Záměr zřízení věcného břemene Běloky č.parc.15/1 KNN

publikováno 22. 8. 2023

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.

158/9,158/12, 158/14, 632/1, st. 609 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028427 Běloky č.parc. 15/1 KNN

Jedná se o 55m nového kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.