Zápis z jednání ZO ze dne 11.10.2023

publikováno 18. 10. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
 2. Zpráva o činnosti komisí – viz bod 1.
 3. Závazný ukazatel ZŠ (Paznocht)
 4. Přijetí dotace Středočeského kraje na nákup hasičského vozíku (Petrů)
 5. Navýšení limitu VZ úprava komunikací (Šeda)
 6. Navýšení limitu VZ – sanace č.p. 187 (Paznocht)
 7. Kubrova škola (Paznocht)
 8. Dopravní koncepce obce (Paznocht, Šeda)
 9. Standardizace ÚP (Paznocht)
 10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 601/8 v k.ú. Středokluky
 11. Žádost o odkup pozemku Farnosti Tuchoměřice p.č. 332/1, 332/3 a 602/3 v k.ú.
  Středokluky (Paznocht) – přidáno na jednání.
 12. Veřejná zakázka instalace VO nad přechod Lidická (Paznocht, Petrů) – přidáno na 
  jednání.
 13. Rozpočtové opatření
 14. Diskuze

Usnesení č.23/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele ZŠ Středokluky o 527 594,18 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/88:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace do rozpočtu ve výši 300 000 Kč od Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS reg. č. žádosti HAS/DOP/049918/2023 a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky
I. bere na vědomí návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu Středokluky;
II. schvaluje obsah Změny č. 1 Územního plánu Středokluky;
III. ukládá starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zpracování a pořízení
Změny č. 1 Územního plánu Středokluky

 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/90: Zastupitelstvo obce Středokluky rozhodlo, že
I. pořizovatelem změny č.1 Územního plánu Středokluky bude Obecní úřad Středokluky,
který si smluvně zajistí splnění kvalifikačních požadavků;
II. projektantem změny bude společnost, která podala nejnižší cenovou nabídku v rámci
poptávkového řízení, tedy společnost Projektový ateliér AD, s.r.o.;
III. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude starosta obce.

 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce
Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č.
19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na výstavbu chodníků a 
úpravy zpevněných ploch firmou AVBStone s.r.o., IČ: 09165991 do výše 800 tisíc Kč bez DPH. 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce
Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č.
19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na opravy komunikací
firmou DIPOS Tábor a.s. IČ: 28216202 do výše 500 tisíc Kč bez DPH.
 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce
Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č.
19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na sanaci v budově č.p. 187
firmou Chemické injektáže s.r.o. IČ: 17274770 do výše 356 220,- Kč vč DPH.
 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej částí pozemku p.č.
601/8 k.ú. Středokluky o rozměru 1,35 m² ……………………………, vlastníka sousedního
pozemku p.č. 61/6, bytem Středokluky č.p…., za cenu 4000,- Kč m2. 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o odkup
pozemků p.č. 332/1, 332/3 a 602/3 v k.ú. Středokluky v majetku Farnosti Tuchoměřice.
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/96: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce
Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č.
19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na elektrikářské práce firmě
ELPEDO s.r.o. IČ: 05621216 do výše 2 100 000 Kč bez DPH.
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření
č.8/2023 navyšující příjmy o 1 585 900 Kč, navyšující výdaje o 5 015 924,- Kč. Schodek bude
vyrovnán z přebytků minulých let. 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

 

Přílohy