Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2020

publikováno 23. 12. 2020

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 a části pozemku p. č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 3. Pronájem pozemku parc.č. 631/1, k.ú. Středokluky (Paznocht)
 4. Zimní dotační program (Paznocht)
 5. Konkurz na ředitele/ku Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 6. VZ Energie na roky 2021-22 (Paznocht)
 7. Odpady v roce 2021 – změny dle schváleného odpadového zákona (Paznocht)
 8. Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o na rok 2021+ Střednědobý výhled rozpočtu (Paznocht)
 9. Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o na rok 2021+ Střednědobý výhled rozpočtu (Paznocht)
 10. Rozpočet obce na rok 2021 (Paznocht)
 11. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 12. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 20/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky neschvaluje prodej pozemků p.č. 54/5 a části pozemku p.č. 54/1 v k.ú Středokluky, obec Středokluky za nabízenou cenu zájemci, protože neodůvodnili výrazné snížení ceny. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/86: „Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje pronájem části pozemku p. č. 631/1 o rozměru celkem 150 m² v k.ú. Středokluky, obec Středokluky včetně práva výstavby oplocení, majitelům pozemku p. č. 185/3 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky, manželům Maršálovým za cenu 800 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ½ roku.“ USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2021 s celkovou alokací prostředků ve výši 200 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/88: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2020-22 Plyn pro roky 2021-22. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D.Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Tomáš Maršál a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2020-23 Elektřina pro roky 2021-22. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D.Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Tomáš Maršál a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/90: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí informace o navýšení plateb za odpady, schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem o zajištění služeb v oblasti odpadů se společností FCC Regios a.s. ze dne 27. 6. 2018 a pověřuje starostu k podpisu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku Mateřské škole Středokluky, p.o. na rok 2021 ve výši 580 tis. KčUSNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2021. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o. na roky 2021-2023USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku Základní škole Středokluky, p.o. na rok 2021 ve výši 850 tis. KčUSNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o. na rok 2021. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/96: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Středokluky, p.o. na roky 2021-2023USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky na rok 2021 s výdaji ve výši 34 825 700,- Kč a příjmy ve výši 30 742 240,93,- schodek bude vyrovnán přebytky z minulých let. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.20/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k provedení Rozpočtového opatření č. 6 – závěrečného RO, během kterého nezvýší celkové výdaje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO