Záměr - věcné břemeno na parc. č. st. 127

publikováno 11. 6. 2024

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č. st. 127 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Obsahem věcného břemene je umístění společností ČEZ Distribuce, a.s. zařízení distribuční soustavy – na pozemku p.č. st. 127 – kabelové vedení 1 m² NN a pilíř 1ks.