Zápis z jednání ZO ze dne 10.11.2021

publikováno 22. 11. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Prodej CAS Tatra (Paznocht) – přesunuto na začátek
 2. Dotace na CAS – kraj (Paznocht) – přesunuto na začátek
 3. Pronájem sportovního areálu „Koupaliště“ (Paznocht)
 4. Pronájem objektu občerstvení vedle OÚ (Paznocht)
 5. Prodej posledního pozemku pod bytovými domy (Paznocht)
 6. Instalace nového Z-Boxu (Paznocht)
 7. Koncesní řízení na provozovatele ČOV Středokluky (Paznocht)
 8. Rekonstrukce ulice Na Ovčíně – VZ + dotace (Petrů)
 9. Nájemní smlouva – školní jídelna (Paznocht)
 10. Spolupráce s destinační agenturou Kladensko-Slánsko (Paznocht)
 11. Dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu (Petrů)
 12. Dotace MAS – učebna, Bezpečná chůze (Petrů, Kuchař)
 13. Příprava rozpočtu na rok 2022 (Paznocht)
 14. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 15. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) – přesunuto na konec
 16. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.21/ZO/70: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej CAS32 Tatra SPZ 1K3 3923. Pověřuje starostu a velitele JSDH Středokluky k jednání s potenciálními zájemci. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/71: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000 Kč ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „JSDH Středokluky – Nová CAS“. ev.č. HAS/CAS/043552/2021. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/72: Zastupitelstvo obce Středokluky nařizuje starostovi začít jednání o uzavření smlouvy o pronájmu Sportovního areálu „Koupaliště“ s pí. Vaňkovou, pokud nebudou jednání úspěšná, tak s p. Michnou a zároveň k podpisu nájemní smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení nové elektrické přípojky a základního rozvodu elektřiny do objektu č.p. 152 z rozpočtu obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky nařizuje starostovi začít jednání o uzavření smlouvy o pronájmu č.p. 152 s p. Plichtou, pokud nebudou jednání úspěšná, tak s p. Markem a zároveň pověřuje k podpisu nájemní smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/75: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p.č.251 k.ú. Středokluky, obec Středokluky, podíl č. 743/5242 vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m². USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu pro umístění z-boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna, s.r.o. Tím také schvaluje bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Středokluky o ploše 2,1 m2 společnosti Zásilkovna, s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí ČR k uzavření provozní smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace na roky 2022–2031. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo mezi obcí Středokluky a Stavební firmou Neumann, s.r.o. ze dne 24.9.2020. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2016-07 C: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně – Realizace. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Kuchař, Maršál, Petrů náhradník Černý. Výsledky musí schválit Zastupitelstvo obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci organizace destinačního managementu mezi obcí Středokluky a DMO Kladensko-Slánsko, z.s.

Hlasování: Pro: 6 – odchod p. Černého         Proti: 0                        Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 1 195 141 Kč ze Středočeského infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky II. etapa“. ev.č. ISF/ŽIV/043946/2021USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci v připravované výzvě MAS KPZ výzva č. 11 IROP – Bezpečnost komunikací. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci ve výzvě MAS KPZ, výzva č. 10 IROP – Zvyšování kvality škol V. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/86: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021, které snižuje plánované příjmy i výdaje o 5 000 000 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nákupu litinových vpustí/poklopů splaškové kanalizace maximálně za 600 tisíc Kč bez DPH dle poptávkového řízení (alespoň 3 oslovení). USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO