Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 23.9.2020

publikováno 6. 10. 2020

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Petice občanů Nové Středokluky (Paznocht)
 3. Letní dotace spolkům (Paznocht)
 4. Věcné břemeno – služebnost p.č. 1063 NN (kontrola pozemku) – doplněno
 5. Zpráva starosty o povodňové schůzce a z ní vyplývajících nařízení (Paznocht)
 6. Výsledky VŘ – pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ (Paznocht)
 7. Investiční akce v ZŠ a MŠ v letech 2021-22 (Kuchař)
 8. Vyhlášení VZ – Odborné učebny 2. stupeň ZŠ (Kuchař)
 9. Výsledky VZ – Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (Petrů)
 10. Výsledky VZ – Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (Petrů)
 11. VZ Prověřovací studie Černovičky (Paznocht)
 12. Výsledky VŘ – Správce obecní zeleně (Paznocht)
 13. Podání žádosti o dotace MAS – chodníky a zastávky Lidická (Kladenská-Na Parcelách) (Petrů)
 14. Přijetí dotace od Středočeského kraje – ČOV (Petrů)
 15. Prodej pozemků ŘSD – modernizace D7 (Paznocht)
 16. Smlouva s Letištěm Praha o spolupráci v požární bezpečnosti (Paznocht)
 17. VZ 2015-06-C Intenzifikace čistírny odpadních vod – realizace – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) – přejmenování bodu programu
 18. Odpady v roce 2021 (Paznocht)
 19. Závěrečný účet obce za rok 2019 (Paznocht)
 20. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 21. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 20/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí petici Spolku přátel a obyvatel Nové Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení prostředků Letní dotace 2020 dle předloženého návrhu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku p.č. 601/6, k.ú. Středokluky ve prospěch společnosti ČEZ dle „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6014682/1, Středokluky -p.č.1063 – kNN“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí povinnosti obce uložené MÚ Černošice a pověřuje starostu k přípravě řešení. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/57:Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s pronájmem Sportovního areálu „Koupaliště“ vybranému zájemci společnosti Westoffroad s.r.o.. 

Hlasování: Pro: 6                   Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Černý

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/58Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí investiční akce ZŠ a MŠ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/59:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Odborná učebna přírodovědných předmětů a matematiky (typ učebna Fy-Ch). Pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál náhradník Jakub Černý

Hlasování: Pro: 6                   Proti:               Zdrželi se: 0 (Melíšek nepřítomen hlasování)

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/60:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Učebna cizích jazyků a multimediální výuky. Pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál náhradník Jakub Černý.

Hlasování: Pro: 6        Proti:   Zdrželi se: 0 (Melíšek nepřítomen hlasování)

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/61:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí uzavření smlouvy s firmou Agumont s.r.o., jejíž nabídková cena je 1. 697. 771,14 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/62: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavební firma Neumann s.r.o., jejíž nabídková cena je 6.774.651,77 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/63: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zadání prověřovací studie Černovičky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/64:Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací projektu Bezpečná chůze třetí etapa-Lidická ulice do Integrovaného regionálního operačního programu výzvy 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD 7. výzva „MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. -Bezpečnost dopravy III“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/65:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu ve výši 1 196 733 Kč na spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/66Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej oddělených částí pozemků p.č. 713, p.č. 714, p.č. 741, p.č. 753, p.č.783, p.č.784, p.č.839, p.č. 840 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky dle návrhu kupní smlouvy č.D7/2020/Středokluky 10001, kupci ŘSD z důvodu modernizace dálnice D7.

Hlasování: Pro: 5        Proti: 1-Maršál           Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/67:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje záměr ŘSD D7 MÚK Středokluky k umístění ORL a retenční nádrže. USNESENÍ BYLO ODLOŽENO

Usnesení č. 20/ZO/68: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dohodu o spolupráci, vzájemné informační podpoře a součinnosti složek IZS s Letištěm Praha, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/69: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.3. 2019 uzavřené s firmou Porr, a.s., který prodlužuje plnění nejdéle do konce října 2020 dle průběhu stavby. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/70: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 15. 4. 2019 uzavřené s firmou Kittlik s.r.o., který prodlužuje plnění nejdéle do konce října 2020 dle průběhu stavby. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/71Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě záměru zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu o 100 Kč /rok.

Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1-Maršál

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/72:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření, které zvyšuje výdaje o 700 tisíc Kč na 50 045 845,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO