Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2019

publikováno 21. 3. 2019

Přijato: 15.3. 2019, odpovězeno 21.3. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 21.3.2019

Dotaz:

Dobrý den, žádám o informace dle zákona č. 106/1999, děkuji

V jaké výši investovala obec Středokluky do prostor restaurace na koupališti/plovárně, než byla pronajata?

Co vše bylo zrealizováno, zakoupeno. Pokud bylo v provozovně převzato vybavení, tak prosím o soupis jednotlivých položek, s názvem zařízení (výrobce), datem pořízení a jaká byla odhadnutá hodnota, pokud se tak dělo, pak kdo odhadl. Pokud tak nebylo učiněno, proč se tak nestalo, kdo za provedení inventarizace majetku zodpovídal.

Zda byla uzavřena s dnes již bývalým pronajímatelem koupaliště/plovárny dohoda, smlouva, o tom, že po ukončení nájmu, bez ohledu na důvod, bude Obcí Středokluky nájemci proplacena jím investovaná částka do prostor plovárny. Zda na nově vybudované prostory bylo vydáno stavební povolení, pokud nebylo potřeba, tak jak je definován status těchto prostor. Jak byl prostor zkolaudován, kdo provedl revize elektroinstalace. Pokud se tak nestalo, tak proč, kdo je zodpovědný za provoz, kdo zodpovídá za způsobené škody na majetku, zdraví, ke kterému může případně dojít.

Kdo zajišťoval sekání plochy, zda byly tyto úkony součástí smlouvy. Pokud ne, tak jak byla účtována a hrazena částka za práci pracovníků obce se strojem. Pokud tak nebylo činěno obcí, tak kdo povolil pracovníkům obce tyto úkony, jak byly placeny pohonné hmoty, jak byla placena tato práce obecním úřadem, pokud byly prováděna v pracovní době pracovníkem obce.

Dále žádám o soupis věcí, které jsou součástí odkoupených položek od bývalého pronájemce, inventurní seznam   s názvem zařízení(výrobce), datem pořízení, pořizovací cenou a cenou dohodnutou. Kdo byl zodpovědný za provedení inventarizace, pokud tato nebyla provedena, sdělte důvod. Finanční odhad prostor, které byly bývalým nájemcem vystavěny, s popisem co vše stavba obsahuje. Společně s tím žádám o sdělení kdo obci odhad vypracoval a na základě jakých podkladů postupoval, děkuji.

Odpověď:

Věc: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane, Vážená paní

na Vaše dotazy odpovídáme takto:

V jaké výši investovala obec Středokluky do prostor restaurace na koupališti/plovárně, než byla pronajata?

Před uzavřením platné smlouvy s nájemcem v roce 2015 obec vložila prostředky do opravy střechy v roce 2014. Ovšem nejednalo se o investici, ale pouze opravu. Pokud máte zájem o starší záznamy, bude Vám účtována hodinová sazba dle ceníku.

Co vše bylo zrealizováno, zakoupeno. Pokud bylo v provozovně převzato vybavení, tak prosím o soupis jednotlivých položek, s názvem zařízení (výrobce), datem pořízení a jaká byla odhadnutá hodnota, pokud se tak dělo, pak kdo odhadl. Pokud tak nebylo učiněno, proč se tak nestalo, kdo za provedení inventarizace majetku zodpovídal.

Pokud myslíte, co bylo zrealizováno před posledním uzavřením nájemní smlouvy, tak seznam poslednímu nájemci byl součástí výběrového řízení na tohoto nájemce a je přílohou č. 1 a také součástí nájemní smlouvy. Pokud Vám tento seznam nedostačuje a požadujete přesnější záznamy, bude Vám účtována hodinová sazba dle ceníku. Hodnota nebyla odhadována, protože dle našich informací bylo vybavení zakoupeno obcí přímo od dodavatelů. Za provedení inventarizací zodpovídala inventarizační komise.

Zda byla uzavřena s dnes již bývalým pronajímatelem koupaliště/plovárny dohoda, smlouva, o tom, že po ukončení nájmu, bez ohledu na důvod, bude Obcí Středokluky nájemci proplacena jím investovaná částka do prostor plovárny.

Smlouvu uzavřenou se stávající nájemcem (pronajímatel je stále obec) je veřejně dostupná v odpovědi na dotaz č. 3 z roku 2018 (https://www.stredokluky.cz/106-18-03/). Na základě vyjádření starosty z 7.9.2015 „obec Středokluky souhlasí s umístěním demontovatelného dřevěného přístřešku v areálu „Plovárny Středokluky“.

„V případě ukončení nájemní smlouvy bude přístřešek nabídnut obci za zbytkovou cenu nebo zlikvidován do konce výpovědní lhůty pro vyklizení dané Nájemní smlouvou ze dne 18. června 2015.„

Tedy neexistuje žádný nárok na vyplacení finančních prostředků a dohoda je věcí Zastupitelstva obce Středokluky.

 Zda na nově vybudované prostory bylo vydáno stavební povolení, pokud nebylo potřeba, tak jak je definován status těchto prostor. Jak byl prostor zkolaudován, kdo provedl revize elektroinstalace. Pokud se tak nestalo, tak proč, kdo je zodpovědný za provoz, kdo zodpovídá za způsobené škody na majetku, zdraví, ke kterému může případně dojít.

Obec nemá tyto informace, objekt dosud nepřevzala.

 Kdo zajišťoval sekání plochy, zda byly tyto úkony součástí smlouvy. Pokud ne, tak jak byla účtována a hrazena částka za práci pracovníků obce se strojem. Pokud tak nebylo činěno obcí, tak kdo povolil pracovníkům obce tyto úkony, jak byly placeny pohonné hmoty, jak byla placena tato práce obecním úřadem, pokud byly prováděna v pracovní době pracovníkem obce.

Sekání bylo částečně zajišťováno obcí. Účet za sekání bude součástí vyrovnání mezi obcí a končícími nájemci.

 Dále žádám o soupis věcí, které jsou součástí odkoupených položek od bývalého pronájemce, inventurní seznam   s názvem zařízení(výrobce), datem pořízení, pořizovací cenou a cenou dohodnutou. Kdo byl zodpovědný za provedení inventarizace, pokud tato nebyla provedena, sdělte důvod. Finanční odhad prostor, které byly bývalým nájemcem vystavěny, s popisem co vše stavba obsahuje. Společně s tím žádám kdo obcí odhad vypracoval a na základě jakých podkladů postupoval, děkuji.

Pronájemce je obec, tedy zde se nic nemění. Pokud je myšlen nájemce, tak dosud nebyla uzavřena dohoda. Inventura proběhne až při převzetí vybavení restaurace do majetku obce. Vše potřebné bude zveřejněno během výběrového řízení na nového nájemce.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce