Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 25.11.2020

publikováno 4. 12. 2020

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Umístění – Z-BOXu – dlouhodobý pronájem pozemku (Paznocht)
 3. Informace o výši vodného a stočného na rok 2021 (Paznocht)
 4. Odkup pozemku p.č. 272/10 v k.ú. Středokluky – příjezdová komunikace k nádraží (Paznocht)
 5. Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-24 (Paznocht)
 6. Vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (Paznocht)
 7. Průběh stavby Bezpečná chůze Středokluky-Běloky (Paznocht)
 8. Generel vodovodu (Paznocht)
 9. Zpracování doporučené varianty odkanalizování, zásobení pitnou vodou lokalit Černovičky, Pazderna (Paznocht)
 10. Smlouva o spolupráci (realizace a plánování datových sítí) (Paznocht)
 11. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 12. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 20/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje „Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování“ s firmou Zásilkovna s.r.o. dle předloženého návrhu, a zároveň pronájem části pozemku p.č. 41 v k.ú. Středokluky o ploše 2,04 m2. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/75Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zvýšení ceny pitné vody na 57 Kč/m³ vč. DPH a zvýšení ceny za likvidaci odkanalizované vody na 40 Kč/m³ vč. DPH.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odkup pozemku p.č.272/9 (ostatní plocha) o výměře 400 m² a pozemku p.č.272/10 (ostatní plocha) o výměře 811 m² v k.ú. Středokluky a pověřuje starostu k jednání o nabízené ceně a podpisu kupní smlouvy s Českými dráhami, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh rozpočtu obce Středokluky na rok 2021.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/78:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro: 6                   Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/79:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup 4 ks elektronických informačních tabulí v maximální hodnotě 0,4mil. Kč vč. montáže.

Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Chvoj

 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/80:Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 18. 9. 2020 se společností Agumont s.r.o., který prodlužuje dobu realizace maximálně do 30.12.2020. Zároveň dodatek může zvýšit cenu zakázky maximálně o její třetinu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/81:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2020-07 Generel vodovodu, zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Tomáš Maršál, Ing. Jan Petrů, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/82:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2016-01-B, zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ing. Petr Melíšek, 2 zástupci obce Tuchoměřice, odborný poradce Ing. Jaroslav Glogar náhradník Tomáš Maršál.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě smlouvy o spolupráci s družstvem Eurosignal.   USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020, výdaje a příjmy se nemění.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO