Zápis z jednání zastupitelstva obce 19.5.2021

publikováno 27. 5. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Volba ředitele Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht)
 2. Převod jídelny ze Středočeského kraje na ZŠ Středokluky (Paznocht)
 3. Žádost majitele pozemku p.č. 864 k.ú. Středokluky o možnosti výstavby mimo zastavěné území (Paznocht)
 4. Řešení pozemků v lokalitě U Hřiště pozemek p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 5. Žádost o odkup pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky (Paznocht) – oproti programu opraveno číslo pozemku.
 6. Žádost o odkup pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Středokluky – úprava usnesení (Paznocht)
 7. Zpráva starosty (Paznocht)
 8. VZ 2019-04-C Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) – přidaný bod.
 9. VZ 2020-16 Šatny ZŠ Středokluky (Paznocht) – přidaný bod.
 10. VZ 2016-07 Komunikace Na Ovčíně (Paznocht) – přidaný bod.
 11. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht)
 12. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 13. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 21/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se jmenováním Mgr. Martina Molčíka ředitelem Základní školy Středokluky, p.o.

Hlasování: Pro: 6        Proti: 0            Zdrželi se:1- Kuchař (střet zájmu – manželka se účastnila konkurzu)

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o převodu činností, práv, povinností a závazků mezi Středočeským krajem a obcí Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek č.5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem Školská 82, 252 68 Středokluky, IČ 69 983 658, kterým se od 1.7. 2021 stává součástí ZŠ Středokluky, p.o. školní jídelna. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s umístěním rodinného domu na pozemku p.č. 864 v k.ú. Středokluky.

Hlasování: Pro: 0        Proti: 4 – Paznocht, Duchajová, Melíšek, Kuchař    Zdrželi se: 3 -Chvoj, Petrů, Maršál

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě dohody mezi obcí a vlastníky k odprodeji pozemku 54/5 v k.ú. Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky bere nabídku na vědomí a souhlasí s dalším jednáním. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č.250/1 k.ú. Středokluky, obec Středokluky, o celkové rozloze 207 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m². Toto usnesení nahrazuje usnesení č. 19/ZO/79. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky doplňuje usnesení č. 21/ZO/18 o „Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězem VZ – 2019-04-C na základě hodnocení usnesení a zápisu výběrové komise“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/37: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2020-16: Šatny ZŠ Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení: RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Petr Melíšek a Ing. Jana Petrů náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh zakázky 2016-07 Komunikace Na Ovčíně. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí informaci o přípravě Závěrečného účtu obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.2, které navyšuje paragraf č. 5512 na 500 tis. Kč. Schodek bude kryt úvěrem a dotací. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO