Zápis z jednání ZO dne 25.8.2021

publikováno 3. 9. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

  1. Domy na pozemcích p.č. 164/33 a st. 87, 127 a p.č. 85/1, 85/2 a 54/4 k.ú. Středokluky (Paznocht) – doplněno
  2. Situace kolem školní jídelny (Kuchař) – doplněno
  3. Navýšení kapacity ZŠ Středokluky p.o. (Kuchař)
  4. Letní dotace 2021 (Paznocht)
  5. Koncesní řízení na provozovatele ČOV Středokluky (Paznocht)
  6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-60227538 VB 01 (Paznocht)
  7. Nákup akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. – 42 kusů akcií á 366 Kč (Paznocht)
  8. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  9. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) – změna pořadí
  10. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 21/ZO/60:Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s připojením pozemku p.č.164/33 přes pozemky ve vlastnictví obce Středokluky k elektrické síti, plynu, vodovodu, kanalizaci a datovým sítím. Na všechny přípojky bude zřízeno věcné břemeno, pod podmínkou zřízení služebnosti práva chůze a jízdy k přiléhajícím garážím na pozemcích p.č. 297, 298, 299, 300 a 301 v k.ú, Středokluky. Zároveň souhlasí s předloženým projektem pro sloučené územní a stavební řízení vypracovaným Ing. Tomášem Smejtkem verze ze dne 07/2021.

Hlasování: Pro: 5        Proti:   0          Zdrželi se:1 – Paznocht

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/61:Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. st. 110, 159 a na pozemcích 85/1, 85/2 a 54/4, k.ú. Středokluky dle dokumentace vypracované Tomášem Kopřivou a prodloužené Ing. Janou Dudkovou, verze ze dne 06/2021

Hlasování: Pro: 6        Proti:   0          Zdrželi se:0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/62:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí situaci a možnosti řešení pronájmu školní jídelny v č.p. 106 ve Středoklukách.

Hlasování: Pro: 6        Proti: 0            Zdrželi se:0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/63:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení kapacity Základní školy Středokluky, p.o. na 250 žáků.

Hlasování: Pro: 6        Proti: 0            Zdrželi se:0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/64:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozdělení financí, alokovaných do Letního dotačního programu 2021, spolkům dle přílohy.

Hlasování: Pro: 6        Proti 0             Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/65:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Středokluky a obci Běloky pro období 2022 až 2026“ formou koncese malého rozsahu na služby dle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Koncesní řízení je realizováno mimo režim ZZVZ plně v souladu s dokumentem „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020“, verze č. 29.

Hlasování: Pro: 6        Proti: 0            Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/66:Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci vyhlášeného koncesního řízení pod názvem „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizace v obci Středokluky a obci Běloky pro období 2022–2026“ ve složení:

Členové: Ing. Jaroslav Paznocht (starosta obce Středokluky); Mgr. Michaela Machálková (advokátka společnosti MT Legal, s.r.o, advokátní kancelář) a Ing. Petr Šmídek (konzultant společnosti AP INVESTING, s.r.o.);

Náhradníci: Marek Illiaš (starosta obce Běloky); Mgr. Tomáš Machurek (partner a jednatel společnosti MT Legal, s.r.o, advokátní kancelář) a Ing. Jan Neuer (zástupce ředitele společnosti AP INVESTING, s.r.o).

Hlasování: Pro: 6        Proti: 0            Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/67:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027538 VB 01 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Hlasování: Pro: 5        Proti:   6 – Maršál – požaduje částku 1200,- Zdrželi se:0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/68:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. v počtu 42 ks za celkem 15 372 Kč.

Hlasování: Pro: 6        Proti: 0            Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/69: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, které navyšuje plánované příjmy o 213 055,34 Kč a výdaje o 213 055,34 Kč.

Hlasování: Pro: 6                   Proti: 0                        Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO