Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 6.11.2019

publikováno 13. 11. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

  1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
  2. Architektonická soutěž (Paznocht)
  3. Prodej pozemků pod bytovými domy – p č.  250, 251, 252/1, 253/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
  4. Žádost o odprodej pozemku p.č. 126/2 (Paznocht).
  5. ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu na rok 2019 (Paznocht).
  6. Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. pro ZŠ Středokluky, p. o. (Kuchař)
  7. Rozpočtové opatření
  8. Diskuze

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 19/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výsledky architektonické soutěže Centra obce Středokluky dle Protokolu o průběhu jednání a pověřuje starostu k vyplacení odměn dle Soutěžních podmínek. Hlasování: Pro: 6                   Proti: 1-Maršál           Zdrželi se: 1 – Černý

Usnesení č. 19/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 250, o celkové rozloze 247m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m².

Usnesení č. 19/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 251, o celkové rozloze 211 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m².

Hlasování: Pro: 7                   Proti: 0            Zdrželi se: 1- Kuchař

Usnesení č. 19/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 252/1 o celkové rozloze 152 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m².

Usnesení č. 19/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemků p.č. 253/1 o celkové rozloze 168 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m².

Usnesení č. 19/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky.

Usnesení č. 19/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele Základní škole Středokluky p.o. pro rok 2019 o 100.000,- Kč na celkovou částku 850.000,- Kč.

Usnesení č. 19/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací projektu Vybudování a vybavení přírodovědné učebny v ZŠ Středokluky, p.o. do výzvy s názvem 4.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. – Zvyšování kvality škol II. navázané na 68. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (Integrované projekty CLLD-SC 4.1)

Usnesení č. 19/ZO/86: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019, které mění příjmy na 42 518 912,46 Kč a výdaje na 46 768 838 Kč.

Přílohy