Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 11.9.2019

publikováno 19. 9. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

  1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
  2. Žádost o vybudování vodovodu a kanalizace k č. p. 261 a 256. (Paznocht)
  3. Kontrola MVČR (Paznocht)
  4. Letní dotační program obce (Paznocht)
  5. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 953, parc. č. 1035, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-6005132/13 (Paznocht)
  6. ČEZ – napojení pozemku v ul. U Hřiště (revokace usnesení č. 42/15 a schválení smlouvy o smlouvě budoucí) (Paznocht)
  7. Dohoda s obcí Běloky o sdílení nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht)
  8. Koncesní řízení na provoz ČOV (Paznocht)
  9. VZ 2018-16: Létající pořizovatel územního plánu (Paznocht)
  10. Studie krajiny (Paznocht)
  11. VZ 2018-03: Dopravní automobil JSDH (Paznocht)
  12. Rozpočtový výhled obce na roky 2020-24 (Paznocht)
  13. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  14. Diskuze

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 19/ZO/59:Zastupitelstvo obce Středokluky hledá možnosti řešení připojení nemovitostí č.p 256 a 261 na vodovod a kanalizaci, ale nyní to není v možnostech obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/60: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje opatření vzešlá z doporučení kontroly výkonu samostatné působnosti u obce Středokluky dne 17. června 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/61:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje změnu využití prostředků ve výši 50 tisíc Kč ze zimní dotace roku 2019 na opravu varhan v kostele ve Středoklukách a prodlužuje termín vyúčtování do konce prosince 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 8        Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Kuchař (střet zájmů)

USNESENÍ Č. 19/ZO/62: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení prostředků Letní dotace 2019 dle předloženého návrhu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/63Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 953, parc. č. 1035, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-6005132/13.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/64:Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje část usnesení č. 42/15 ze dne 9.9. 2015, že sítě musí být napojeny z ulice v Chaloupkách a povoluje umístění připojení nízkého napětí z ulice U Hřiště na pozemku p.č. 53/13 a 53/14 k.ú. Středokluky.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 8      Proti: 0     Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ Č.19/ZO/65:Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 53/13, 53/14 k.ú. Středokluky ve prospěch společnosti ČEZ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/66: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dohody s obcí Běloky na sdílení nákladů intenzifikace ČOV. Podíl obce Běloky bude vypočítán celkových výdajů na intenzifikaci ČOV bez dotace OPŽP a Středočeského kraje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 8        Proti: 0         Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ Č.19/ZO/67: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh přípravy koncesního řízení na provoz ČOV. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/68: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje své předchozí usnesení spojené se žádostí na Městský úřad Černošice, coby místně příslušný úřad územního plánování, o výkon pořizovatelských činností ve správním území Obce Středokluky č. 4 ze dne 3.3. 2008.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/69:Zastupitelstvo obce Středokluky rozhoduje, že pořizovatelem územního plánu Středokluky bude Obecní úřad Středokluky s tím, že úřad si smluvně zajistí splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 stavebního zákona uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem dle přílohy tohoto materiálu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/70:Zastupitelstvo obce Středokluky rozhoduje, že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu Středokluky bude starosta obce Ing. Jaroslav Paznocht.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/71:Zastupitelstvo obce Středokluky ukládá starostovi obce uzavřít příkazní smlouvu s Ing. arch. Radkem Bočkem, coby osobou zajišťující splnění kvalifikační požadavků pro výkon územně plánovacích činností. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/72: Zastupitelstvo obce Středokluky ukládá starostovi informovat písemnou formou místně příslušný úřad územního plánování Černošice o tom, že zastupitelstvo rozhodlo, že od 15. 9. 2019 bude pořizovatelem územního plánu Středokluky Obecní úřad Středokluky, a vyžádat si od úřadu územního plánování dokladovou část dosavadního průběhu pořízení územního plánu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání Studie krajiny obce Středokluky paní Ing. Et. Mgr. Evě Jeníkové a jejímu týmu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 5        Proti: 3 – Duchajová, Chvoj, Maršál   Zdrželi se: 1- Černý

USNESENÍ Č. 19/ZO/74:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vícenáklady a nákup doplňků k dopravnímu automobilu pro JSDH Středokluky vzešlého z VZ 2018-03 ve výši 42 680 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdrželi se: 1- Černý

USNESENÍ Č. 19/ZO/75Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-24.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/76:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 5, které zanechává výdaje ve výš 49 202 935 Kč.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.