Zápis z jednání ZO ze dne 2.3.2022

publikováno 15. 3. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Předání ocenění členům Jednotky SDH Středokluky (Paznocht)
 2. Prodej CAS32 – Hasičské cisterny Tatra (Paznocht)
 3. Zimní dotace spolkům (Paznocht)
 4. Pomoc Ukrajině (Paznocht) – přidaný bod
 5. Průběh projednání územního plánu (Paznocht)
 6. Průběh realizace veřejného osvětlení. (Paznocht)
 7. VZ: Chodníky Lidická JIH (Paznocht) – změna pořadí
 8. Průběh rekonstrukce bytů v č.p.68 (Paznocht)
 9. Plán oprav komunikací jaro 2022 (Paznocht)
 10. Nákup zastávkových přístřešků (Paznocht)
 11. PRV – Dotace na vybavení kmenové učebny (Petrů)
 12. Centra obce Středokluky – Dodatek ke smlouvě (Paznocht)
 13. Koncesní řízení – Dodatek ke smlouvě (Paznocht)
 14. VZ Plyn, elektřina (Paznocht) – přidaný bod
 15. Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ (Paznocht)
 16. Účetní závěrka za rok 2021 – Mateřská škola p.o. (Paznocht)
 17. Účetní závěrka za rok 2021 – Základní škola p.o. (Paznocht)
 18. Závěrečné rozpočtové opatření 2021 (Paznocht) – doplněné jméno
 19. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 20. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.22/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej CAS32 Tatra 815 RZ 1K33923 městu Strmilov za 850 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 2022 (leden-srpen) v rozsahu dle přílohy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s poskytnutím příspěvku na pomoc Ukrajině ve výši 50 tis Kč humanitární organizaci Člověk v tísni, o.p.s.

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí veřejné projednání územního plánu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 011/2010/úp ve znění a ve výši platby na základě odborného posouzení.

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rekonstrukci v domě č.p.68.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Nákup svítidel a stožárů 2022. Zároveň jmenuje komisi ve složení Mgr. Štěpán Hellich DiS., Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., náhradník Tomáš Maršál. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Chodníky Lidická JIH. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Tomáš Maršál. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Nákup zastávkových přístřešků“. Limit se navyšuje na 1,2 mil. Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice měrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Opravy komunikací jaro 2022“. Limit se navyšuje na 550 tisíc Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 215.768,- Kč od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) z Programu rozvoje venkova ČR reg. č. 21/002/19210/120/220/002198 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.5. 2020 na vypracování dokumentace „Centra obce Středokluky“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 22. 12. 2021. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přísedící pro Okresní soud Praha-západ paní Miladu Bartoníčkovou a paní Ing. Helenu Schinkmanovou. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Středokluky, p.o. za rok 2021. Hospodářský výsledek ve výši 58 332,07 Kč bude rozdělen následovně: 17 000,- Kč do Rezervního fondu, 41 332,07 Kč do Fondu odměn. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, p.o. za rok 2021. Hospodářský výsledek ve výši 27 484,66 Kč bude rozdělen následovně: 5 497,66 Kč do Rezervního fondu, 21 987,- Kč do Fondu odměn. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.22/ZO/17:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 11, závěrečné rozpočtové opatření za rok 2021, příjmy činily 35 683 619,14 Kč, výdaje činily 29 885 929,75 Kč.

 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO