Zápis z jednání ZO ze dne 13.12.2023

publikováno 20. 12. 2023

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 2. Informace o rezignaci zástupce obce ve Školské radě ZŠ Středokluky p.o. a předsedy Školského výboru zastupitelstva obce Středokluky (Paznocht)
 3. Jmenování členů Výboru pro Rybník Pod Panskou (Kuchař)
 4. Informace o výši vodného a stočného na rok 2024 (Paznocht)
 5. Dodatek ke smlouvě FCC Regios + Informace o výši poplatku za odpady na rok 2024 (Paznocht)
 6. Zimní dotace spolkům 2024 (Paznocht)
 7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 601/8 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 8. Pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ (Paznocht)
 9. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ (Paznocht)
 10. Rozpočet ZŠ na rok 2024 (Paznocht)
 11. Závazný ukazatel ZŠ na rok 2024 (Paznocht)
 12. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ (Paznocht)
 13. Rozpočet MŠ na rok 2024 (Paznocht)
 14. Závazný ukazatel MŠ na rok 2024 (Paznocht)
 15. Návrh rozpočtu obce Středokluky na rok 2024 (Paznocht)
 16. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 17. Diskuse

 

Usnesení č.23/ZO/107: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rezignaci RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. na pozici zástupce zřizovatele ve Školské radě ZŠ Středokluky p.o. a předsedy a člena školského výboru. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/108: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Výboru pro rybník Pod Panskou Mgr. Ondřeje Simona, Ph.D., Petra Šedu a Ing. Valdemara Vilíma. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/109: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výši vodného a stočného pro rok 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/110: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem o zajištění služeb v oblasti odpadů s firmou FCC Regios a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/111: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí neměnnou výši poplatku za svoz odpadu na rok 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/112: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2024 s celkovou alokací prostředků ve výši 250 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/113: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p.č. 601/8 k.ú. Středokluky o rozměru 5 m² p. ……………., vlastníkovi sousedního pozemku p.č. 61/6, bytem Středokluky č.p. …, dle geometrického plánu č. 979-54/2021, za cenu 4000,- Kč za m2. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 23/ZO/94. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/114: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí situaci s nájemcem Sportovního areálu „Koupaliště“ pověřuje starostu k postupu dle nájemní smlouvy a dle konzultací s právním zastoupením obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/115: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Středokluky, p.o., na roky 2024–26. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/116: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o., na rok 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/117: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel Základní školy Středokluky, p.o., ve výši 4 500 000,-. Kč dle členění návrhu rozpočtu 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/118: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o., na roky 2024–26. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/119: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o., na rok 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/120: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel Mateřské školy Středokluky, p.o., ve výš1 300 000 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/121: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky na rok 2024 jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky minulých let.

Hlasování: Pro: 7        Proti: 1-Vilím             Zdrželi se:1-Svobodová

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/122: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2023, které navyšuje příjmy o 337 420 Kč a výdaje navyšuje o 298 600,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Přílohy