Zápis z jednání ZO ze dne 15.11.2023

publikováno 24. 11. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Diskuse s 1.VHS o výši vodného a stočného pro rok 2023
 2. Žádost občana nebezpečné nájezdy na Kladenskou ulici – přidaný bod
 3. Rybník Pod Panskou – přidaný bod
 4. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
 5. Zpráva o činnosti výborů
 6. Smlouva EKO – KOM
 7. Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany – Tuchoměřice
 8. Dodatek ke smlouvě s ČEZ ESCO a.s.
 9. Zřizovací listina ZŠ Středokluky, p.o.
 10. Kubrova škola
 11. Dar vozidel MVČR
 12. Dopravní vize obce
 13. Žádost o dotace MAS
 14. Rozpočtové opatření
 15. Diskuze

Usnesení č.23/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení Výboru pro Rybník Pod Panskou jmenuje jeho předsedou Ladislava Kuchaře. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/99: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. Pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: Pro: 8       Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Vilím

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky
I. bere na vědomí návr

Usnesení č.23/ZO/100: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Středokluky a Tuchoměřice. Pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/101: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (nn) č. 1295444333, uzavřené dne 05.04.2022 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (nn) č. 1295466240, uzavřené dne 01.06.2022. Pověřuje starostu k podpisu těchto dodatků. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/102: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje převzetí daru automobilu Škoda Roomster Combi, RZ 7A0 1476, vin TMBLC25J775025217 od Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy a vozu Volkswagen Transporter, RZ 1A57254, vin WV2ZZZ70Z3H140999 od Ministerstva vnitra ČR. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/103: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje provedení servisu automobilu Škoda Roomster v maximální hodnotě 30 000 tisíc Kč p. Martinem Šedou IČO: 14067625.

Hlasování: Pro: 8       Proti: 0            Zdrželi se: Šeda – 1

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/104: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí veřejné projednání Dopravní vize obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/105: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 5. výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ – Program rozvoj venkova Fiche 7 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/106: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2023, které nemění celkové příjmy ani výdaje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO