Zápis z jednání ZO ze dne 14.12.2022

publikováno 23. 12. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 2. Výbory a komise (Paznocht)
 3. Odměny členů zastupitelstva (Paznocht)
 4. Jmenování zástupce obce Středokluky ve Školské radě ZŠ Středokluky p.o. (Paznocht)
 5. Informace o výši vodného a stočného na rok 2023 (Paznocht)
 6. Informace o výši poplatku za odpady na rok 2023 (Paznocht)
 7. Územní studie Zákolanského potoka (Paznocht)
 8. Průběh stavby „Chodníky Lidická JIH“ (Paznocht)
 9. VZ: Dodávka svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení – přidaný bod (Paznocht)
 10. Zvýšení limitu pro veřejné zakázky KOBRAS RUNLAB s.r.o. (Paznocht)
 11. Výměna kanalizačních poklopů (Paznocht, Kuchař)
 12. Udělení souhlasu KPÚ – Výsadba větrolamu L9 (Na Blivankách) (Paznocht)
 13. Informace o schůzi sdružení Prague Airport Region (Paznocht)
 14. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ (Kuchař)
 15. Rozpočet ZŠ na rok 2023 (Kuchař)
 16. Závazný ukazatel ZŠ na rok 2023 (Paznocht)
 17. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ (Paznocht)
 18. Rozpočet MŠ na rok 2023 (Paznocht)
 19. Závazný ukazatel MŠ na rok 2023 (Paznocht)
 20. Návrh rozpočtu obce Středokluky na rok 2023 (Paznocht)
 21. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Středokluky na roky 2023-25 (Paznocht)
 22. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 23. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.22/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Středokluky p. Zdeňku Košeckou a p. Tomáše Maršála. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky zřizuje Školský a sociální výbor. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedou Školského a sociálního výboru RNDr. Ladislava Kuchaře PhD. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Školského výboru Mgr. Šárku Třískovou a Ing. et Mgr.Barboru Fröhde. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy osadního výboru Nové Středokluky Tomáše Červinku, Ondřeje Bajara a Romana Pištěka. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/96: Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

předseda výboru nebo komise 1000,- Kč,

člen výboru nebo komise 750,- Kč,

člen zastupitelstva 500,- Kč.

Odměny člena zastupitelstva a místostarosty se nesčítají

Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.

Hlasování: Pro:8         Proti:1-Vilím           Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č.22/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje do školské rady Základní Školy Středokluky p.o. RNDr. Ladislava Kuchaře PhD. jako zástupce zřizovatele. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výši vodného a stočného a doporučuje provozovateli zvolit skutečnou cenu.

Hlasování: Pro: 8                   Proti: 0                        Zdrželi se: 1-Třísková

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/99: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí neměnnou výši poplatku za svoz odpadu na rok 2023.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/100: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání Územní studie STŘEDOKLUKY – REKREACE (Údolí Zákolanského potoka). Pořizovatelem jmenuje Ing. arch. Radka Bočka. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/101: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na pořizování územních studií firmou POŘIZOVÁNÍ BOČEK, s.r.o. do výše 500 tis. Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/102: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Územní studie Rekreace a zároveň jmenuje komisi ve složení Ivan Gogolák, Pavel Rückl, Valdemar Vilím, Ladislav Kuchař, Barbora Fröhde a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/103: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih“ s firmou AVE ze dne 14. 6. 2022. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/104: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Mobiliář“ s firmou Streetpark, s.r.o. o dalších 55 tisíc Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/105: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Dodávka svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení“ s firmou ELPEDO, s.r.o. ze dne 24. 9. 2022USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/106: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci Nákup zahradního rideru Stiga s vybavením v celkové částce 450 000,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/107: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ Výměna kanalizačních poklopů formou soutěžního dialogu. Jmenuje komisi ve složení Valdemar Vilím, Pavel Rückl, Ondřej Kouba, Ladislav Kuchař, Jan Petrů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/108: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1009 v katastrálním území Středokluky s realizaci prvku plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) po ukončených komplexních pozemkových úpravách dle Smlouvy, tj. se založením větrolamu a s následnou tříletou péčí o porost s názvem akce: Větrolam L9 v k. ú. Středokluky na výše zmíněném pozemku. Dále souhlasí s převzetím větrolamu po ukončení následné péče do majetku Obce Středokluky a s využitím dalších obecních pozemků pro potřeby realizace. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/109: Zastupitelstvo obce Středokluky deklaruje zájem, aby bez ohledu, zda dojde k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně, byl zastaven noční provoz na letišti v rozsahu, jak je definován opatřeními č. 46 až 50 stanoviska Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí vydaného 26. října 2011 pod čj. 68161/ENV/11, a ukládá všem orgánům obce zasazovat se, aby tohoto cíle bylo dosaženo co nejdříve rozhodnutím vedení letiště, jeho vlastníka nebo opatřením příslušného správního úřadu, a při prosazování tohoto cíle spolupracovat s ostatními členy sdružení Prague Airport Region. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/110: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o. na rok 2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/111: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Středokluky, p.o. na rok 2023-25. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/112: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel Základní školy Středokluky, p.o. ve výši 2 583 000 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/113: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2023-25.

Usnesení č.22/ZO/114: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/115: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel Mateřské školy Středokluky, p.o. ve výš1 300 000 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/116: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky na rok 2023 jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky minulých let. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/117: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje střednědobá výhled rozpočtu obce Středokluky na roky 2023-25. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/118: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2022, které nemění celkové příjmy ani výdaje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO