Zápis z jednání ZO ze dne 12.4.2023

publikováno 18. 4. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

  1. Zpráva starosty, místostarostů, výborů a komisí.
  2. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (Paznocht)
  3. Žádost majitele pozemku p.č. 158/87 k.ú. Středokluky (Paznocht)
  4. Nákup interaktivních displejů pro ZŠ Středokluky (Kuchař)
  5. Strategie vzdělávání (Kuchař)
  6. Architekti ZŠ (Kuchař)
  7. Smlouva o stravování MŠ (Kuchař)
  8. Financování ZŠ Středokluky (Kuchař)
  9. Dotace PRV (Paznocht)
  10. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č. 22/ZO/26 týkající se Obecně závazné vyhlášky obce Středokluky č. 1/2022 o nočním klidu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 1/2023 o nočním klidu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje připojení pozemku p.č. 158/87 k.ú. Středokluky k vodovodní a kanalizační síti na pozemku p.č. 158/1 k.ú. Středokluky dle předložené technické dokumentace.

Hlasování: Pro: 7       Proti: 0                        Zdrželi se:2- Paznocht, Petrů

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje připojení pozemku p.č. 158/87 k.ú. Středokluky k místní komunikaci na pozemku p.č. 158/1 k.ú. Středokluky dle předložené technické dokumentace.

Hlasování: Pro:6        Proti: 0                        Zdrželi se: 3 – Paznocht, Petrů, Fröhde

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č.23/ZO/36.

Hlasování: Pro: 7       Proti: 0                        Zdrželi se: 2- Třísková, Svobodová

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na pořízení 3 interaktivních displejů včetně příslušenství a servisní práce od firmy AV MEDIA SYSTEMS, a.s. do výše 0,8 mil. Kč bez DPH.

Hlasování: Pro: 7       Proti: 0                        Zdrželi se: 2 – Třísková, Svobodová

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise, nesouhlasí s uzavřením smlouvy s fy AOC Architekti na zpracování zakázky vzešlé z VZ Architekt ZŠ.

Hlasování: Pro: 8       Proti:   0          Zdrželi se: 1 – Rückl

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o zajištění školního stravování mezi obcí Středokluky a Základní školou Středokluky, p.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 23/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky se zavazuje v případě nedostatečného krytí budoucích faktur z neúčelových prostředků rezervního fondu zajistit dostatečné prostředky pro uhrazení energií zvýšením závazného ukazatele ZŠ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 4. výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ – Program rozvoj venkova Fiche 7 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

 

 

 

Přílohy