Zápis z jednání ZO 29.4.2020

publikováno 7. 5. 2020

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Žádost předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Paznocht)
 3. Žádost o odkup pozemku p.č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht)
 4. Účetní závěrka Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 5. Účetní závěrka Mateřské školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 6. Věcné břemeno – elektřina k Velkému háji (Paznocht)
 7. Věcné břemeno – elektřina V Chaloupkách (Paznocht)
 8. VZ 2018-13 Architektonická soutěž – návrh smlouvy s vítězem architektonické soutěže (Paznocht)
 9. VZ 2019-02 Úvěrový rámec – Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace Intenzifikace ČOV (Paznocht)
 10. VZ 2015-06-C Intenzifikace čistírny odpadních vod – realizace – Dodatek ke smlouvě (Paznocht)
 11. Navýšení kapacity ZŠ (Kuchař)
 12. VZ 2020-03 Stavební úpravy ZŠ Středokluky – WC pro osoby s handicapem a nová šatna (Paznocht, Kuchař)
 13. Generel vodovodu (Paznocht)
 14. Požární řád obce (Petrů)
 15. Domovní řád domu č.p.68 (Petrů)
 16. Stav vody na přítoku k vodní nádrži (Sportovní areál „Koupaliště“) – správa obecních vodních zdrojů (Paznocht, Petrů)
 17. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 18. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 20/ZO/21: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vyjádření starosty a souhlasí s jeho závěry.

Usnesení č. 20/ZO/22: Zastupitelstvo obce prověří žádost na místě.

Usnesení č. 20/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, p.o. za rok 2019. Hospodářský výsledek ve výši 13 137,- Kč bude rozdělen do Rezervního fondu.

Usnesení č. 20/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Středokluky, p.o. za rok 2019. Hospodářský výsledek ve výši 95 132,62 Kč bude rozdělen do Rezervního fondu.

Hlasování: Pro: 7 ,Proti: 0, Zdrželi se: 1-Černý

Usnesení č. 20/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IV-12-6025478/VB/01 Středokluky, č.parc. 1025/1 – kNN, která zakládá právo budoucího umístění kNN na pozemek p.č. 670/4 o délce zhruba 21 m. Sazba za umístění je 200 Kč/bm.

Hlasování: Pro: 7 ,Proti: 0 , Zdrželi se: 1-Maršál

Usnesení č. 20/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IP-12-6017431/VB/01 Středokluky, V Chaloupkách č.parc. st. 7 – kNN, která zakládá právo budoucího umístění kNN na pozemek p.č. 601/6 o délce zhruba 15 m. Sazba za umístění je 200 Kč/bm.

Usnesení č. 20/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch Martinem Poláčkem na dopracování vítězného návrhu architektonické soutěže Centra obce Středokluky. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 , Proti: 0 , Zdrželi se: 2 – Maršál, Melíšek

Usnesení č. 20/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze VZ 2019-02 Úvěrový rámec Komerční banku, a.s. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 20/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 28.3. 2019 uzavřenou s firmou Porr, a.s., který prodlužuje plnění nejdéle do konce září 2020 dle průběhu stavby.

Usnesení č. 20/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dodatku k Příkazní smlouvě ze dne 15. 4. 2019 uzavřenou s firmou Kittlik s.r.o., který prodlužuje plnění nejdéle do konce září 2020 dle průběhu stavby.

Usnesení č. 20/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení kapacity základní školy na 230 žáků.

Usnesení č. 20/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: 2020-03 Stavební úpravy ZŠ Středokluky WC pro osoby s handicapem a nová šatna v suterénu č.p.82. Zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení Kuchař, Melíšek, Petrů, náhradník Chvoj a pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Usnesení č. 20/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání projekce Generelu vodovodu obce Středokluky.

Usnesení č. 20/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Požární řád obce Středokluky.

Usnesení č. 20/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Domovní řád pro obecní bytové domy.

Usnesení č. 20/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu a p. Petrů k prošetření smluvně neošetřeného čerpání vody z obecních zdrojů.

Přílohy:

Žádost o LD20-SPONS-dopis

Žádost o LD20-SPONS

Smlouvy

Dopis PDF

Přílohy