Zápis z jednání ZO 11.3.2020

publikováno 17. 3. 2020

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce (Paznocht)
 3. Žádost o opravu komunikace v Nových Středoklukách (Paznocht)
 4. Stav přípravy vodovodu a kanalizace na Černovičkách (Paznocht)
 5. Vyhlášky obce (Paznocht)
 6. Zimní dotace spolkům (Paznocht)
 7. Žádost nájemce sportovního areálu „Koupaliště“ (Petrů)
 8. Informace o jednání ohledně obědů ve školní jídelně (Paznocht, Kuchař)
 9. VZ 2019-19 Energie na roky 2020-21 (Paznocht)
 10. VZ 2015-06 D TDI ČOV – prodloužení smlouvy (Paznocht)
 11. VZ: 2020-02 Oprava komunikací (Paznocht)
 12. VZ: 2019-01 Architektonická soutěž (Paznocht)
 13. VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu Koupaliště (Petrů, Maršál)
 14. Dotace ČOV – kraj (Petrů)
 15. Dotace Cisterna JSDH- MVČR (Petrů)
 16. Dotace Vybavení JSDH – kraj (Petrů)
 17. Věcné břemeno – u fotbalového hřiště (Paznocht)
 18. Směna pozemků (Paznocht)
 19. Zrušení mikroregionu (Petrů)
 20. Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2019 (Paznocht)
 21. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 22. Diskuze

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 20/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí Středokluky a zastupitelem p. Janem Petrů.  Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1-Petrů USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání nabídky majitelům pozemků na veřejném prostranství v Nových Středoklukách za 400 Kč/m² k vybudování nové komunikace s přihlédnutím k závěrům Strategie osady Nové Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje spolupráci s obcí Tuchoměřice na projekci vodovodu a kanalizace pro osadu Černovičky včetně podílu na financování této projektové dokumentace. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje OZV č. 1/2019 ze dne 18.12.2019 a oddíl III. a IV. Obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 o místních poplatcích ze dne 9.3.1999. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 2020 (Leden-srpen) v rozsahu dle přílohy.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odpuštění nájmu za měsíce duben a květen nájemci Sportovního areálu „Koupaliště“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje spolufinancování úprav v areálu „Koupaliště“ dle žádosti nájemce: částečná rekonstrukce bazénu (dle dřívějšího příslibu) a venkovní osvětlení a zásuvky v pergole. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti obce o budovu č.p. 105, pozemky p.č. 139 a 53/10. Pověřuje starostu k vyjednávání s vlastníkem nemovitostí, Středočeským krajem. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky veřejné zakázky 2019-19 „Energie na roky 2020-21“společnost Pražská plynárenská, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dodatku k Příkazní smlouvě ze dne 15. 4. 2019 uzavřenou s firmou Kittlik s.r.o., který prodlužuje plnění nejdéle do konce srpna 2020 dle průběhu stavby. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje realizaci zakázky Opravy komunikací na rok 2020 (2020-02A) společností DIPOS J&C. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s opravou tenisového kurtu ve Sportovním areálu „Koupaliště“: formou regenerace. Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdrželi se: 1 – Paznocht  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti na spolufinancování projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky“ ze Středočeského Infrastrukturního fondu v maximální možné výši. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na Investiční dotaci na rekonstrukci CAS JSDH v maximální možné výši. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí podání žádosti na neinvestiční dotaci pro JSDH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č. 19/ZO/65 a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  č. IV -12-6022601/VB/01, která zakládá právo společnosti ČEZ distribuce, a.s. umístit elektrické vedení do pozemků p.č. 53/38, 53/22, 53/13, 53/14, 54/1 v k.ú. Středokluky a pověřuje starostu k jejímu podpisu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje směnu pozemku p.č. 1053 v k.ú. Středokluky ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 598/9 v k.ú. Středokluky a doplatek obci ve výši 8400 Kč. Pověřuje starostu k přípravě a podpisu smlouvy.  Hlasování: Pro: 5        Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Chvoj USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zrušením dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Středokluky a okolí“ a s likvidací. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí předběžnou informaci o hospodaření v roce 2019 a závěrečné rozpočtové opatření. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 1-2020, která nemění celkovou výši příjmů ani výdajů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO