Zápis z jednání ZO ze dne 25.1.2023

publikováno 1. 2. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
 2. Odkup areálu bývalé střední školy Stanislava Kubra  (Paznocht)
 3. VZ: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (Paznocht)
 4. Centra obce Středokluky – průběh (Paznocht)
 5. Strategie vzdělávání (Kuchař)
 6. Strategie rozvoje místních komunikací (Paznocht)
 7. Pojištění obce a příspěvkových organizací (Paznocht)
 8. Servisní smlouva IT (Paznocht)
 9. Rekonstrukce bytu v č.p. 68 (Paznocht)
 10. Žádost majitele pozemku p.č. 978 k.ú. Středokluky (rozparcelování) (Paznocht)
 11. Dodatek ke Smlouvě s firmou FCC Regios, a.s. (Paznocht)
 12. Elvitech – Smlouva o VB IV-12-6028761 (Paznocht)
 13. Informace a vodném a stočném (Paznocht)
 14. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 15. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemků či jejich částí p.č. 53/1, 53/4, 53/5, 53/10, 53/11, 53/12, pč. St. 127, 139 a 141 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky, včetně budov či souborů budov č.p. 105, 106, 187 ve vlastnictví Středočeského kraje zapsané na listu vlastnictví č. 818 včetně vybavení těchto budov za maximálně 45 milionů korun splácené bezúročně Středočeskému kraji na nejméně 10 let. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionu 2019+ na rok 2023 podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně 2023. Zároveň jmenuje komisi ve složení Pavel Rückl, Ing. Jan Petrů, Martin Šeda náhradník RNDr. Ladislav Kuchař PhD.. Obec bude realizovat zakázku pouze v případě získání dotačních prostředků na tuto stavbu a po zhodnocení ekonomických možností obce vzhledem k cenovým nabídkám. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje Martina Šedu k řešení křížení ulic Lidická x U koupaliště x Starý vrch s přihlédnutím k názoru občanů s termínem do 30. 6. 2023 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh přípravy architektonické studie Centra obce St

Usnesení č.23/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „žardiniéry“ s firmou Streetpark, s.r.o. o dalších 200 000Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Strategie vzdělávání“ s firmou ON Plan lab, s.r.o. ve výši maximálně 400 000Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Architekt základní školy. Výběrovou komisí je školský výbor obce Středokluky. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Šatny ZŠ č. p. 82 zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Mgr. Šárka Třísková, Pavel Rückl náhradník Ing.et Mgr. Barbora Fröhde. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Strategie rozvoje místních“ s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. na maximálně 400 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Pojištění obce Středokluky 2023. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Martin Šeda, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Valdemar Vilím náhradník Jitka Svobodová. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „servisní smlouvu na IT pro Obec Středokluky s firmou TechLines.cz s.r.o“.

Hlasování: Pro:8         Proti:0             Zdrželi se: 1- Rückl

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení pozemku 978 k.ú. Středokluky dle předloženého výkresu ze dne 25.11.2022, tedy odděluje z něj 5 pozemků přiléhajících k ulici Jarní. Toto nenahrazuje vyjádření obce pro případnou výstavbu či připojení pozemků k inženýrským sítím obce.

Hlasování: Pro:7                     Proti: 2 – Třísková, Svobodová         Zdrželi se:0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 23/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí informace o navýšení plateb za odpady a schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem o zajištění služeb v oblasti odpadů se společností FCC Regios a.s. ze dne 27. 6. 2018 a pověřuje starostu k podpisu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-6028761/01 na pozemku parc.č. 164/40 a 164/2 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v rozsahu dle geometrického plánu č.538/2022 ze dne 30.11.2022. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí cenu pitné vody 85,31 Kč/m³ vč. DPH a cenu za likvidaci odkanalizované vody 79,87 Kč/m³ vč. DPH. na rok 2023.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

 

Přílohy