Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 16.8.2017

publikováno 25. 8. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

 • Slib nových zastupitelů (navrhovatel Paznocht)
 • Faktury ISŠ (Paznocht)
 • Průběh rekonstrukce budovy ZŠ (Paznocht)
 • Žádost p. Šarlingera o povolení k výstavbě plotu (Paznocht)
 • Žádost p. Červenky o souhlas s rozdělením pozemku (Paznocht)
 • Dotace na sportovní hřiště (Paznocht)
 • Strategický plán obce (Paznocht)
 • VŘ: Oprava komunikace na Černovičkách (Paznocht)
 • VŘ: Rekonstrukce ulice Pod Sedličkami – projektová dokumentace (Paznocht)
 • VŘ: Právní služby (Paznocht)
 • Rozpočtové opatření č. 2017-3 (Paznocht)
 • Smlouva se společností ČEZ o uložení elektrického vedení do země v ulici Na Ovčíně (Paznocht)
 • Věcné břemeno ČEZ distribuce (Paznocht)
 • Diskuse

Usensení:

Usnesení č. 40/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s proplacením faktur ISŠ za režijní náklady školního stravování v měsících červnu a červenci 2017 ve výši 20.164,26,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 41/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vícenáklady při realizaci rekonstrukce základní školy (2016-2) ve výši 414.558,15,- Kč s DPH, které budou proplaceny společnosti Domistav, s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 42/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výstavbu oplocení kolem pozemků č. 864 a 865/2 v k. ú. Středokluky.. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 43/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení pozemku č. p. 1025 v k.ú. Středokluky dle přiloženého návrhu na rozdělení.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 44/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování sportovního hřiště z fondů MMR, výzvy DT 6 (podpora obnovy sportovní infrastruktury, podprogram Podpora obnovy venkova pro rok 2017).USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 45/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje povolení výstavby multifunkčního sportovního hřiště na pozemku p. č. 53/14 k.ú. Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 46/17:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Strategický plán obce Středokluky.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 47/17: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky 2017-5 A Rekonstrukce komunikace Pod Sedličkami – projektová dokumentace – dle rozhodnutí komise – firmu Road M. A.A.T., s.r.o. s částkou 148.000 Kč včetně DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 48/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Právní služby pro obec Středokluky na roky 2017- 2019 2017- 6 B. Zároveň pověřuje komisi ve složení Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel a Ing. Petr Melíšek, náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 49/17:

Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, které zvýší výdaje o 1 mil. Kč na paragrafu 3113 – základní školy na celkem 26 591 81,64Kč.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 50/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. Z_S14_12_8120060965 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky (stavba Na Ovčíně, Středokluky, Obec Středokluky) distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 51/17:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu č. IV – 12-6020155/01  o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Středokluky na pozemku p. č. 907 dle geometrického plánu č.898-94/2017.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Přílohy