Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2024

publikováno 15. 4. 2024

Dostupné zde.

Program:

 1. Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek.
 2. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 3. Projekty-tabulka (Paznocht)
 4. ÚS Devaterky (Paznocht)
 5. Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím)
 6. Opravy komunikací (Šeda)
 7. Strategie vzdělání (Paznocht))
 8. VZ: Dodávky energií (Paznocht)
 9. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 10. Základní škola (Kuchař, Vilím)
 11. Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím)
 12. Školský výbor a Školská rada (Fröhde)
 13. Dotace MAS KPZ (Kuchař, Vilím, Petrů)
 14. Nevhodná komunikace (Vilím)
 15. Diskuse

Usnesení č.24/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí pokračování v přípravě pachtovní smlouvy na rybník Pod Panskou. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí Tabulku projektů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání návrhu dokumentace územní studie č. 1 Devaterky společnosti Archum architekti s.r.o. na základě doporučení hodnotící komise. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí plán oprav komunikací na jaře 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí postup přípravy zadání Strategie ZŠ Středokluky včetně termínu podpisu smlouvy do června 2024.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Dodávky elektrické energie pro obec Středokluky, ZŠ Středokluky, p.o., MŠ Středokluky, p.o. a TJ Sokol Středokluky z.s. 2024-2026.  Zároveň jmenuje komisi ve složení Martin Šeda, Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., náhradník Mgr. Šárka Třísková. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Dodávky zemního plynu pro obec Středokluky, ZŠ Středokluky, p.o., MŠ Středokluky, p.o. a TJ Sokol Středokluky na roky 2024-2026. Zároveň jmenuje komisi ve složení Martin Šeda, Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., náhradník Mgr. Šárka Třísková. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.3, které zvyšuje výdaje na paragrafu 5515 o 440 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/31:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na nákup vyprošťovacího zařízení od firmy NORDSTAHL SERVIS s.r.o. IČ:06313442 do výše 350 tis s DPH. USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky navrhuje, aby nová směrnice umožňovala přijímat ZŠ Středokluky i neúčelové dary. Do doby přijetí nové směrnice zastupitelstvo požaduje, aby starosta neodmítal neúčelové dary pro ZŠ. Tímto usnesením není omezeno právo starosty posoudit, zda osoba dárce a zdroj peněžních prostředků nezakládá podezření na nelegální původ peněžních prostředků či zda není dáno jakékoliv reputační riziko pro příjemce daru a obec s ohledem na dárce.

Hlasování: Pro: 7 – Svobodová, Třísková, Vilím, Rückl, Kuchař, Fröhde, Šeda              Proti:1 – Paznocht               Zdrželi se: 1 – Petrů

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky ukládá starostovi, aby zastupitelům byl do konce měsíce května 2024 předložen návrh Zřizovací listiny ZŠ Středokluky p.o. a navazujících směrnic.

Hlasování: Pro: 8       Proti:              Zdrželi se:1- Paznocht

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedkyní Školského výboru paní. Šárku Třískovou. 

Hlasování: Pro: 8       Proti:    Zdrželi se: 1 – Třísková

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje zástupkyní zřizovatele ve školské radě paní Šárku Třískovou.

Hlasování: Pro: 8       Proti:               Zdrželi se: 1 – Třísková

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání projektových záměrů ve výzvě č.1 a č.2 na MASKPZ a v případě výběrů projektových záměrů ze strany MASKPZ podání žádosti o podporu na CRR.
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO