Zápis z jednání zastupitelstva obce 23.6.2021

publikováno 1. 7. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 2. Zajištění kapacity 1. třídy ZŠ v roce 2022/23 (žádost občana)
 3. Letní dotace 2021 (Paznocht)
 4. VZ Právní služby (Paznocht)
 5. VZ Nábytek ZŠ (Kuchař)
 6. Limity veřejných zakázek – třídy ZŠ (Paznocht
 7. VZ Osvětlení (Paznocht)
 8. VZ: CAS pro JSDH Středokluky (Paznocht)
 9. VZ: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (Paznocht)
 10. VZ: Šatny ZŠ (Paznocht)
 11. VZ: Výměna kanálových vpustí (Paznocht)
 12. VZ: Elektronické informační panely (Paznocht)
 13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Středokluky (Paznocht)
 14. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht)
 15. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 (Paznocht) – bod přesunut
 16. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 17. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 21/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vysoký počet potenciálních žáků pro první ročník ve školním roce 2022/2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky neschvaluje zkrácení nočního klidu dne 28.8.2021 na základě žádosti z důvodu krátkého termínu na projednání a složité epidemiologické situace.

Hlasování: Pro: 5        Proti: 0            Zdrželi se: 2 – Melíšek, Maršál

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2021 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky 2021-06 Právní služby na roky 2021-23 Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky 2019-04 C Nábytek do multimediální učebny firmu Santal spol. s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení limitu pro zadání zakázek bez výběrového řízení na 850,- tis. bez DPH pro tyto akce: Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti budovy Školská 82, Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výsledky veřejné zakázky 2020-17 Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky 1. etapa. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy, pokud vítěz splní veškeré technické i formální požadavky zakázky. Pokud nebudou splněny, schvaluje opětovné vyhlášení VZ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2018-04 Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Středokluky firmu KOBIT, spol. s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení rozpočtu rekonstrukce komunikace Na Ovčíně ve výši 1.250.000, – bez DPH s podmínkou aktualizace harmonogramu dle podmínek dotace a pověřuje starostu k přípravě a podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2020 se Stavební firmou Neumann s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Vybudování šaten na druhém stupni ZŠ Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., RNDr. Lenka Duchajová Dis., Ing. Petr Melíšek, náhradník Ing. Jan Petrů a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise.

Hlasování: Pro:6                    Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Výměna kanálových vpustí v obci Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Vítězslav Chvoj, náhradník Ing. Petr Melíšek a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Digitalizace a přístupnost zastávek v obci Středokluky – Část A – Elektronické informační panely. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Tomáš Maršál náhradník Ing Vítězslav Chvoj a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek č.6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem Školská 82, 252 68 Středokluky, IČ 69 983658, kterým se od 1.7. 2021 ruší bod č. 5 u čl. IV Doplňková činnost vymezující výčet povolených doplňkových činností. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s uzavřením nájemního vztahu mezi Obcí a Středočeským krajem na budovu č.p. 106 s výhledem na převod nemovitosti do majetku obce. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodnout o převodu nemovitosti do majetku obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce a účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

 

 

Přílohy