Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 17. 2. 2021

publikováno 18. 2. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Dotace a VZ – Hasičská cisterna (Paznocht) – posunuto pořadí
 3. Kanalizační a vodovodní přípojka, ul. Nad Běloky, č.parc.158/87, (…) (Paznocht)
 4. Zimní dotační program (Paznocht)
 5. Výsledky VZ – Odborná učebna přírodovědných předmětů a matematiky (Kuchař)
 6. Výsledky VZ – Učebna cizích jazyků a multimediální výuky (Kuchař)
 7. Výjimky při zadávání zakázek malého rozsahu (Kuchař)
 8. Kubrova střední škola (Paznocht)
 9. Konkurz na ředitele/ku Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 10. Investiční úvěry 2021 (Paznocht) – změna názvu
 11. Dotace MFČR (Petrů)
 12. Smlouva s družstvem Eurosignal – Datové sítě v obci (Paznocht)
 13. Rozpočtové opatření (Paznocht) – nepotřebné
 14. Volby do osadních výborů (Paznocht)
 15. Dotace Kraj – ČOV (Petrů) – bod přidán
 16. Smlouva o bezúplatném převodu řadu (Paznocht) – bod přidán
 17. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.21/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace z výzvy JSDH-V1-2021 CAS MV-G ŘHZS ČR na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 30 ve výši 2,5 mil. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši až 1 mil. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2018-04 Nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Zároveň pověřuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Martin Šeda, Ing. Vítězslav Chvoj, Tomáš Houba, Tomáš Maršál, náhradník RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje usnesení č.19/ZO/54.Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 1- Maršá

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 2021 (leden-srpen) v rozsahu dle přílohy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2019-04 A firmu Santal spol. s.r.o., jejíž nabídková cena je 712.509,91 Kč vč. DPH. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2019-4 B firmu Z+M Partner, spol. s.r.o., jejíž nabídková cena je 893.021,91 Kč vč. DPH. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení limitu pro zadání zakázek bez výběrového řízení na 400 tis Kč bez DPH pro tyto akce: Nová hasičská cisterna 2018-4(nákup vybavení, které je zahrnuto do dotace MV-G ŘHZS ČR a Středočeského kraje), Odborné učebny ZŠ Středokluky 2019-4 (Učebna cizích jazyků a multimediální výuky, Učebna přírodovědných předmětů a matematiky)(nákup vybavení, které je zahrnuto do dotace Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013360, Název projektu: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI BUDOVY ŠKOLSKÁ 82, STŘEDOKLUKY), spolupráce s firmou ELPEDO s.r.o.. Toto usnesení platí po dobu 12 měsíců. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje Ing. Jaroslava Paznochta, RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. a Ing. Jana Petrů k jednání o nákupu areálu Střední školy a odborného učiliště Stanislava Kubra od Středočeského kraje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením konkurzu na ředitele Základní školy Středokluky, p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje revolvingový úvěr ve výši 10 milionů Kč a Investiční úvěr ve výši 14 mil. Kč u Komerční banky a.s. dle nabídky ze dne 12.2. 2021. Pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv.

Hlasování: Pro: 6     Proti: 0      Zdrželi se: 1 – Kuchař (možný střet zájmů)   USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotace na rekonstrukci a vybavení ZŠ Středokluky, p.o. z VPS MFČR Programu 29822, jakmile bude vyhlášen. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Rekonstrukce a vybavení ZŠ Středokluky, p.o. 2020-16, pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcí a Družstvem EUROSIGNAL a pověřuje starostu k jejímu podpisu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení voleb do osadních výborů na roky 2021-23. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti na spolufinancování projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky“ ze Středočeského Infrastrukturního fondu v maximální možné výši a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu týkající se vodovodního a kanalizačního řadu obci na pozemku p. č. 1026 (1027) v k.ú. Středokluky, popř. přilehlých.

Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0                        Zdrželi se: 1 – Chvoj (střetu zájmů)

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Slíbené přílohy z živého vysílání jednání:

Hasičskou cisternu, jakou bere obec jako vzor pro své hasiče naleznete zde: https://www.pozary.cz/clanek/240652-firma-kobit-dodala-do-plzenske-casti-litice-velkoobjemovou-scanii-s-kabinou-pro-druzstvo/

Toto vozidlo jsme prohlíželi během exkurze v závodech v Poličce a Slatiňanech. Naše bude mít slabší motor a méně vybavení, tím bude levnější.

Na odkaze dále naleznete informativní nabídku firmy Eurosignal na výstavbu datových sítí : Nabidka firmy Eurosignal (PDF)

Nabídku úvěru od Komerční banky, a.s. naleznete dále: Nabídka financování – Obec Středokluky-1 (PDF)

Hrubý odhad čerpání úvěru v letech 2021 a 2022 naleznete zde: Čerpání úvěru KB2122 – odhad

Schválené rozdělení Zimní dotace pro rok 2021 je zde: 21 Zima Požadované dotace  (XLSX)

Článek o optimalizaci sítě středních škol ve Středočeském kraji je zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-optimalizuje-skolstvi-chce-ho-mit-kvalitni-s-zaky-uspesnymi-u-maturit