Zápis z jednání ZO ze dne 22.3.2023

publikováno 30. 3. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarostů, výborů a komisí.
 2. Dotace SZIF (Petrů)
 3. Závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2022 (Paznocht)
 4. Účetní závěrka za rok 2022 – Mateřská škola p.o. (Paznocht)
 5. Účetní závěrka za rok 2022 – Základní škola p.o. (Paznocht)
 6. Osadní výbory (Paznocht)
 7. VZ Právní služby (Paznocht)
 8. ÚS Rekreace (Paznocht)
 9. Architekt interiéru ZŠ (Paznocht)
 10. Smlouva ZŠ s obcí Tuchoměřice (Kuchař)
 11. Přeložka II/240 – připomínky (Paznocht)
 12. Rekonstrukce Nové budovy ZŠ a nákup vybavení (Paznocht, Kuchař)
 13. Vyhláška o nočním klidu (Paznocht)
 14. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 15. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 457 927,- Kč od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) z Programu rozvoje venkova ČR reg. č. 22/003/19210/120/220/004442 a pověřuje starostu k podpisu Dohody. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2022 bez výhrad. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2022. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.23/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Středokluky, p.o. za rok 2022. Hospodářský výsledek ve výši 536,87 Kč bude rozdělen následovně: 536,87,- Kč do Rezervního fondu, 0 Kč do Fondu odměn. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, p.o. za rok 2022. Hospodářský výsledek ve výši -504 692,35 Kč bude uhrazen z rezervního fondu.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Jednací řád osadních výborů Zastupitelstva obce Středokluky (1.1), který mění bod 3) 3 na „funkční období OV je 4 roky“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VOLBY osadních výborů pro osady Černovičky a Nové Středokluky pro volební období 2023-2027. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 23/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na Právní služby na roky 2023-25. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Valdemar Vilím, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Jan Petrů náhradník Mgr. Šárka Třísková. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výběr společnosti M2AU pro zpracování Územní studie „Rekreace“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výběr společnosti AOC Architekti s.r.o. v zakázce „Architekt základní školy“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí komplikovanou situaci s kapacitami základních škol v okolí naší obce a doporučuje vedení ZŠ Středokluky p.o. respektovat dřívější dohody s okolními obcemi při přijímání žáků ke vzdělání. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje připomínky:
1. Je nutné obecně maximálně vycházet z platného územního plánu obce Středokluky (dále ÚP) a z územní studie Krajinný plán obce Středokluky –Územní studie krajiny.
2. Je nutné řešit odvodnění v souladu s přírodě blízkými krajinnými opatřeními a vsakováním v blízkosti stavby (například využít navržených prvků krajiny a systému ÚSES v ÚP). Území je odvodňováno do Přírodní památky Zákolanský potok.
3. Je nutné respektovat opatření pro prostupnost krajiny uvedené v ÚP, zejména pak trasování ÚSES a jeho parametry, obecně doplnit strukturu krajiny (výsadby a jejich propojení apod.) v duchu návrhu ÚP (jedná se o plochy LBK4, LBK5, LBK6, LBK7, LBC4, LBC5 – specificky propojené v okolí stavby, K03, K05, K06, K07, K08, K15, K22, K25 a obecně navazující plochy s funkcí MN, MNr, MNp, NP případně vazby na AZ).
4. Požadujeme zajištění přístupnosti polností na pozemcích p.č. 780, 781, 785, 786, 787 v k.ú. Středokluky.
5. Také myslet na náhradní výsadby a jejich udržitelnost a napojení hájku Na Skalicích na krajinu.
6. Důsledně požadujeme řešit ochranu proti střetu se zvěří především v lokalitě Na Skalicích.
7. Dále požadujeme co nejmenší vliv hluku z komunikace na osady Nové Středokluky a Černovičky.
8. Je nutné kvalitně vyřešit napojení a prostupnost v okolí stavby pro pěší a cyklisty ve všech směrech, napojovat a řešit stávající křížení s pěšími a cyklistickými trasami. Požadujeme zachování pěšího a cyklistického spojení polní cesty propojující stezku pro chodce a cyklisty na pozemku p.č. 908 a polní cesty na pozemku p.č. 896 oboje v k.ú. Středokluky.
9. Žádáme o vyhodnocení nárůstu dopravy na komunikaci III/0073 (Nové Středokluky/Kněževes –Dobrovíz) související s novou přípojnou komunikací.
Komunikace III/0073 je velice úzká a nebezpečná. Již při dnešním provozu kolem 2500 vozidel denně (dle měření provedeného pro Letiště Praha na podzim 2022) nedostačuje. Územní plán obce Středokluky nabízí variantu obchvatové komunikace, která tento problém může řešit. Žádáme prověření této komunikace jako navazující investici.
10. Prosíme dále o komunikování podoby návrhu s naší obcí s ohledem na přímé dopady této stavby na její bezprostřední okolí.
11. Trváme na vytvoření nové komunikace po pozemcích p.č. 820 a 821 v k.ú. Středokluky, popř. sousedních, dnes polní cesta ve vlastnictví obce (LBK4) spojující nový sjezd z dálnice D7 a osady Černovičky a Pazderna, které považujeme za ekonomicky výhodnější i lepší z pohledu ochrany krajinného rázu Přírodního parku okolí Okoře a Budče. Zastupitelstvo obce Středokluky případný nadjezd (objekt 221) nad novou komunikací II/240 odmítá a případnou stavbu nepřevezme do svého vlastnictví a správy.
Snahou obce není stavbu brzdit nebo blokovat, snahou je, aby její začlenění do krajiny okolí Středokluk poskytlo nové výhody pro uživatele této stavby, jejího okolí i občanů Středokluk. Obecně oceňujeme záměr i implementaci doprovodných povrchů s možností využití pro cyklodopravu a doufáme, že stavba bude i příkladně začleněna do okolní krajiny. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na pořízení 2 interaktivních displejů včetně příslušenství od firmy AV MEDIA SYSTEMS, a.s.do výše 0,6 mil. Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/37: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na pořízení školního nábytku pro dovybavení ZŠ Středokluky do výše 1 mil. Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá veřejnost k podávání návrhů na zkrácení nočního klidu do příštího jednání ZO. Zároveň upozorňuje, že žádosti podané v kratším termínu než 45 dní před konáním akce nemusí být projednány ZO včas. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2023, které zvyšuje celkové příjmy o 683 000 Kč na 5 482 300,- Kč a celkové výdaje o 499 100,- Kč na 4 487 962,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO