Dopis zde v PDF), který žádá ZO o přesun prostředků na další období.  Dle zákona o obcích je ZO vyhrazeno „poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,“. V tomto případě má pravomoc rozhodovat starosta, jelikož si ZO pravomoc nevyhradilo. Veřejnosprávní smlouva uzavřená mezi obcí a zmíněným Spolkem vychází ze zákona č. 250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), především paragrafu 10(a-d), dle paragrafu 10b rozhoduje o sporech krajských úřad v případě sporu s obcí. Proto ZO v tento moment nemůže dle názoru starosty změnit jeho rozhodnutí, i kdyby chtělo.

ad. 4,5 – ZŠ a MŠ předložily své účetní závěrky ke schválení. Obec bohužel nemůže schvalovat svůj závěrečný účet a účetní závěrku, jelikož kontrola z krajského úřadu byla zrušena.

ad. 6, 7 – Oba záměry byly zveřejněny, jedná se o uložení elektrického vedení.

https://www.stredokluky.cz/bremeno670-4/

https://www.stredokluky.cz/bremeno601-6/

ad. 8 – Vítěz architektonické soutěže projevil zájem na dokončení svého návrhu. Uzavření smlouvy je také podmínkou dotace. Obec v tuto chvíli dokončuje návrh smlouvy. Součástí této zakázky bude dopracování dokumentace na základě projednání s občany a budoucími uživateli prakticky před dokumentaci pro územní rozhodnutí.

ad. 9 – Termín pro odevzdání nabídek je 23. dubna, měl by být znám vítěz.

ad. 10 – Vzhledem k problémům s karanténou zaměstnanců dodavatele technologií bylo požádáno o prodloužení termínu realizace do konce září 2020.

ad. 11 – V letošním roce nastoupí výrazně více žáků do 1. třídy než kolik jich odejde z 9. třídy. Abychom mohli tyto žáky přijmout, musí mít škola dostatečnou kapacitu. Proto nyní obec prověřuje možnosti navýšení kapacity školy. V tuto chvíli víme, že v součtu budov máme vyšší kapacitu, než je deklarována ve školském rejstříku. Pouze je nutné provést tuto změnu. Aby vše proběhlo, jak má.

ad. 12 – Aby mohla obec získat dotaci na technické učebny, musí zajistit jejich bezbariérovost. Proto byl připraven projekt na realizaci vybudování WC pro osoby se sníženou pohyblivostí, jehož součástí je rekonstrukce WC pro zaměstnance, nový sklad úklidu, kabinet a sprchový kout. Dále se připravuje nová šatna v suterénu č.p. 82. Rozpočet se nyní připravuje.

ad. 13 – Obec při přípravě rekonstrukce komunikace na Ovčíně narazila na problematiku vodovodu. Vzhledem k rozsahu akce by obec ráda během této akce vyměnila vodovodní potrubí a pokud by to mělo smysl přiložila druhé. Zároveň by chtěla připravit koncepce modernizace vodovodu, aby při obnově komunikací v obci docházelo i k výměnám potrubí a lepšímu rozložení tlaků….

ad. 14 – V loňském roce byl rozpracován požární řád obce. Nyní je dokončen a bude připraven ke schválení. Návrh dostupný zde: Požární řád – návrh 2020 (PDF).

ad. 15 – Domovní řád v obecním bytovém domě je velice starý. Proto bude připraven nový, který bude reflektovat stávající situaci.

ad. 16 –

ad. 17 – Tento bod nebude projednán, obec plní svůj rozpočet.

Podrobnosti

Datum:
29. 4. 2020
Čas:
18:00 - 20:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:

Pořadatel

Obec Středokluky
Email
obec@stredokluky.cz
View Pořadatel Website

Místo konání

Sokolovna Středokluky
Školská 104
Středokluky, Středočeský kraj 252 68 Česká republika
+ Google Mapa