Zápis z jednání ZO ze dne 11.5.2022

publikováno 20. 5. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Představení projektu ŘSD – přídatné pruhy, retenční nádrž (Paznocht)
 2. Žádost majitele pozemku p.č. 158/87 k.ú. Středokluky – přípojky (Paznocht)
 3. Žádost MR & Syn, s.r.o. – výstavba na pozemku č. st. 26, 124/1, 629 k.ú. Středokluky (Paznocht)
 4. Žádost od odkup části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 5. Žádost věcné břemeno – č.p. 87 přeložka NN (Paznocht)
 6. Nabytí daru – pozemky p.č. 1056, 112/30, 112/31, 112/2 v k.ú. Středokluky (Paznocht) – přidaný bod
 7. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (Paznocht)
 8. VZ: Oprava silnice Nové Středokluky (Paznocht)
 9. Výpůjčka budovy č.p. 187 (Paznocht)
 10. Ukrajinská škola a pomoc Ukrajincům (Paznocht)
 11. Navýšení kapacity ZŠ Středokluky (Kuchař) – přidaný bod
 12. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací (Paznocht)
 13. Dodatek ke smlouvě – PIK Vítek (Paznocht) – nepotřebné
 14. Dodatek ke smlouvě – Eurovision (Paznocht)
 15. Stav dokončování ČOV (Paznocht)nepotřebné
 16. Nákup interaktivní tabule pro ZŠ Středokluky (Kuchař)
 17. Dotace IROP (Petrů)
 18. VZ: Energie – výsledek (Paznocht)
 19. CAS pro JSDH Středokluky (Paznocht)
 20. Opravy silnic v obci (Paznocht)
 21. Úvěry obce (Paznocht) – není připraven návrh smlouvy
 22. VZ: Chodníky Lidická JIH (Paznocht)
 23. Závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2021 (Paznocht)
 24. Závazný ukazatel ZŠ Středokluky (Paznocht) – nepotřebné
 25. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 26. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 27. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.22/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se stavbou D7-MÚK Středokluky, přídatné pruhy za předpokladu splnění veškerých platných norem spojených s podobnou stavbou, dále požaduje prověření objízdných tras pro všechny stavbou dotčené aktéry (zemědělci, školní autobusy, Černovičky apod.) USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje napojení pozemku p.č 158/87 k vodovodní a kanalizační síti obce Středokluky za podmínky souhlasu majitele pozemku, kde se nachází řad. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky neschvaluje výstavbu jakékoli nové vodovodní a kanalizační přípojky na obecních pozemcích p. č. 158/1, 158/7, 158/5, 158/9, 158/10, 156/1 v k.ú. Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/21: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky o výměře 206 m2.

Hlasování: Pro: 0                   Proti: 5                        Zdrželi se: 2 – Maršál, Duchajová

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/22: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s výstavbu rodinného domu na pozemku č. st. 26, 124/1 a 629 k.ú. Středokluky dle žádosti ze dne 21. 4. 2022 (č.j. 497). 

Hlasování: Pro: 0                   Proti: 6                        Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky o ploše 51 m2 majiteli sousedního pozemku p.č. 74/4 v k.ú. Středokluky. 

Hlasování: Pro: 0                   Proti: 7                       Zdrželi se: 0

 USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – IU-12-6003065 – a realizaci stavby Středokluky č.p. 87 – přeložka NN. Cena je stanovena na 200 Kč/bm. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/25:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nabytí daru hmotné nemovité věci od majitelů – bezplatný převod vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Středokluky

 • č. 1056 o výměře 58 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
 • č. 112/30 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, jak je vymezen geometrickým plánem č.993-1/2022 vyhotoveným geodetem Martinem Šafrem
 • č. 112/31 o výměře 110 m2, druh pozemku ovocný sad, jak je vymezen GP č.993-1/2022
 • pozemku parc. č. 112/2 o výměře 1016 m2, druh pozemku orná půda, jak je vymezen GP č.993-1/2022 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 1/2022 o nočním klidu.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Oprava komunikace Nové Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení Zástupce osadního výboru Nové Středokluky, Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., náhradník Ing. Petr Melíšek. Pověřuje starostu k podpisu dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výpůjčku budovy č.p. 187 v k.ú. Středokluky od Středočeského kraje.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ Středokluky p.o. ze současných 300 až na 550 strávníků (počet stravovaných dle rejstříku škol a školských zařízení). Navyšování kapacity bude probíhat postupně s ohledem na aktuální potřeby a možnosti obce Středokluky a ZŠ Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšením kapacity ZŠ Středokluky p.o. ze současných 250 až na 450 žáků. Navyšování kapacity bude probíhat postupně s ohledem na aktuální potřeby a možnosti obce Středokluky, školského obvodu a ZŠ Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi obcí Středokluky a Běloky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.10. 2018 mezi obcí Středokluky a firmou Eurovision, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze Směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na „Nákup vybavení kmenové učebny ZŠ Středokluky“ a servisní práce na stávajícím vybavení. Limit se navyšuje na 350 tisíc Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/34:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu na dodávky plynu na dobu neurčitou se společností Pražská plynárenská, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/35:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu na dodávky elektřiny do 31. 4. 2024 se společností ČEZ ESCO, a.s.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/36:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup vybavení pro CAS 30 pro JSDH Středokluky ve výši 107 290,70 a max 15 000,- Kč vč. DPH nad rámec VZ na nákup nové hasičské cisterny. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/37:Zastupitelstvo obce Středokluky navyšuje výjimku dle usnesení č. 22/ZO/10 ze dne 2. 3. 2022 na 553 tisíc Kč bez DPH.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/38:Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem dle výběru komise dle usnesení č. 22/ZO/08 z Jednání zastupitelstva obce Středokluky dne 2. března 2022.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/39:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce a účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/40:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2022, které zvyšuje příjmy o 76 724,69 Kč a zvyšuje výdaje o 16 951,63 Kč.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO