Zápis z jednání ZO ze dne 28.2.2024

publikováno 8. 3. 2024

Dostupné zde.

Program:

 1. Zimní dotace spolkům 2024
 2. Vyhláška HLUK (Paznocht)
 3. Směna části pozemku p. č. 626/1 za část pozemku 170/3 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 4. Územní studie Devaterky (Paznocht) – přidaný bod.
 5. Nevhodná komunikace (Kuchař)
 6. Rybník pod Panskou (Kuchař)
 7. Projekty obce Středokluky a postup při jejich realizaci od počátku současného volebního období (Vilím) -přidaný bod
 8. Základní škola Středokluky – strategie rozvoje a důležité dokumenty (Vilím) – přidaný bod
 9. Realizace investic, které jsou obsaženy v rozpočtu obce Středokluky přijatém pro kalendářní rok 2024 (Vilím) – přidaný bod
 10. Areál Stanislava Kubra (Paznocht)
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 164/2 (Paznocht)
 12. Zpráva starosty, místostarostů, výborů a komisí (Paznocht)
 13. Diskuse

 

Usnesení č.24/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení celkové alokace Zimní dotační výzvy pro rok 2024 na 415 tisíc Kč.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2 – Vilím, Kuchař

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 2024 (leden-srpen) v rozsahu dle přílohy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí přípravu nové vyhlášky týkající se zkrácení nočního klidu. Žádosti budou zasílány do 31.3. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 626/1 k.ú. Středokluky o rozměru 3 m² za část pozemku p.č. 170/3 k.ú. Středokluky o rozměru 3 m² majiteli tohoto pozemku, dle geometrického plánu č. 1031-121/2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje do Výběrové komise pro výběr projekční kanceláře pro zpracování Územní studie č. 1 – Devaterky: Pavla Rückla, Jitku Svobodovou a Jaroslava Paznochta náhradník: Martin Šeda.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zveřejnění záměru pachtu na 
rybníku Pod Panskou na pozemcích p.č. 585 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1014/1 – vodní
plocha/vodní nádrž, pč. 1014/6 – ostatní plocha – zeleň, p.č. 1014/7 – ostatní plocha – zeleň a 
technického zařízení tohoto rybníka na částech pozemků p.č 1014/5 ostatní plocha, zeleň p.č.
1011 – vodní plocha – koryto vodního toku přirozené neb upravené.
 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/014: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje přípravou smlouvy na pacht
rybníka Pod Panskou L. Kuchaře a V. Vilíma s advokátní kanceláří obce.
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá starostu obce, aby do příštího
veřejného zasedání předložil u projektů: Centra obce Středokluky, Územní studie – Rekreace
(M2AU), Územní studie – Devaterky a Dopravní vize obce Středokluky (Projekce dopravní
Filip), přehled, ze kterého bude patrné, jaké kroky a kdy byly učiněny a dále jaké kroky budou
realizovány, a to včetně časového plánu.
Hlasování: Pro: 6 – Svobodová, Třísková, Fröhde, Rückl, Vilím, Kuchař Proti: 1 – Paznocht
Zdrželi se:2 – Petrů, Šeda
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá místostarosty k roční zprávě o
činnosti.
Hlasování: Pro: 1 – Paznocht Proti: 7 – Fröhde, Kuchař, Rückl, Svobodová, Šeda,
Třísková, Vilím Zdrželi se:1 – Petrů
USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky ukládá starostovi, aby do konce měsíce
února 2024 poskytl zastupitelům právní rozbor navržené zřizovací listiny, kterou se
zastupitelstvo zabývalo na svém jednání dne 15. 11. 2023 a to tak, aby zastupitelstvo obce mohlo
rozhodnout o tomto důležitém dokumentu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2 – Paznocht, Petrů
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO


Usnesení č.24/ZO/18: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby zajistil u spol. OnPlan, do 
příštího veřejného zasedání zastupitelstva, předložení aktuálního návrhu zadání strategie
vzdělávání, cenové nabídky této strategie a návrhu smlouvy, která bude podkladem pro jednání
OZ, neboť tato strategie je nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí o dalším směřování rozvoje
ZŠ neboť od 12. 4. 2023, kdy byla předložena poslední známa varianta strategie se situace
nedořešila.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2 – Paznocht, Petrů
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá starostu obce, aby nejpozději do 
dvou měsíců předložil OZ návrh parametrů spolufinancování Základní školy Středokluky
obcemi, ze kterých žáci docházejí do Základní školy Středokluky, který bude podkladem
k jednání s těmito obcemi. Dále zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá starostu obce, aby
nejpozději do konce měsíce června 2024 předložil výsledky jednání s dotčenými obcemi.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 – Paznocht Zdrželi se: 2 –Petrů, Šeda
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky ukládá starostovi obce, aby do příštího
veřejného zasedání předložil přehled investic, které jsou obsaženy v rozpočtu obce Středokluky
přijatém pro kalendářní rok 2024 a to v přehledné formě, ze které bude patrné, jaké kroky a kdy
byly učiněny, jaké kroky budou realizovány, včetně časového plánu dalšího postupu.
Doporučujeme formu souhrnné tabulky, která bude následně zveřejněna na stránkách obce a 
průběžně aktualizována.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 – Paznocht Zdrželi se: 2 –Petrů, Fröhde
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/21: Zastupitelstvo obce Středokluky
I . b e r e n a v ě d o m í informaci o problematice nemovitých věcí v k. ú. Středokluky, tvořeného
tímto souborem pozemků a staveb a to: a) pozemek p. č. 53/4 v k. ú. Středokluky o výměře 3976
m2, který vznikl Geometrickým plánem č. 074/2023 z pozemku p. č. 53/4 v k. ú. Středokluky
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální území Středokluky b) pozemek p. č.
53/5 o výměře 1594 m2, který vznikl Geometrickým plánem č. 074/2023 z pozemku p. č. 53/5 v 
k. ú. Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální území Středokluky c)
pozemek p. č. 53/11 o výměře 2247 m2, který vznikl Geometrickým plánem č. 074/2023 z 
pozemku p. č. 53/11 v k. ú. Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální
území Středokluky d) pozemek p. č. 53/54 o výměře 324 m2, který vznikl Geometrickým plánem
č. 074/2023 z pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818
pro obec a katastrální území Středokluky e) pozemek p. č. 53/12 o výměře 442 m2 v k. ú.
Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální území Středokluky f)
pozemek p. č. 53/10 o výměře 759 m2 v k. ú. Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818
pro obec a katastrální území Středokluky g) pozemek p. č. st. 127 o výměře 1859 m2 v k. ú.
Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální území Středokluky,
jehož součástí je stavba č. p. 187, jiná stavba h) pozemek p. č. st. 139 o výměře 230 m2 v k. ú.
Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální území Středokluky,
jehož součástí je stavba č. p. 105, jiná stavba i) pozemek p. č. st. 141 o výměře 1002 m2 v k. ú.
Středokluky zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 818 pro obec a katastrální území Středokluky,
jehož součástí je stavba č. p. 106, jiná stavba
I I . s c h v a l u j e odkup nemovitých věcí uvedených v bodě I. tohoto usnesení za cenu 37 200
000,00 Kč, a o tomto uzavřít kupní smlouvu mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, se
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 jakožto prodávajícím, a obcí Středokluky, se sídlem
Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČO: 00241695, jakožto kupujícím, s tím, že kupující uhradí
náklady s vypracováním znaleckého posudku ve výši 99 583,00 Kč včetně DPH a správní
poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena
bude hrazena v ročních bezúročných splátkách ve výši 2 480 000,00 Kč po dobu 15 let, s tím,
že první splátka navýšená o znalečné a návrh na vklad ve výši 2 581 583,00 Kč bude uhrazena
před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
III. ukládá Starostovi obce realizaci tohoto usnesení do 30.6. 2024.

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/22: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti IV-12-6028761/01 Středokluky, p.č. 164/33 – kNN se společností ČEZ
Distribuce a.s., na obecním pozemku p. č. 164/2 v rozsahu dle geometrického plánu č.1011-
442/2022 za jednorázovou náhradu ve výši 2. 600,- Kč.

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO