Zápis z jednání ZO ze dne 31.8.2022

publikováno 9. 9. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Vydání územního plánu obce Středokluky (Paznocht)
 2. Prodej části pozemku p. č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht)
 3. Žádost majitele pozemku p.č. 26 (Paznocht)
 4. Letní dotace 2022 (Bublíková)
 5. Oprava silnice Na Ovčíně (Paznocht)
 6. Projekt Bezpečná chůze – Lidická Jih A+B (Paznocht)
 7. Informace o zprovoznění školy a školní jídelny (Kuchař, Paznocht)
 8. VZ: Nákup svítidel a stožárů 2022 (Paznocht)
 9. VZ: Vybudování šaten na druhém stupni ZŠ Středokluky (Petrů)
 10. Pokračování přípravy projektu Centra obce Středokluky (Paznocht)
 11. Nákup nového mobiliáře (Paznocht)
 12. Závazný ukazatel ZŠ (Kuchař)
 13. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 14. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 15. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.22/ZO/60Zastupitelstvo obce Středokluky

 1. bere na vědomí

návrh územního plánu Středokluky dle přílohy tohoto materiálu;

 1. konstatuje

že územní plán Středokluky není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v platném znění, s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění všech aktualizací, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu – Středočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění územního plánu, a dále že návrh územního plánu respektuje závěry hodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území;

III. rozhodlo

o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu územního plánu tak, jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu, v kap. „5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ“;

 1. souhlasí

s vypořádáním uplatněných připomínek tak, jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu, v kap. „6. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK“;

 1. vydává

územní plán Středokluky;

 1. ukládá

starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zveřejnění vydaného územního plánu na úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností konaných po vydání územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona).

Hlasování: Pro:6         Proti:               Zdrželi se:1- Chvoj

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/61: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky sousedící s pozemkem p.č. 74/4 v k.ú. Středokluky o ploše max. 70 m² dle geometrického plánu majiteli pozemku p.č. 74/4 v k.ú. Středokluky za cenu 4000 Kč/m2. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/62Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí žádost o souhlas s výstavbou domu na p.č. st. 26, 124/1, 629, kú. Středokluky dle návrhu p. Vladimíra Stehna podaného dne 21.4. 2022. Podmínky výstavby stanoví Územní plán obce Středokluky.

Hlasování: Pro:6         Proti:               Zdrželi se: 1- Černý  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/63: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí záměr kanalizační přípojky k pozemku p.č. st. 26 k.ú. Středokluky přes pozemky obce. Pověřuje starostu k dalšímu jednání o technickém řešení. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/64: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Letních dotací 2022 na 200 tisíc Kč.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/65: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení Letních dotací 2022 dle přílohy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/66: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje limit víceprací v rámci zastávky Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih ve výši max. 1mil Kč. Všechny vícepráce musí schválit TDI, starosta a místostarosta.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/67: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky „Multifunkční přístroj ZŠ Středokluky“ firmu Berot, s.r.o s nabídkou ve výši 935.954,36Kč s DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/68: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze VZ: Dodávka svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení firmu Elpedo, s.r.o., pokud doplní podklady VZ. Pokud nikoli, vítězem je fa Eltodo, s.r.o. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/69: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí nákup mobiliáře v celkové ceně 2 104 307 Kč bez DPH.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/70: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele ZŠ Středokluky, p.o. o 300 000Kč USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/71: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022. Příjmy se nemění, výdaje zvyšují o 10,6 mil. Kč.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO