Informace pro nové zastupitele pro období 2022-2026

publikováno 10. 10. 2022

Vážení noví kolegové, vážení sousedé,

na této stránce budeme postupně umisťovat informace pro nové zastupitele související s jejich (staro)novou funkcí. Postupně budeme doplňovat informace (v budoucnu je využijeme pro projekt StředoWIKI).

Každý zastupitel si měl důkladně nastudovat zákon o obcích a především tuhle brožuru MVČR https://www.mvcr.cz/clanek/jsem-zastupitel-ka. Další podrobnější dokumenty k přečtení jsou zde: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

Všechny další informace píši jako starosta s osmiletou zkušeností. Více informací je ve strategickém plánu obce.

Jaroslav Paznocht

Ustanovující jednání zastupitelstva

Ustanovující zastupitelstvo obce proběhne 19.10. od 18.00 v sokolovně.
Ustanovující zastupitelstvo vede starosta do zvolení nového starosty.
Program zastupitelstva bude podobný jednání před 4 lety:

 • Složení slibu (Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Pokud zastupitel odmítne složit slib přijde o svůj mandát.
 • Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) (uvolněný je z běžného zaměstnání, tedy na plný úvazek)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty (veřejně, tajně)
  • volba starosty
  • volba místostarostů
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru (ze zákona obec musí zřídit finanční a kontrolní výbor, oba mají hlavně kontrolní pravomoci, v našem případě máme ještě osadní)
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru (běžně bývají tříčlenné)
  • volba předsedy finančního výboru a správce rozpočtu (předsedové výborů musí být zastupitelé)
  • volba členů finančního výboru (členy výborů je možné zvolit na následujícím jednání, je vhodné, aby to nebyli stejní zastupitelé)
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) (neuvolnění členové zastupitelé nemají nárok na odměny, nařízení vlády určuje maximální částky:
  Obec 1001 – 3000 obyvatel Max. odměna Kč
  Uvolnění členové zastupitelstva starosta, primátor, hejtman 1 60 187
  místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana 2 52 964
  člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2) 3 46 945
  uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený ve sl. 1 až 3), 4 40 927
  Neuvolnění členové zastupitelstva starosta, primátor, hejtman 5 36 112
  místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana 6 32 501
  člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6) 7 7 223
  předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 8 3 611
  člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 9 3 010
  neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9) 10 1 805

  Nařízení vlády 318/2017: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-318

  Stávající zastupitelstvo schválilo tyto odměny (před zdaněním):
  – místostarosta 7500,- Kč,
  – předseda výboru nebo komise 1000,- Kč,
  – člen výboru nebo komise 750,- Kč,
  – člen zastupitelstva 500,- Kč.
  Odměny se nekumulovaly.

  Běžný zastupitel by měl měsíčně věnovat obci cca 3 hodiny na veřejném jednání zastupitelstva a cca další 3 hodiny na pracovní schůzky. Samozřejmě běžný aktivní zastupitel obci věnuje času více. Komise nebo výbory by se měly scházet alespoň jednou za čtvrt roku. Zastupitel, který se vůbec ničeho neúčastní nemůže být za jeho neúčast nijak penalizován.

Jednání zastupitelstva

Určeno jednacím řádem https://www.stredokluky.cz/zastupitele/

Zastupitelstvo je usnášeníschopné pokud se zúčastní alespoň 5 zastupitelů. Usnesení lze schválit pouze pokud s ním bude souhlasit alespoň 5 zastupitelů (přítomných).
Zastupitelstvo musí dle zákona být vyhlášeno obvyklým způsobem (zveřejněním na webu obce a úřední desce) minimálně 7 dní před jednáním. Zároveň musí proběhnout do 90 dní od předchozího.

Starosta nyní chystá návrh na základě analýzy minulých let stanovující pevný termín jednání na 3. středu v měsíci od 18 hodin v jedné z učeben nad obecním úřadem.

Program zastupitelstva se skládá z několika částí:
1) Stanovení zapisovatele (zpravidla asistentka OÚ), ověřovatele (zpravidla 2 ověřovatelé, kteří kontrolují správnost zápisu, dle zájmu). Nyní se nečísluje jako ostatní usnesení.
2) Program – body do programu navrhují v dostatečném předstihu zpravidla zastupitelé a předsedové výborů, pokud mají být součástí zveřejněného programu. Body lze dle zákona přidat i během jednání.
V posledních letech se ustálilo několik pravidelných bodů programu:
a) Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí – zde starosta představí činnost obce od minulého jednání. Zda byly splněny úkoly z minulých jednání a co dalšího se dělo a není nutné k tomu dělat usnesení. Tento bod bývá běžně na začátku, někdy bývá přesunut na konec (zpravidla kvůli hostům).
b) Rozpočtové opatření – záměrně je vždy v programu rozpočtové opatření (viz níže). Tento bod se projednává jen, když je potřeba.
c) Diskuze – zastupitelstvo samozřejmě musí nabídnout možnost vyjádřit se veřejnosti. Tento bod bývá zařazen na konci jednání. Někdy zaznívají názory, že by měly probíhat na začátku, aby lidé nemuseli čekat celé jednání. Na druhou stranu se často diskuze protáhne a zastupitelé jsou na plánované body unavení.
Každý bod jednání by měl být ukončen usnesením, kde je napsáno, jak který zastupitel hlasoval. Ty nyní číslujeme časovou řadou za celý kalendářní rok.

Zápis je vyhotoven písemně. Zpravidla jej kontroluje starosta, dva ověřovatelé a asistentka. Musí být dostupný do 10 dnů od jednání. Zpravidla je zveřejňován na webu obce, úřední desce a samozřejmě dostupný v papírové podobě na obecním úřadě. Všichni zúčastnění se snaží v zápise o dostatečný popis a vysvětlení situace pro veřejnost i budoucí nástupce.

V posledních letech se obec snaží o online vysílání některým z dostupných kanálů (Facebook nebo Youtube). Zatím byly často problémy se zvukem či signálem. Snad to nyní vyřešíme. Zájmem obce je, aby vysílání bylo dostupné a srozumitelné. Bohužel nyní není možné provádět záznam, protože by musel pracovník obce skrýt všechny osobní údaje z jednání. Zároveň má obec povinnost opatřit video titulky. Pokud získáme vhodnou technologii, budou dostupné zpětně.

Obec se chystá vyzkoušet pro jednání zastupitelstva redakční systémy jako je např. usneseni.cz nebo uzob.cz. Také využívá aplikaci Freelo a další systémy.

Témata následujícího jednání budou hlavně rozpočet, dokončované projekty, zimní dotace spolkům apod.

Komise a výbory

Schéma orgánů obce cca v roce 2020.

 

Výbor – zřizuje zastupitelstvo, je odpovědný zastupitelstvu. Předseda musí být vždy zastupitel s výjimkou osadních výborů. Členové mohou být odborníci z veřejnosti.
Komise – zřizuje starosta, je odpovědný starostovi.

Výbory i komise jsou poradními orgány. Jejich status, pravomoci a povinnosti stanovují zákon o obcích a jednací řády dostupné zde: https://www.stredokluky.cz/zastupitele/

Výbory a komise posledních let:

Výbory
Finanční – pravomoci a povinnosti jsou dány zákonem o obcích. V některých obcích například sestavuje rozpočet apod. Kontroluje finanční výkazy a účetnictví jak obce, tak příspěvkových organizací.
Kontrolní – pravomoci a povinnosti jsou dány zákonem o obcích. Zpravidla by měla hlídat fungování obce, naplňování usnesení, smluv a dalších právních úkonů.
Osadní výbory (Nové Středokluky a Černovičky) – jejich smyslem je fungovat jako mezičlánek mezi obyvateli osad a zastupitelstvem obce. Dle jejich jednacího řádu probíhají každé dva roky volby. Při posledních volbách z Černoviček nechtěl nikdo kandidovat. Jednací řád předpokládá výraznou samostatnost výborů, která zatím plně nefunguje.

Komise
Povodňová (krizová) – tato komise pomáhá starostovi zvládat krizové situace, kromě zastupitelů a pracovníků obce také zapojuje především místní hasiče a další odborníky.
Školská a sociální – její úkol byl řešit problematiku škol, podporovat seniory a občany v nouzi. Také byla poradním orgánem při pronájmu bytů. V poslední době byl velký problém uspořádat schůzi komise.
Stavební – v praxi nefungovala jako komise, ačkoli stavební věci jsou řešeny v tomto složení.
Volnočasová – proběhla snaha o vytvoření komise, která by především podpořila dialog mezi volnočasovými organizacemi a obcí, podpořila lepší koordinaci akcí, zlepšila efektivitu nákupů vybavení a také podpořila informovanost. Pro odpor některých spolků nezačala doopravdy fungovat.

Redakční rada Středoklucké Střely – její zřízení vychází z Pravidel (dostupné např. zde: https://www.stredokluky.cz/strela/). Jejím účelem je hlídat kvalitu Středoklucké Střely a rozhodovat případné spory.

Příspěvkové organizace – obec zřídila dvě příspěvkové organizace – Mateřskou školu Středokuky, p.o. a Základní školu Středokluky, p.o.
Organizace mají vlastní vedení, vlastní rozpočet, obec přispívá pouze na provozní výdaje (energie, správa budov) a investice. Budovy a majetek mají ve výpůjčce. Větší investice provádí zpravidla obec. Obec má také právo provést konkurz na ředitele.

Strategické plánování

Dlouhodobé plánování je základem rozvoje obce. Bez něj nelze realizovat velké projekty a malé projekty často rychle ztrácí smysl a stávají se vyhozenými penězi. Nejúspěšnější obce staví na kontinuitě a kvalitním plánování. Kdo nemá vizi, nemá budoucnost nebo také dle p. Losekoot: „vize léčí krize“.

Obec má platný strategický plán a několik dalších důležitých dokumentů. Bohužel nejsou některé aktualizované a některé zatím připravené vůbec. Ovšem nechceme tvořit plány pro plány.

Středokluky 707 – https://www.stredokluky.cz/strategie/ – Strategický plán zpracovaný v roce 2017 starostou – je vhodné připravit jeho aktualizaci nebo celý nový strategický plán vytvořený profesionály ideálně participativní metodou. Obec podle něj pokračuje.
Územní plán – https://www.stredokluky.cz/uzemni-planovani/ – Nový územní plán určuje využití ploch v obci.
Krajinný plán obce – https://www.stredokluky.cz/kpos/ – promítnutý do územního plánu.
Strategické plány osad – https://www.stredokluky.cz/prons/ a https://www.stredokluky.cz/proc/ (nutné aktualizovat web) – strategie jednotlivých osad připravené s jejich obyvateli. Ačkoli se to nezdá, obec je postupně naplňuje.
Povodňový plán obce – nutná aktualizace (po volbách)
Krizový plán obce – nutná aktualizace (po volbách)
Ze zákona by obec měla připravit Plán sportu (kvůli dotacím)
Bude také nutné připravit strategický plán rozvoje vzdělávání v obci.
Plán rozvoje se chystá i pro hasiče (i když nákup vybavení probíhá dle dlouhodobého plánu)

Zajímavá architektonická témata: 
Architektonická vize obce – doplníme.
Architektonická soutěž Centra obce Středokluky – https://www.stredokluky.cz/cos-vysledky/
Studenti Ateliéru Cikán měli jeden semestr zadání Středokluky – https://issuu.com/atc7/stacks/529e599a094c49048b0be668194c9816

Finanční možnosti obce

Každý zastupitel by měl mít dobré povědomí o hospodaření obce a jejích finančních možnostech. Základním dokumentem je Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.). Musí vědět, že pokladna není bezedná, že lze čerpat dotace, ale jen na vybrané věci, které se v čase mění, že schopnost investovat a spravovat obec není daná pouze financemi, ale i množstvím personálu a jeho výkonností (digitalizací, technikou, vzděláním, praxí apod.).

Zastupitelstvo projednává a schvaluje rozpočet, ten je schválen tzv. na paragrafy – tedy obecně např. „Základní škola“, starosta následně má právo dělat úpravy v rámci položek (opravy, budovy, pozemky, pohonné hmoty). Starosta schvaluje rozpis do detailu položek.

Rozpočty také musí zveřejnit příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ). Stanou se podklady pro rozpočet obce – obec stanovuje tzv. závazný ukazatel, kterým stanoví výši příspěvku. Příspěvkové organizace také předkládají zastupitelům své závěrky.

Jakoukoli změnu paragrafu schvaluje zastupitelstvo na veřejném jednání rozpočtovým opatřením. Starosta schvaluje rozpočtovým opatřením změnu rozpisu v rámci paragrafů a navýšení příjmů (především při získání dotací, což by mělo být okamžitě reflektováno v rozpočtu). Rozpočtová opatření musí být do 15 dní zveřejněna (na webu obce, dostupná na úřadě v papírové podobě). Dotace, které nemá obec schváleny (podepsaná smlouva, registrace akce, jiné potvrzení), nesmí být v rozpočtu do jejího schválení. Proto některé projekty podmíněné dotací, nejsou v prvních návrzích rozpočtu.

Hospodaření obce kontrolují finanční a kontrolní výbor a také nezávislá kontrola z krajského úřadu. Obec musí veřejně předložit a zastupitelstvo projednat závěrečný účet obce a účetní závěrku. Vše je zveřejněno zde: https://www.stredokluky.cz/finance/ Součástí je i zpráva o kontrole a inventury majetku.

Pokud zastupitelstvo neschválí rozpočet před koncem roku, musí být schváleno rozpočtové provizorium, které velmi omezí možnosti fungování obce.

Obec by měla mít taky naplánovaný střednědobý výhled rozpočtu, který zhruba nastiňuje budoucí příjmy a výdaje v příštích cca 3 letech. Schvaluje jej zastupitelstvo obce.
Čerpání rozpočtu v minulých obdobích lze prohlížet veřejně také zde: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00241695/
Obec měla zájem zavést aplikaci https://cityvizor.cz/, který umožňuje zveřejňovat účetnictví do detailu jednotlivých faktur. Bohužel obecní účetní systém není kompatibilní. Budeme to zkoušet i nadále.
Všechny smlouvy nad 500 tisíc Kč musí obec zveřejnit na profilu obce na portálu Vhodné uveřejnění – https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky

Příjmy jsou (druhové dělení):

 • Daňové – z DPH, daň z příjmů – výběr za ČR se dá na jednu hromadu, dle koeficientů následně rozdělí mezi stát, kraje a obce a dále jednotlivým obcím. Daň z nemovitosti jde přímo obci (obec může pracovat s koeficientem a tím je zvyšovat) – v roce 2021 byly daňové příjmy 22 milionů Kč. Tato částka je přímo ovlivněna výší vybraných daní.
 • Nedaňové – pronájmy, výnosy z prodeje nekapitálového majetku, dary apod. – v roce 2021 – 1,5 mil. Kč. Tato částka je celkem stabilní.
 • Transfery – dotace – 6,6 mil. Kč – jediná jistá dotace je příspěvek na veřejnou správu ve výši cca 18 tisíc Kč měsíčně.
 • Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje budov, pozemků – v roce 2021 cca 0,5 mil. Kč.

Výdaje jsou (druhové dělení):
Kapitálové výdaje – investiční nákupy – v roce 2021 přesáhly 25 mil. Kč.
Běžné výdaje – viz níže – v roce 2021 celkem 16,7 mil. Kč.
Odhadované provozní výdaje nutné pro běžný provoz obce (mzdy, provoz obecního úřadu, pracovní četa, služby, pojištění, energie, příspěvkové organizace, apod.) jsou cca 10 mil. Kč.
Druhové výdaje za rok 2021 dle Monitoru


Obec má nyní dva bankovní účty – ČNB (stav k 6.10. 2022 – 3 004 480,86 Kč), KB (14 085 826 Kč). Obec dluží k 6.10.2022 celkem 5 856 161 Kč. Splátky jsou cca 400 tisíc Kč měsíčně. Úvěr bude splacen během příštího roku.

Příjmy a výdaje v letech 2010-2022

tis. Kč, skutečné, konsolidované
Rok Příjmy Výdaje
2010                    13 609                14 572
2011                    13 433                13 448
2012                    17 691                18 555
2013                    18 698                13 627
2014                    14 763                18 392
2015                    18 671                14 121
2016                    25 495                19 486
2017                    19 602                18 621
2018                    23 655                26 199
2019                    35 361                42 505
2020                    40 426                41 838
2021                    30 736                24 938
2022 -08                    25 192                24 231
Celkem                 297 332              290 533

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00241695/

Obecní dotace – obec může dávat dotace, návratné finanční výpomoci a dary.
Dary – starosta schvaluje dary do 20 tisíc Kč, nad tuto částku musí dát souhlas zastupitelstvo
Dotace (lze vysledovat účel a stanovit podmínky užití prostředků) – starosta může dát dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na základě zákona do výše 50 tisíc Kč, vyšší částky zastupitelstvo. Dotace a jejich naplňování by měla kontrolovat kontrolní komise.

Běžná praxe je využití systému dotací dle Pravidel zde: https://www.stredokluky.cz/dotace-spolky/ Zastupitelstvo schvaluje celkovou výšku dotací a jejich rozdělení. Tedy všechny dotace schvaluje zastupitelstvo, dary ani návratné finanční výpomoci obec v posledním období prakticky nikomu nedala.

Veřejné zakázky

Nynější systém vychází z interní směrnice obce (dostupné zde: https://www.stredokluky.cz/vz/ stránka je momentálně neaktualizovaná) a zákona o veřejných zakázkách (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134).
Limity pro veřejné zakázky jsou nyní brány obcí (přísnější než běžná praxe) jako součet všech prostředků zaplacených jedné fyzické či právnické osobě za 12 po sobě jdoucích měsíců bez DPH.
Všechny faktury kontrasignuje správce rozpočtu a všechny nad 10 tisíc Kč podepisuje místostarosta. Místostarosta se starostou také schvalují platby v internetovém bankovnictví.

Výdaje do 100 tisíc Kč bez DPH schvaluje starosta.
Výdaje mezi 100 a 250 tisíci Kč musí schválit také místostarosta a správce rozpočtu.
Všechny výdaje nad 250 tisíc Kč musí projít řádným veřejným řízením. Obecní úřad (zpravidla starosta a projektový manažer) připraví společně s právníky zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Zakázku musí schválit zastupitelstvo obce. Zpravidla jmenuje tříčlennou komisi ze zastupitelů a odborníků. Komise následně posuzuje, zda jsou nabídky v souladu se zadávací dokumentací. Pokud se jedná o menší rozsah, pro urychlení dá právo starostovi uzavřít smlouvu na základě rozhodnutí komise.

Všechny takové zakázky jsou nyní vyhlašovány elektronicky na profilu obce portálu Vhodné uveřejnění. Některé byly soutěženy v NEN. Velké zakázky musí být také zveřejněny ve věštníku veřejných zakázek. Tedy účastníci podávají nabídky do tohoto systému a obec do nich má přístup až po skončení zadávací lhůty. Nabídky lze otevřít až při souhlasu dvou uživatelů serveru (starosta, asistentka nebo projektový manažer). Nikdo z obce nemá možnost znát nabídky před koncem lhůty. Na vše je elektronický záznam. Směrnice umožňuje také oslovit alespoň 3 firmy napřímo, toho není využíváno.

Pro větší zakázky platí pravidla dle Zákona. Limity (k 1.1. 2022) jsou zde:

 • Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby do 2 000 000
 • Veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce do 6 000 000
 • Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby od 2 000 000 do 3 653 000 na dodávky a služby zadávané ústředními orgány státní správy
 • Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby od 2 000 000 do 5 610 000 na dodávky a služby zadávané veřejnými zadavateli na nižší úrovni
 • Podlimitní veřejná zakázka stavební práce od 6 000 000 do 140 448 000
 • Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby nad 3 653 000
 • Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce nad 140 448 000

Zastupitelstvo obce může také ve výjimečných případech navýšit limit (do výše zakázek malého rozsahu, tedy 2 mil. Kč pro dodávky a služby a 6 mil. Kč pro stavební práce). V posledních letech se jednalo např. o prodloužení dlouhodobé spolupráce (např. správce veřejného osvětlení a „obecní“ elektrikář pan Dobiáš – Elpedo, s.r.o. nebo firma AV Media Systems, a.s., která dodává interaktivní tabule do školy a je nutné zajistit kompatibilitu).

Některé projekční zakázky je vhodné zadávat s jiným kritériem než cenou (jako většinu ostatních zakázek). Je několik možností výběru vhodného dodavatele. Je nutné přemýšlet nad

Obecní úřad a obec

Je nutné odlišit: „Obecní úřad Středokluky“, „obecní úřad“ a „obec Středokluky“.

Obec Středokluky – vykonává samosprávu – samostatná působnost je správa obce, především správa svého majetku.
Obecní úřad Středokluky – v rámci přenesené působnosti vykonává státní správu (zodpovídá starosta, nemáme tajemníka) – například povoluje kácení.
obecní úřad – tvoří ho pracovníci obce, starosta, místostarosta – myšleno úřad jako místo a lidé

V tuto chvíli na obci pracuje (personální agenta je dána starostovi):
Starosta – plný úvazek – zodpovědný za vše. Tak jako zastupitelé ručí svým majetkem.
Místostarosta – neuvolněný – několik hodin týdně dle nutnosti a potřeb – nyní především školství a sociální oblast.
Projektový manažer – 0,6 úvazku – dotace, projektové řízení, stavby, veřejné zakázky, účast na jednáních obce a další.
Referentka – 0,7 úvazku – CzechPoint, ověřování, pokladna, inventarizace, podatelna, registry, mzdy, archivace a další.
Asistentka – 0,75 úvazku – podatelna, dotace spolkům, podpora zastupitelstva, příprava korespondence, archivace, spolupořádání akcí, nákupy a mnoho dalšího.

Pracovní četa – 4 úvazky – sekání trávníků, sběr listí, úklid sněhu, stěhování, drobné stavební úpravy, odvoz obědů do MŠ, roznos Střely, podpora obecních akcí, úklid ulic, úklid košů a kontejnerů, spolupráce při velkoobjemných kontejnerech, doprava a další činnosti dle potřeby.

Externí spolupracovníci:
Ing. Kateřina Tomsová – Účetní – cca 10 hodin týdně – kompletní správa účetnictví.
Ing. Jiří Janota – Správce zeleně  jednotky hodin týdně – konzultace při údržbě vzrostlé zeleně, při prořezech, kácení, výsadbách, pasportizace, příprava veřejných zakázek (samotné práce dělají profesionální firmy nebo pracovní četa) a další poradenství.
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. – Obecní architekt – dle nutnosti – konzultace u územního plánu, přípravě stavebních zakázek a přípravě projektů.
Mgr. Štěpán Hellich, DiS. – Poradce pro veřejné osvětlení – dle nutnosti – konzultace ve věcech veřejného osvětlení, nasvětlení památek, interiérového osvětlení a při stavebních projektech.
Kotelník – dle potřeby – správa kotelny v č.p. 68.
Uklízečka – kolem 7 hodin týdně – úklid č.p. 61.
Šéfredaktorka/editorka a grafička Středoklucké Střely – až desítky hodin měsíčně (odměna za stránku) – příprava Středoklucké Střely – sběr článků, editace, příprava vlastních článků a rozhovoru, sazba.

Ing. Radek Boček – pořizovatel územního plánu – pokud bude obec pořizovat územní studie nebo řešit žaloby, bude nadále pomáhat obci.
Ing. Martin Fiala, Ph.D – poradce pro čistírnu odpadních vod – jeho mise pomalu končí – pomáhal při přípravě výstavby, výstavbě a zkušebním provozu ČOV. V případě dalšího navyšování či problémech na ČOV bude znovu osloven.
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. – právní služby – kancelář vybrána na základě veřejné zakázky.
Elpedo, s.r.o. – opravy veřejného osvětlení, elektrikářské práce v obecních budovách.
Ing. Lucie Glozová DiS. – údržba záhonů a „nízké zeleně“.
Ing. Martin Kučera – první volba při technickém dozoru investora (pokud není soutěžen) – vyhrál několik veřejných zakázek.

Majetek obce

Obecní budovy a areály – obec vlastní majetek za téměř 200 milionů korun. Do konce roku provedeme prohlídku obecních budov pro zastupitele.
Obecně je nutné přemýšlet nad energetickými úsporami, většina obecních budov má prázdné podkrovní prostory.

1) Sportovní areál „Fotbalové hřiště“ – pronajato FK Středokluky – fotbalové hřiště, kabiny ve špatném stavu a multifunkční hřiště.
2) Sportovní areál „Koupaliště“ – pronajato na základě výběrového řízení – dezolátní stav objektu bazénu – problémy s přítokem, problémy s parkováním, hlukem apod. Problém blízkosti přírodní památky a mnoho dalšího. Rekonstrukce nejméně 40 mil. Kč. (viz Chrastava v roce 2022 dokončeno za 30 mil. Kč, biotop Malvíny Třešť v roce 2016 stálo 22 mil. Kč., v Úvalech mají velice dobrou studii s odhadem do 50 mil. Kč v cenách roku 2017). Zajímavá byla architektonická soutěž v Rosicích https://www.cka.cz/souteze/databaze/plovarna-rosice
3) Budova obecního úřadu – budova úřadu – momentálně úřad, pošta a v patře „Spolkovna“ – ZUŠ, kancelář a dvě místnosti.
Ve dvoře zázemí pro pracovní četu. V budově bývalé cukrárny v nájmu obchod.
4) Obecní servis – areál využívá JSDH (garáže, ocelokolna), obec „zasedací místnost“ a malý sklad (nábytek apod.), velká hala se stále vyklízí, poslední půlrok tam byla pomoc Ukrajině, také tam je např. vybavení na zimní údržbu.
5) Areál MŠ – areál je nyní stabilizovaný – chybí tam drobné dodělávky. Problematická je přední strana, kde je nutné řešit vlhkost. Prakticky celý prostor před MŠ. Nevyužitá je půda. Sklep je vlhký, nyní prázdný, pouze kotelna.
6) Stará budova ZŠ – budova a zahrada, průběžně rekonstruované.
7) Bytový dům č.p. 68 byl na přelomu 90. let připraven jako dům s pečovatelskou službou. Později „zázemí“ bylo předěláno na kancelář/zlatnictví apod. Dům rozhodně není vhodný pro podobnou funkci.
Suterén – 1,5 bytu obývá pár v nouzi se synem (celkem dobrý stav, zbytek momentálně neobyvatelný). V suterénu jsou dvě „skladovací“ místnosti a bývalá koupelna a také bývalá kotelna. Suterén je k rekonstrukci.
Přízemí – 5 bytů po cca 20 m2 a 1 byt cca 30 m2 – 3 po rekonstrukci, jeden s rekonstruovanou koupelnou, jeden k reko koupelny, jeden prázdný (sklad materiálu), v jednom po reko bydlí uprchlíci.
První patro – 5 bytů po cca 20 m2, jeden 40 m2, jeden byt má novou koupelnu, dva po celkové rekonstrukci, jeden potřebuje  – rekonstrukci koupelny, všechny obývány, jeden menší byt je prázdný – nově po reko, chybí kompletace nábytku. Velký byt v celkem dobrém stavu obývá zaměstnankyně ZŠ.
Podkroví – 2 velké byty (cca 40 m2), jeden využívá zaměstnankyně MŠ (po reko), druhý je k rekonstrukci (byl obýván mimo jiné uprchlíky), třetí má cca 18 m2, bydlí tam senior (k rekonstrukci). V rámci podkroví je i půda, která by po velkém stavebním zásahu mohla sloužit jako byt (popř. po propojení se sousedním bytem).

Dům potřebuje odvlhčit přízemí/suterén, zateplit fasádu, opravit střechu, vyřešit půdu a sousední byt. Nové jsou 4 stoupačky, 2-3 stoupačky zbývají.
Následně je nutné předělat rozvody elektřiny, provést rekonstrukci vnitřních prostor a rozvody internetu. Kotelna bude potřebovat rekonstrukci také brzy. Teoreticky je možná dostavba při využití krajských/státních pozemků.

Pronájmy bytů dle zákona schvaluje starosta, projednává žádosti se sociální komisí. Avšak je nutné myslet na to, že při rekonstrukci stoupaček budou potřeba cca 2 byty. Také je nutné držet alespoň 1 byt jako nouzový (požár, povodeň, jiné životní situace) a ideálně jeden pro školu (nyní mají příspěvkové organizace 2 byty.
Tedy jsou prázdné 3 byty a půda, v jednom je humanitární materiál, v druhém nebyla dotažena rekonstrukce, třetí není dlouhodobě obyvatelný a je nutná rekonstrukce.

Preference pronájmů bytů jsou následující:

 • Zaměstnanci obce, příspěvkových organizací (dle dřívějšího usnesení držíme jeden byt pro MŠ a jeden pro ZŠ).
 • Senioři ze Středokluk v nouzi.
 • Občané Středokluk v nouzi.
 • Další pronájmy by měly být prováděny dražbou.
 • Pokud má někdo zájem, podává žádost na obec, která je projednána nebo je v pořadí.
 • Nájemné již několik let činí180 kč/m2 bez energií, v některých případech (zaměstnanci) dochází k nízkému snížení. Nové smlouvy mají roční platnost. Několik starších smluv nelze vypovědět.

Pro pronájmy je připraven návrh pravidel vč. bytové komise.

Obec má ve výpůjčce budovu č.p. 187 (Nová budova ZŠ) a pronajatou část budovy č.p. 106 (školní kuchyně).

Obec pronajímá rybník Pod Panskou do roku 2024.

V pronájmu je několik obecních polí, zde je nutná revize majetku a nájemních smluv.

Pozemky

Obec dlouhodobě jedná o nákupu nebo prodeji pozemků:

 • Nádraží – pozemky na katastru Středokluk a Kněževse jsou již v majetku obce (nebo budou), obec požádala o pozemek vedle nádraží na katastru Tuchoměřic pro budoucí výstavbu P+R parkoviště.
 • Církev – v obci je několik církevních pozemků – farský ďolík, část návsi Na Ovčíně (směrem k Parcelám) a mezi kostelem a Ouválkou. Obec je téměř zakoupila, ale změnou na arcibiskupství to neproběhlo. Farnost je tomu nakloněna a vyjednáváme.
 • Fotbalové hřiště – několik přeplocených pozemků, někteří chtějí zakoupit, jiní ne.
 • Obec by chtěla koupit prostor bývalé mýtnice, majitel těchto pozemků by rád koupil ty obecní.
 • Pozemky pod silnicemi – velké množství po celé obce.
 • Pozemky pro zelené pásy – obec by měla vykupovat pozemky v blízkosti zákolanského potoka, na Černovičkách apod.
 • Nové Středokluky – obec se snaží vykoupit pozemky pod komunikací pro její budoucí realizaci.

DSO Středokluky a okolí

Tzv. mikroregion ztratil svůj smysl, bude do konce roku zlikvidován.

Aktuální projekty

Souhrn důležitých projektů, určitě některé chybí nebo budou doplněny.

Projekty v běhu:

Bezpečná chůze – Lidická JIH + lampy, mobiliář, elektronické informační panely
Vše snad hotovo do konce roku.

 • Stavba zastávek a chodníků
 • Instalace lamp nejen zde, ale také doplnění po obci a jsou nakoupeny také na Ovčín
 • Mobiliář – zastávkové přístřešky pro vnitřní obec, lavičky, koše, stojany na kola. Pilotní objednávka
 • Elektronické cedule do přístřešků – z dotace.

Silnice na Ovčíně – obec má stavební povolení. Bude žádat o dotaci.

Výměna poklopů – nutná výměna poklopů kanálových vpustí (aby netekla dešťová voda na ČOV)– bude realizováno na jaře.

Silnice Pod Sedličkami – pro nesouhlas místních s projektem práce nepokračují.

Rekonstrukce v ZŠ – Nová budova – nutné vybudování invalidního WC, úpravy ostatních WC, ideálně vybudování WC v tělocvičně.
Rekonstrukce nejméně jedné učebny (podlahy, elektřina, internet, stropy, osvětlení apod.), příprava 2 učeben pro odborné učebny z dotace.
Dílčí úpravy budovy pro provoz ZŠ.

Studie autobusových zastávek u benzínky – jedná se o řešení křižovatky, další projednání. Počátek akce Bezpečná chůze Číčovice/Tuchoměřice-Dobrovíz.

Kubrovka – obec musí získat areál a zajistit financování. Jednání probíhají.

Obec bude muset rychle vytvořit:

Strategii vzdělávání – participativně zjistit potřeby školy, učitelů, žáků, rodičů, zřizovatele i okolních starostů. Dát jasné požadavky a dle toho připravovat investice.
Strategii sportu – souvisí viz výše – stanovit kapacity apod, bez ní nedostaneme dotace.

Energetická koncepce obecních budov.

Aktualizaci strategie obce

Plán obnovy komunikací (příprava průběžně běží)

 1. Stanovit bloky silnic (provedeno)
 2. Připravit kategorizaci komunikací a s tím související povrchy, chodníky, provoz (zatím nesepsáno)
 3. Stanovit dopravní úpravy v blocích – jednosměrky, zákazy těžkých auto, zóny 30.
 4. Stanovit priority oprav komunikací (Ovčín – Větrná/Sedmerka – Chaloupky a okolí, Nové Středokluky). Na základě informací viz výše začít rekonstrukce.

Územní studie údolí zákolanského potoka včetně koupaliště – využití území, stanovení budoucího využít koupaliště, ploch apod.

Územní studie vycházející z ÚP – do 6 let.

Centra obce Středokluky – náves kolem Ouválky, kolem sv. Jana Křtitele, u obchodu.

Pasport budov.

Další:

 • Vytvořit spolkovou vyhlášku a vyhlášku pro zábory.
 • Stanovit rozsah dětských hřišť – velké na fotbalovém hřišti a u potoka, menší ve farském ďolíku/na skládce/pod skálou, na melíškově v měsíční, v osadách, menší prvky na naučných stezkách, hrací prvek u sokolovny (?).
 • Stanovit priority polních cest – nejspíše první Nové Středokluky – Dobrovíz, pěší spojení Ovčín – D7, stálý tlak na ŘSD podchod pod D7 apod.
 • Generel vodovodu – jaké kapacity je nutné dělat a kde měřit apod.
 • Druhá fáze – vodovodu a kanalizace Černovičky – bez Tuchoměřic nemá smysl.
 • Studii zeleně na Černovičkách – ideálně s nákupem příslušných pozemků pro výstavbu dětského hřiště a výsadby zeleně a odbahnění rybníčku.
 • Stálé vyjednávání situace kolem projektu přeložky silnice II/240, co nejmenší vliv na obec, co nejvíce zeleně a pěších propojení.
 • Nové nasvícení kostela.
 • Revize vedení veřejného osvětlení.
 • Nová přechodová světla na Lidické ulici.

Informační mix obce:

Středoklucká Střela

 • https://www.stredokluky.cz/strela
 • obecní časopis, nikoli časopis obecního úřadu nebo starosty
 • vychází každé 2 měsíce (1,3,5,7,9,11) – zpravidla koncem měsíce
 • má 12-24 stran dle množství obsahu
 • hlavním dokumentem jsou Pravidla schválená Zastupitelstvem obce Středokluky – https://www.stredokluky.cz/strela
 • orgánem rozhodujícím spory je Redakční rada (formálně spíše výbor)
 • texty přispívají obec, příspěvkové organizace, spolky, občané a další
 • „šéfredaktorka“ funguje spíše jako editor – sbírá texty, provádí jejich editaci, komunikuje s autory, provádí rozhovory
 • grafička dělá především sazbu
 • korekturu provádí zpravidla redakce a starosta (víme, že to není dostatečné, ale profesionální korektury jsou drahé)
 • společně tvoří redakci a chystají například různé soutěže
 • témata rozhovorů se snaží dělat tematicky, rozličně a hlavně s lidmi, kteří jsou ochotni rozhovor dát, bohužel to není vůbec časté

Akce, které pořádá obec:

Dotace:
Digitalizace obce: