Zápis z jednání ZO ze dne 22.6.2022

publikováno 28. 6. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Věcné břemeno pozemek parc.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 2. Prodej části pozemku p. č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht)
 3. Odkup pozemků p.č. 272/9 a 272/10 v k.ú. Středokluky a pozemků p.č. 570/46 a 570/47 v k.ú. Kněževes (Paznocht)
 4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 (Bublíková)
 5. Jmenování Osadního výboru Nové Středokluky (Paznocht)
 6. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ÚP Tuchoměřice a zjišťování EIA Nové Středokluky (Paznocht)
 7. Letní dotační program obce (Bublíková)
 8. Dotace Středočeského kraje na územní plán (Petrů) – v tuto chvíli ještě nedořešeno
 9. Dotace MMR rekonstrukce komunikace Na Ovčíně, další postup (Petrů, Paznocht)
 10. Program rozvoje venkova (Petrů)
 11. Výměna kanalizačních poklopů, stav dokončování ČOV a VaK (Paznocht)
 12. Kubrova škola, navýšení kapacity družiny a školní kuchyně a související investice (Paznocht)
 13. Dar Nadace Agrofert – limit VZ (Paznocht) – doplněno
 14. Komunikace Nové Středokluky (Paznocht)
 15. Větrolam Na Blivánkách (Paznocht)
 16. VZ: Chodníky Lidická (Petrů)
 17. Navýšení závazného ukazatele ZŠ (Paznocht)
 18. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 19. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 20. Diskuse

Usnesení a přílohy:

 

Usnesení č.22/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení pozemkových služebností cesty a stezky na pozemcích p.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky ve vlastnictví obce Středokluky ve prospěch majitele pozemku p.č. 185/2 k.ú. Středokluky. Úhrada je stanovena na 3.000 Kč USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/42:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odkup pozemků p.č. 272/9 o výměře 400 m² a 272/10 o výměře 811 m² v k.ú. Středokluky a pozemků p.č. 570/46 o výměře 561 m² a 570/47 o výměře 155 m² v k.ú. Kněževes od společnosti České dráhy, a.s. celkem za 200 000 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky stanovuje počet členů zastupitelstva na roky 2022–2026 v počtu 9 členů.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje Romana Pištěka, Ondřeje Bajara a Tomáše Červinku členy Osadního výboru osady Nové Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje připomínky k návrhu územního plánu obce Tuchoměřice v druhém veřejném projednání a vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA k pozemku pč. 371/1 v k.ú. Středokluky.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2022 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci 3. výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ – Program rozvoj venkova – Vybavení dvou kmenových učeben ZŠ Středokluky.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí informace o budoucích investicích do vodovodu a kanalizace. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze Směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na „Nákup vybavení kmenových učeben ZŠ Středokluky“ a servisní práce na stávajícím vybavení. Limit se navyšuje na 1 000 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze Směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na elektrikářské práce související s provozem veřejného osvětlení a navýšení kapacity ZŠ, rekonstrukce bytů a školní jídelny. Limit se navyšuje na 500 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Multifunkční přístroj pro jídelnu ZŠ Středokluky. Pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenka Duchajová DiS. náhradník Ing. Jan Petrů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/52:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšením kapacity družiny ZŠ Středokluky p.o. ze současných 64 na 100 žáků. Navyšování kapacity bude probíhat postupně s ohledem na aktuální potřeby a možnosti obce Středokluky, školského obvodu a ZŠ Středokluky.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze Směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na vybavení JSDH Středokluky. Limit se navyšuje na 400 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/54:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh rekonstrukce komunikace v Nových Středoklukách, nesouhlasí s provedením rekonstrukce, dokud nebude vyjádření příslušného úřadu, zda může obec opravu provést. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s realizací akce SPÚ – VKP L9 Větrolam – stromořadí na Blivánkách.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze zakázky „Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih“ firmu AVE Kladno, s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/57:Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti dotace na projekt „Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih“ ze Středočeského Fondu rozvoje venkova.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/58: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele ZŠ Středokluky o 330 tisíc Kč.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/59: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2022, které nemění celkové příjmy ani výdaje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

 

Přílohy