Zápis z jednání ZO 28. 11. 2018

publikováno 10. 12. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Vyjádření nájemců sportovního areálu Koupaliště, projednání.
 2. Jmenování zástupce obce ve školské radě.
 3. Zimní dotace spolkům.
 4. Aktualizace smlouvy s vodárnami.
 5. ČOV – provozování po dostavbě nové čistírny odpadních vod.
 6. VŘ: Technický dozor investora ČOV.
 7. Průběh akce „Bezpečná chůze Nové Středokluky“.
 8. Průběh akce „Rekonstrukce zahrady MŠ“.
 9. VŘ: Energie pro roky 2019-2020.
 10. VŘ: Rekonstrukce bytů v č.p. 68.
 11. VŘ: Dveře ZŠ
 12. Havarijní stav Lidická
 13. Informace o dokončení Multifunkčního školního hřiště.
 14. Architektonická soutěž na veřejná prostranství obce – souhlas s podáním žádosti o dotaci
 15. Změna pořizovatele ÚP obce Středokluky – VŘ.
 16. Žádost o odprodej pozemků p.č. 332/1 a 332/3 v k.ú. Středokluky obci Středokluky.
 17. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2019 MŠ Středokluky, p. o.
 18. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2019 ZŠ Středokluky, p. o.
 19. Rozpočtové opatření č. 9/2018
 20. Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2019
 21. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2019 obce Středokluky.
 22. Smlouva o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka.
 23. Diskuze

Usnesení:

NÁVRH USNESENÍ Č.67/18: Zastupitelstvo obce Středokluky odvolává Ing. Jaroslava Paznochta z pozice zástupce obce ve Školské radě ZŠ Středokluky, p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

NÁVRH USNESENÍ Č.68/18: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. jako zástupce obce ve Školské radě ZŠ Středokluky, p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

NÁVRH USNESENÍ Č.69/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační program na rok 2019 s celkovou alokací prostředků 250 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

NÁVRH USNESENÍ Č.70/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. na dobu neurčitou a zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

NÁVRH USNESENÍ Č.71/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vypovězením smluv na provozování vodovodu a kanalizace v obci Středokluky s firmou Petr Kožený s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

NÁVRH USNESENÍ Č.72/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Dozor investora ČOV. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Petrů, náhradník Jakub Černý. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

NÁVRH USNESENÍ Č.73/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky na akci „Bezpečná chůze Nové Středokluky“ společnost Porr, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

NÁVRH USNESENÍ Č.74/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace na akci „Rekonstrukce zahrady MŠ“ ve výši 1116 000 Kč z Fondu rozvoje venkova Středočeského kraje a pověřuje starostu podepsat příslušnou smlouvu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.75/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Energie pro rok 2019-20. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ing. Vítězslav Chvoj. Náhradník Ing. Petr Melíšek. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.76/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu 2 bytů v č.p. 68. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., RNDr. Lenka Duchajová DiS., Ing. Jan Petrů. Náhradník Jakub Černý. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.77/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení výběrového řízení Dveře ZŠ III. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Petr Melíšek, Tomáš Maršál. Náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.78/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí přímé zadání opravy komunikace Lidické firmě Perat s.r.o. na základě výjimky ze Směrnici o zadávání VZMR z důvodu havarijního stavu komunikace způsobeného chybným postupem při budování kanalizace. Starosta bude Zastupitelstvo informovat o konečné ceně akce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.79/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek č. 1 o zmenšení rozsahu díla ke smlouvě o dílo společnosti TUBEKO SPORT, spol. s.r.o.. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.80/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pasport obecních budov. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Vítězslav Chvoj, Tomáš Maršál. Náhradník Ing. Jan Petrů. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.81/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu MMR na veřejná prostranství a budovy obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.82/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výběrové řízení na pořizovatele územního plánu obce. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Ivan Gogolák, Ph.D., RNDr. Lenka Duchajová DiS. Náhradník Ing. Jan Petrů. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č. 83/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o odkup pozemků p.č. 332/1 a 332/3 v k.ú. Středokluky, Obec Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se: 1 – Kuchař

USNESENÍ Č.84/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 MŠ Středokluky p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.85/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s čerpáním příspěvků od obce k jiným než provozním účelům a to na mzdové výdaje zaměstnanců MŠ Středokluky p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.86/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s přesunem prostředků z rezervního fondu MŠ Středokluky p.o. na fond investic MŠ Středokluky p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.87/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtového výhledu na roky 2019-2021 ZŠ Středokluky p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.86/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018, které zvyšuje výdaje na 32 203 206,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.87/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výši poplatku za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v minulých letech. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

USNESENÍ Č.88/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh rozpočtu obce Středokluky na rok 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO