Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2018 - Účetnictví obce a ZŠ, dům č.p. 36, sportovní areál "koupaliště"

publikováno 21. 5. 2018

Žádost je dle zákona anonymizována.

Text žádosti:

zde dne 30.4. 2018

Žádám o kopii:

 1. Závěrečné zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 1016.
 2. Dílčí zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017
 3. Smlouvu na vedení účetnictví obce za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 4. Zpravu o výsledku hospodaření s účetní závěrkou za rok 2015, 2016, 2017 vlastních příspěvkových organizací.
 5. Smlouvu o poskytování právních a poradenských služeb za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 6. Smlouvu o zajištění údržby veřejné zeleně cv obci .
 7. Schválený způsob (usnesení OZ) využití nově pořízeného majetku nemovitosti č.p. 117 a způsob financování včetně harmonogramu realizace záměru.
 8. Opis z dokumentace č.p. 36
 9. Smlouvu na pronájem sportovního areálu
 10. Petice občanů – parkování

První odpověď:

OUST-457/2018

10.5.2018

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k velkému rozsahu Vámi požadované dokumentace Vás vyzýváme k úhradě nákladů spojených s poskytnutím informace dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem se jedná o kopírování nejméně 118 stran textu a práci jedné pracovnice přibližně na 2 hodiny.

Tento rozsah platí za předpokladu, že „Závěrečnou zprávou o výsledku hospodaření obce“ myslíte „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce“.

Dle platného ceníku služeb a úkonů poskytovaných Obecním úřadem ve Středoklukách se jedná o 118 stran po 1,50 Kč a 2x 200 Kč.

Žádáme Vás tedy o zaplacení částky 570 Kč před poskytnutím informace v zákonné lhůtě 60 dnů, a to v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce.

Veškeré Vámi vyžádané dokumenty budou zároveň zveřejněny na webových stránkách obce, pokud Vám postačí dokumenty elektronicky, nebude tento poplatek účtován. Bohužel ale musíte očekávat, že některé osobní informace v této formě zveřejněny nebudou.

Úřední záznam o požadavku

ve věci Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podané dne 30.4.2018 XXXXXXXXX, která byla zaevidována s č.j. OUST-457/2018.

Dne 21.5.2018 dostavil/a žadatel/ka s tím, že obdržel/a odpověď ze dne 10.5.2018, kde byl/a vzhledem k rozsahu požadované dokumentace vyzvána k úhradě nutných nákladů za předpokladu, že trvá na předání v listinné podobě.

Žadatel/ka tímto sděluje, že jí/mu postačí pouze elektronická podoba většiny dokumentů, a žádá o jejich předání na flashdisk, který sama/sám donesl/a.

Touto formou byly předány následující dokumenty:

K bodu 1.:       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

K bodu 2.:       Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

K bodu 3.:       Smlouvy o vedení účetní agendy a souvisejících činností v období 2014-2018 postupně uzavřené mezi obcí a těmito dodavateli: ing.V.Mařinec, MAHO servis s.r.o., Účetnictví on-line  s.r.o. a K.Tomsovou

K bodu 4.:       Účetní závěrka příspěvkových organizací obce za období 2015-2016

K bodu 5.:       Smlouvy o poskytování právních a poradenských služeb v období 2014-2018 postupně uzavřené mezi obcí a těmito dodavateli: JUDr.P.Šustek, Ph.D. a JUDr.J.Štůsek

Dále byla předána:

 • kopie vybrané dokumentace k nemovitosti č.p. 36
 • Smlouva na pronájem sportovně-rekreačního areálu „Koupaliště“ a smlouva o výpůjčce sportovního hřiště
 • Prosba občanů o řešení dopravní situace na křižovatce ulic Lidická a U Koupaliště vč. odpovědi.

Zapsala: Lenka Surgotová, referentka

Ve Středoklukách dne 21.5.2018

 

Druhá odpověď

OUST-523/2018

dne 21. 5. 2018

Vážená paní, vážený pane,

ačkoli se mi nedostala Vaše odpověď na mé dotazy, usuzuji z doneseného USB disku, že Vám vše stačí elektronicky. Daný USB disk nebude nutný, protože všechny smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách obce, přesto jsme Vám vše přehráli. Zároveň si dovoluji podotknout, že byly dopsána čísla jednotlivých bodů z důvodu lepší přehlednosti.

Ad. 1) Předpokládám tedy, že opravdu „Závěrečnou zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 1016“ myslíte „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016“. V tomto případě je chyba na naší straně a měla být vyvěšena na webových stránkách obce v kategorii „finance“. Již se tam nachází.

Ad. 2) Stejně tak v tomto případě předpokládám, že se jedná o „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce“ za rok 2017. Tento dokument by byl zveřejněn se závěrečným účtem v nejbližších dnech. Také se nachází na webu ve „financích“.

Ad. 3) Obec měla v roce 2014 dvě smlouvy k vedení účetnictví. Smlouva s panem Ing. Vlastimilem Mařincem „o vedení účetnictví,zpracování mzdové agendy a evidenci majetku“ trvala od 2. 1. 2014. Byla ukončena den před mým nástupem 5. 11. 2014. Dále obec uzavřela 2. 1. 2014 smlouvu se společností MAHO servis s.r.o. „o ekonomickém a účetním poradenství“. Která byla ukončena stejného dne jako smlouva výše.

Po krizovém hledání byla podepsána smlouva firmou Účetnictví on-line, s.r.o. „o poskytování účetních služeb“. Tato společnost zajišťovala také mzdovou agendu. Smlouva byla uzavřena dne 21. 11. 2014 a ukončena ke dni 31. 12. 2017.

Na základě otevřeného konkurzu byla vybrána k vedení účetnictví v následujících letech paní Kateřina Tomsová, smlouva byla podepsána dne 2. 1. 2018. Mzdovou agendu si vede obec s pomocí vlastních zaměstnanců.

Všechny smlouvy naleznete také na stredokluky.cz/ucetnictvi

Ad. 4) Zprávy o výsledku hospodaření s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Středokluky za roky 2015-2016 byla vložena na www.stredokluky.cz/po. Vámi požadované dokumenty za rok 2017 pro ZŠ ani MŠ Středokluky zatím nebyly schváleny. Budou taktéž zveřejněny po svém schválení.

Ad. 5) V den mého nástupu obec neměla žádnou smlouvu k zajištění právních služeb. Smlouva s JUDr. Petrem Šustkem, Ph.D. byla uzavřena dne 30.12. 2014. Ukončena byla uplynutím 18 měsíců. Smlouva s JUDr. Jaromírem Štůskem byla uzavřena dne 13. 10. 2017 na základě otevřeného výběrového řízení.

Ad. 6) Obec v tuto chvíli nemá generální smlouvu o zajištění údržby zeleně v obci. Sekání trávy probíhá pomocí vlastních zaměstnanců. Údržba vzrostlé zeleně je objednávána na základě potřeby u různých dodavatelů. Zastupitelstvo delší dobu hledá možnost transparentního výběrového řízen na generální smlouvy na údržbu vzrostlé zeleně.

Ad. 7) Zastupitelstvo schválilo nákup na základě záměru, který byl vyvěšen na webu obce i obecní nástěnce. Podívejte se na https://www.stredokluky.cz/2017-17/. Další postup a případná rekonstrukce bude schválena na základě podrobné analýzy potřeb obce. V tuto chvíli objekt využívá Jednotka Sboru dobrovolných hasičů, obec jako skladovací prostor a také zasedací místnost, která bude od září přístupná i dalším spolkům a organizacím v naší obci.

Ad. 8) Dle mých informací jste projevila zájem o územní rozhodnutí a stavební povolení a dále dodatečné povolení změny stavby objektu č.p. 36. Oba Vám budou přiloženy k ostatním dokumentům. Pokud potřebujete i další doklady, zašlete prosím žádost s přesným výpisem požadovaných dokumentů.

Ad. 9) Pokud „sportovním areálem“ myslíte areál tzv. „koupaliště“. Smlouva je přiložena. Pokud jste myslela areál „fotbalového hřiště“, také je přiložena.

Ad. 10) Petici občanů máte přiloženu.

Omlouvám se, že dokumenty nejsou přiloženy ve strojově čitelném formátu. Pokud kdykoli později budete žádat jakékoli dokumenty, čiňte tak prosím písemně, vzhledem k ochraně osobních údajů není možné neregistrované listování šanonem.

S pozdravem,                                                                        Jaroslav Paznocht

starosta obce

Všechny požadované dokumenty jsou přiloženy níže:

Ad 1) zpráva o přezkoumání hospod.2016-obec

Ad 2) zpráva o přezkoumání hospod.2016-obec

Ad 3)

smlouva-účetní agenda Mařinec 2014

smlouva-účetní agenda Mařinec 2014-ukončení

smlouva-účetní poradenství MAHO 2014

smlouva-účetní poradenství MAHO 2014-ukončení

smlouva-účetní agenda UOL 2014-2017

smlouva-účetní agenda UOL 2014-2017-výpověď

smlouva-účetní poradenství MAHO 2014-ukončení

smlouva-účetní agenda Tomsová 2018

Ad 4)

zsmsstredokl_vzz_k_31.12.2015

zsmsstredokl_rozvaha_k_31.12.2015

zsmsstredokl_priloha_k_31.12.2015

zsmsstredokl_vzz_k_31.12.2016

zsmsstredokl_rozvaha_k_31.12.2016

zsmsstredokl_priloha_k_31.12.2016

Ad 5)

smlouva-právní služby 2017-2018

smlouva-právní služby 2015-2016

 

Ad 8)

dokument k 36-1

dokument k 36-2

Ad 9)

smlouva-koupaliště

smlouva-hřiště

Ad 10) žádost občanů