Zápis z jednání ZO ze dne 22.2.2023

publikováno 2. 3. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

  1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
  2. Petice ke zlepšení dopravní situace ve Středoklukách (žádost občana)
  3. Zimní dotační program obce 2023 (Bublíková)
  4. Dotace MFČR – Šatny ZŠ a kotelna (Petrů)
  5. Jarní opravy komunikací (Paznocht)
  6. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  7. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí petici ke zlepšení dopravní situace v obci Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 2023 (leden-srpen) v rozsahu dle přílohy.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje investiční záměr obce Středokluky „Stavební úpravy šaten a vstupu ZŠ Středokluky a obnovu technického zařízení kotelny“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy VPS – 32  – 1-2023 Ministerstva financí v roce 2023 z podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/21: Zastupitelstvo obce Středokluky prohlašuje, že jsou zabezpečeny vlastní zdroje pro realizaci akce Stavební úpravy šaten a vstupu ZŠ Středokluky a obnovu technického zařízení kotelny“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/22: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Jarní opravy komunikací 2023“ s firmou DIPOS J&C spol. s.r.o. ve výši maximálně 400 tisíc Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření, která navýší příjmy, sníží výdaje nebo provádí přesuny v rámci paragrafů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO