Sloučení střední školy ve Středoklukách (doplněno)

publikováno 6. 4. 2021

Pro přehlednější informace jsme vytvořili tuto stránku monitorující vývoj posledních let: https://www.stredokluky.cz/optimalizace-ss/

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o sloučení škol.

Projednání bodu týkajícího se sloučení „Kubrovky“ je v odkaze níže:

https://youtu.be/UbYe348QYDY?t=14935

Znamená to, že střední škola ve Středoklukách opravdu bohužel končí. Z jednání vyplývá, že hlavním důvodem sloučení jsou špatné výsledky u maturit a nízká naplněnost, se kterou se pojí vysoké dodatečné náklady na provoz školy a potřebné investice. Ušetřené prostředky může kraj vložit do dalších středních škol a více se zaměřit na jejich kvalitu. Sloučení prvních 3 škol je pouze začátek a optimalizace napříč krajem bude pokračovat.
Pokud chcete vědět více o plánu Středočeského kraje na optimalizaci školství, pusťte si jednání o jeden bod dříve, kdy se jednalo o slučování gymnázií v Příbrami:
https://youtu.be/UbYe348QYDY?t=7020
Tomuto tématu se také věnovala Česká televize ve své velice krátké reportáži.
Reportérka vůbec neoslovila obec, ač to z konce příspěvku tak vyznívá. Doplnili bychom to tak, že obec se sice zadluží, přesto to považuje za nutné.
https://www.ceskatelevize.cz/…/830625-stredni…

Důvodová zpráva pro sloučení SOŠ Středokluky zde: Návrh usnesení + důvodová zpráva ss (PDF)

Jednán Zastupitelstva Středočeského kraje proběhne dne 29. 3. 2021 (další info v odkaze výše), radní Vácha dorazí i na jednání Zastupitelstva obce dne 31. března 2021.

Často kladené dotazy a pomluvy:

Střední školu ruší obec Středokluky – Není tomu tak, ruší ji její zřizovatel a majitel Středočeský kraj. Jedná se o sloučení, žáci i personál přejdou pod jiné organizace.

Sloučení SŠ je nečekané – Není tomu tak, zrušení školy bylo navrženo několikrát. Dle zprávy „poradního orgánu radního“ z března 2020 vzešla tato škola jako nejslabší ze všech středních škol v kraji.

Škola se slučuje bezdůvodně – odkazy na skutečný stav střední školy a proces výběru škol ke sloučení naleznete v odkaze výše. Níže se snažíme popsat v jakém stavu škola nyní je. Největší problém je nízká naplněnost a velmi špatné výsledky žáků u maturit i během vzdělávání. I když pan ředitel Čížek má nejspíše plán, jak školu vrátit na výsluní, je již příliš pozdě. Středočeský kraj má třetinu míst ve svých středních školách nevyužitou. Jedná se o asi 20 tisíc míst. Prostředky ušetřené z provozu, a také prodeje tohoto velkého areálu, vloží kraj do jiných středních škol. Tato škola fungovala dlouhodobě na výjimku kvůli nízkému počtu žáků, tedy na úkor všech ostatní krajských středních škol.

V obci se podepisuje petice, změní něco? – je možné, že ano a jejím podpisem nic nezkazíte. Ovšem je nutné počítat, že ani tato petice nemusí situaci zachránit. Její iniciátoři s ní přišli až v poslední chvíli, kdy je bohužel nejspíše vše rozhodnuto.

Po sloučení školy v areálu vznikne ubytovna pro imigranty nebo lunapark – Není tomu tak, kraj nemá zájem nadále areál využívat, jedná se o pomluvu, která může být i trestným činem. Obec udělá vše, aby získala areál do svého vlastnictví a zabránila využití budov jako ubytoven.

Škola má dlouholetou tradici, to nelze přece zrušit – Bohužel lze. Ptejte se zaměstnanců střední školy a Středočeského kraje, jak mohli dovolit tak obrovský propad v počtu žáků a kvalitě vzdělávání. O stavu majetku ani nemluvě. Škola je ve stejné situaci, jako ČSA. Díky dlouhodobě špatnému řízení a dřívějším chybným rozhodnutím je situace prakticky neodvratná.

Zaměstnanci školy nemají dost informací – ředitel střední školy byl o všem informován vždy dříve než obec, tedy má stejné informace jako obec.

Zrušení školy je iniciováno starostou – Není tomu tak, jinak by obec dělala architektonickou soutěž včetně tohoto areálu nebo vůbec. Starosta se drží strategického plánu obce Středokluky 707. Obec připravuje rozšíření stávajících budov ve vlastnictví obce (půdy, areál OÚ). Obec Středokluky požádala v loňském roce o budovu č.p. 115, která tvoří jeden celek se sokolovnou. SŠ ji využívá jen z menší části, je tam pouze jeden služební byt. Obec nabízela, že by budovu zrekonstruovala, spojila se sokolovnou (vstup na balkon a na půdu) a byt by mohl být zachován. Cílem bylo pomoci snížit provozní náklady střední školy.
Je možné, že tato pomluva vznikla z nepochopení smyslu Krajinného plánu obce Středokluky zaměstnanci střední školy. V tomto plánu byly načrtnuty průchody přes areál. Plán nic nenařizuje, pouze myslí na to, že kdyby došlo ke změně využití tohoto areálu, bylo by vhodné propojit Školskou ulici a fotbalové hřiště. Průchody se nepropsaly do návrhu územního plánu.

Starosta je domluvený s radním – Ne, proces slučování začal dříve než se stal pan Vácha radním. Starosta se s panem Váchou, starostou Psár, zná osobně ze setkání starostů. Optimalizace je založena na racionálních argumentech.

Obec má radost ze zrušení – Není tomu tak, pro obec se jedná o velký problém. Ve skutečnosti se snažila o její záchranu. A to i přes chladné vztahy mezi vedením školy a obcí. I když se nabízí využít stávající kapacity pro základní školu, finanční možnosti obce jsou omezené a může se stát, že nebude mít možnost areál celý zakoupit, v tu chvíli ztratí kontrolu nad srdcem obce. Bez územního plánu se může stát cokoli.
Obec může zvolit dvě možnosti – areál zakoupit a zadlužit se na dlouhé roky dopředu, areál nekoupit a další dlouhé roky řešit problémy vyvolané nevhodným využitím areálu.

Co plánuje dělat obec s prázdným areálem? – Obec nezná stav budov ani jejich interéry. Přesto jsme si rozdělili areál na tři části – historické budovy s kuchyní a u sokolovny. Tyto budovy jednoznačně musíme získat, jsou nezbytné pro provoz školy i obce. Třídy u Starého vrchu bychom chtěli změnit na druhý stupeň ZŠ. Zbývající část areálu by byla využita na sociální služby, vzdělávání nebo v krajním případě byty. Bude se jednat o dlouhodobý proces a některé místnosti budeme jistě pronajímat.

Budou mít škola a školka příští rok obědy? – Obec se nyní snaží najít cestu, jak převzít kuchyni včetně zaměstnanců.

Co bude s vybavením školy – Škola disponuje jistě velkým množstvím majetku (dle vyjádření zaměstnanců), který si buď rozeberou další krajské školy nebo bude rozprodán a získané prostředky investovány do středních škol a jejich žáků. Škola musí vést inventury a zaměstnanci mají jistě dobrý přehled o hodnotě majetku. Pokud obec odkoupí vybavení školou zatím nevíme, neznáme jeho stav.

Kde na nákup školy obec vezme? – Tato otázka je největším tématem obce posledních týdnů. Z vlastních prostředků určitě ne. Bude si muset vzít dlouhodobý úvěr a zefektivnit pronájmy majetku. K tomu omezit investice v příštích letech.

Obory zde vyučované zaniknou – Vzhledem k (ne)zájmu o studium hlavně učňovských oborů, bude díky sloučení s jinou školou možné ve výuce pokračovat s náležitým vybavením. Farmář a zahradník budoucnosti bude mít spíše vysokou školu (jako středoklučtí sedláci) a cesta přes výuční list v prezenčním studiu bude čím dál méně populární.

Více informací

Střední škola ve Středoklukách byla otevřena v roce 1923. Byla založena na popud agrární strany (jako kdyby piráti prosadili vysokou školu IT). Původně měla být zřízena na zámcích ve Statenicích nebo Tuchoměřicích. Za tu dobu měla spoustu jmen a rozdílné počty žáků. Postupně absorbovala znárodněnou továrnu i pozemky sokola. Nyní má v 5 budovách na 2 hektarech pozemků pouze pár desítek žáků.

Na konci ledna 2021 bylo obci oznámen záměr sloučení SOS Středokluky s kladenskými školami. I přes snahu obce protestovat, byl proces již příliš daleko a argumenty byly bohužel jednoznačné. Škola ztratila lesk už po revoluci, když ztratila školní statek, který byl zrestituován a také výrazně poklesl zájem o zemědělství.

Obec tedy změnila strategii a rozhodla se získat co největší část obrovského areálu střední školy do svého majetku, aby mohla sloužit jejím občanům a nikoli se stala Eldorádem pro developery.

Nechceme dělat ďáblova advokáta, nechť na tyto otázky odpoví radní na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje konaném dne 29. března 2021 nebo na jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 31. března 2021.

Záměr na sloučení školy vzešel z činnosti Poradního orgánu radního pro školství, který působil v letech 2018- 2019. V březnu 2020 vzešel návrh optimalizace sítě škol. Středočeské školství nemělo jasně danou koncepci, školy jsou podfinancované a zhruba 1/3 kapacity není dlouhodobě obsazena. Dle různý kategorií (obsazenost, úspěšnost u maturit, stav majetku apod.) byly vybrány nejhorší krajské školy a mezi nimi právě Střední integrovaná škola Stanislava Kubra (tehdejší jméno).

Při pohledu do výročních zpráv školy (na webu školy, odkaze výše) je bohužel nutné konstatovat, že škola se propadla na úplné dno. Toto nezachrání ani tradice. Úspěšnost u maturit v letech 2017-2020 (u dětí, které šly k maturitě na první pokus, dle výročních zpráv) byla 42 %, 40 %, 38 %, 36 %. Z 97 maturantů v tomto období dostali pouze 2 vyznamenání, 36 prospělo, 59 neprospělo. Obsazenost školy, pokud bychom počítali kapacitu 300 žáků (která více odpovídá realitě než rejstříková kapacita 463 žáků), ve zmíněných letech byla 75 %, 52 %, 37 %, 27 %. Tato naplněnost je včetně studentů v distančním vzdělávání. Pro srovnání ZŠ Středokluky má kapacitu 230 žáků, v příštím roce 250 žáků, MŠ Středokluky 62 žáků.

Z výročních zpráv dostupných na webu SŠ nebo odkaze výše:

Počty žáků ve škole
Školní rok Kapacita rejstříková Kapacita reálná Počet žáků na začátku školního roku Přijato během roku
Celkem Maturitní Výuční list
Denní Distanční Denní
2016/17 463 300 226 102 84 40 15
2017/18 463 300 157 76 47 34 8
2018/19 463 300 110 58 23 29 1
2019/20 463 300 81 35 16 30 5

 

Naplněnost školy
Školní rok Naplněnost – rejstříková kapacita Naplněnost – reálná kapacita Průměrný počet žáků ve třídě
Denní Dist.
2016/17 49% 75% 15,8 10,5
2017/18 34% 52% 13,75 6,7
2018/19 24% 37% 14,66 4,6
2019/20 17% 27% 5,41 5,3

Pozn.: Některé třídy v rámci ročníku byly spojovány na společné předměty.

 

Přijímací řízení
Školní rok Přijato z toho výuční list
2016/17 29 9
2017/18 14 14
2018/19 21 6
2019/20 38 12

Pozn.: V roce 2018 nebyly vypsány přijímací zkoušky do maturitních oborů.

Maturitní zkoušky
Školní rok Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl %
2016/17 0 15 21 42%
2017/18 0 6 9 40%
2018/19 2 6 13 38%
2019/20 0 9 16 36%
2 36 59 38%

Z těchto opravdu špatných čísel je vidět, že škola si nevedla dobře jak v počtu žáků, tak kvalitě výuky. Doporučujeme si přečíst celé výroční zprávy. V ročníku 2019/20 došlo k pozitivní změně. Bohužel tato změna přišla pozdě. Je nutné také říci, že z 38 přijatých v roce 2020 jich byla čtvrtina až v druhém kole. Celkem 18 žáků bylo přijato na kombinované lyceum a 8 na podnikání, 12 žáků na učňovské obory. Pokud by škola chtěla naplnit svoji kapacitu, musela by nabírat ročně téměř 2x tolik žáků. Vzhledem k rozlehlosti areálu by i tak nebyl areál plně využit.

Mrzí nás to kvůli stávajícím žákům, zaměstnancům, i všem absolventům, kteří nyní vzpomínají na možné nejlepší dobu svého života – mládí.

Zrušení školy obci nejméně krátkodobě sníží prestiž. Obec přijde o část své podstaty a života. Bohužel obec tomuto propadu kvality střední školy nemohla zabránit. Věříme, že učitelé a žáci budou v novém působišti šťastní.