Zápis z jednání ZO 21.6.2018

publikováno 2. 7. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Splašková kanalizace Nové Středokluky – předání obci Kněževes. (navrhovatel Paznocht)
 2. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 631/1 k. ú. Středokluky. (Paznocht)
 3. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 993 k. ú. Středokluky. (Paznocht)
 4. Žádost o směnu částí pozemků p. č. 993 a 148/1 k. ú. Středokluky. (Paznocht)
 5. Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 61. (Paznocht)
 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022. (Paznocht)
 7. VŘ: 2016-13: Zahrada MŠ. (Paznocht)
 8. VŘ: Oprava kanalizace Lidická – propad vozovky. (Paznocht)
 9. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2017. (Paznocht)
 10. Účetní závěrka ZŠ za rok 2017. (Paznocht)
 11. Účetní závěrka MŠ za rok 2017. (Paznocht)
 12. Rozpočtové opatření č. 6/2018. (Paznocht)
 13. Letní dotační program spolkům. (Paznocht)
 14. Smlouva se SŽDC o předání zabezpečovacího zařízení budoucího přejezdu v Nových Středoklukách do jejího majetku. (Paznocht)
 15. Diskuze.

Usnesení:

Usnesení č. 22/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí přípravu bezúplatného převodu splaškové kanalizace v místní části Nové Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 23/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje pronájem části pozemku p. č. 631/1 o rozměru celkem 180 m2 v k .ú. Středokluky, obec Středokluky včetně práva výstavby oplocení, majitelům pozemku p. č. 185/5 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky, Marcovi a Vratislavě Koets za cenu 800 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ½ roku.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 24/18: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 993 v k. ú. Středokluky o rozměru celkem 40 m2 vzhledem k povaze sousedního objektu s ohledem na občanské soužití. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 25/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje směnu části pozemku p. č. 993 za část pozemku p. č. 148/1 o výměře 87 m2 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky, dle vyvěšeného záměru. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 26/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje pronájem nebytových prostor o maximálním záboru 5 m2 v budově č.p. 61, pozemek p. č. 40/1 v k. ú. Středokluky, obci Středokluky společnosti IS DATA s.r.o. do 31.8.2025 za cenu 8000 Kč ročně, pokud stávající nájemníci budou souhlasit.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 27/18: Zastupitelstvo obce Středokluky stanovuje počet členů zastupitelstva na roky 2018 – 2022 v počtu 9 členů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 28/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2016-13 „Herní zahrada při MŠ Středokluky“ firmu OK GARDEN s.r.o. (IČO: 275 712 97) s nabídkovou cenou 3 032 721,64 bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 29/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení zakázky Oprava kanalizace v ulici Lidická (propad vozovky) a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. Petr Melíšek, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Jan Červenka, náhradník Miloslav Kozel. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy se společností vybranou výběrovou komisí.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 30/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2017. Zároveň pověřuje starostu k nápravě v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 31/18: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 s výhradou. Zároveň pověřuje starostu k nápravě v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 32/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, příspěvkové organizace, za rok 2017. Přebytek roku 2017 bude převeden do rezervního fondu.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 33/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Středokluky, příspěvkové organizace, za rok 2017. Přebytek roku 2017 bude převeden do rezervního fondu.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 34/18:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.6/2018, které zachovává plánované příjmy ve výši 19 832 667,- Kč a výdaje ve výši 28 753 206,- Kč.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 35/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program na rok 2018 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 36/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o budoucím bezúplatném předání technického zhodnocení dráhy – stavební objekt SO 652 Přejezdové zabezpečovací zařízení na pozemcích p. č. 570/16, 714/10, 570/1, vše v k. ú. Kněževes u Prahy do majetku Správy železniční dopravní cesty státní organizace.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

Přílohy