Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 24.6.2020

publikováno 30. 6. 2020

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Stížnost na starostu obce (Paznocht)
 3. Žádost o řešení situace na pozemku p. č. 670/4 (Paznocht) – na žádost přítomného občana přesunuto z bodu č.8 (domnívá se, že tento bod souvisí s bodem předchozím)
 4. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 5. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 6. Žádost o pronájem v objektu č. p. 117 – skladování lyží (Paznocht)
 7. Žádost o odpuštění nájmu – Sportovní areál koupaliště (Paznocht) – bod přidán na jednání ZO, bezodkladná záležitost
 8. Navýšení závazného ukazatele ZŠ – nákup počítačů (Kuchař)
 9. Navýšení závazného ukazatele MŠ – nákup počítačů (Kuchař)
 10. Letní dotace spolkům (Paznocht)

Žádost o dotace místní akční skupiny – chodníky, ZŠ (Petrů) – odebrán z důvodu neopodstatněnosti

 1. Dotace Nadace Agrofert (Petrů)
 2. VZ 2019-05 B: Bezpečná chůze Středokluky – Běloky – Realizace (Paznocht) – přejmenován, upřesněn
 3. VZ 2016-07 B: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně – Realizace (Paznocht) – doplněn z důvodu neodkladnosti
 4. Smlouva o spolupráci s obcí Běloky (Paznocht)
 5. Výsledky kontroly hospodaření (Paznocht)
 6. Účetní závěrka obce Středokluky za rok 2019 (Paznocht)
 7. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 8. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 20/ZO/37: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozhodnutí SÚ Hostivice. Zastupitelstvo uzavře smlouvu se stavebníkem v případě, že stavebník na své náklady vybuduje smyčkový objezd nebo plochu umožňující otáčení vozidla dle požadavku SÚ a předá ji do vlastnictví obce včetně pozemku.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k jednání s vlastníkem pozemku p.č. 534/3 v k.ú. Středokluky o řešení situace možného přesahu stavby na obecní pozemek p.č. 670/4 k.ú. Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/39:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p. č. 54/1 v k.ú. Středokluky navazující na pozemek p.č. 74/4 k.ú. Středokluky majiteli tohoto pozemku za cenu 3 500 Kč/m². Geometrický plán a zaměření bude hrazeno žadatelem. Jedná se o stavební pozemek.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej pozemku p. č. 54/5 v k.ú. Středokluky navazující na pozemky p.č. 159, 85/1 a 86 k.ú. Středokluky majiteli těchto pozemků za cenu 3 500 Kč/m². Geometrický plán a zaměření bude hrazeno žadatelem. Jedná se o stavební pozemek.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/41:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zájem o pronájem části objektu č.p. 117. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odpuštění nájmu společnosti Westoffroad s.r.o. za měsíce červen, červenec a srpen. 

Hlasování: Pro: 0,Proti:5, Zdrželi se:1 Petrů  USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele Základní školy Středokluky p.o. o 220 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele Mateřské školy Středokluky p.o. o 70 tis. Kč USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/45:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2020 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky děkuje za dar ve výši 45 260,- Kč od Nadace Agrofert, 50 000 Kč od obce Tuchoměřice a 15 000 Kč od obce Číčovice na nákup dýchací techniky pro JSDH Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2019-05 B: Bezpečná chůze Středokluky – Běloky – Realizace. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Chvoj, Kuchař, Petrů náhradník Maršál. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2016-07 B: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně – Realizace. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Kuchař, Maršál, Petrů náhradník Černý. Výsledky musí schválit Zastupitelstvo obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o společném zadávání koncesního řízení na provoz ČOV, vodovodu a kanalizace s obcí Běloky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky Přezkoumání hospodaření obce Středokluky za rok 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce Středokluky za rok 2019 bez výhrad. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/52:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, které zvyšuje příjmy o 169 068Kč a výdaje zvyšuje o 850 000 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO