Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2019

publikováno 2. 7. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

  1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
  2. Zvolení předsedy osadního výboru (Paznocht)
  3. Schválení přijetí dotace na hasičský dopravní automobil (Paznocht)
  4. Dotace IROP (Kuchař, Paznocht)
  5. Letní dotační program obce (Paznocht)
  6. Žádost ZŠ – přesun prostředků z rezervního fondu
  7. Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht)
  8. Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht)
  9. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht)
  10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek (Paznocht)
  11. Provozování ČOV (Paznocht)
  12. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  13. Diskuze

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 19/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedou Osadního výbor Nové Středokluky pro období 2019-21 p. Tomáše Červinku. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedou Osadního výboru Černovičky pro období 2019-21 p. Lukáše Černého. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ke kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 – Pořízení nového dopravního automobilu-HAS/DOP/037712/2019 ve výši 300 tisíc Kč na nákup dopravního automobilu pro JSDH Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na nákup dopravního automobilu pro JSDH Středokluky, pokud nikdo vzešlý z předchozího výběrového řízení (2018-03) nepodepíše smlouvu s obcí.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti a realizaci projektu Vybudování a vybavení přírodovědné učebny do Integrovaného regionálního operačního programu výzvy Zvyšování kvality škol výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. Zvyšování kvality škol. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2019 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s přesunem prostředků ve výši 70 tisíc Kč z rezervního fondu ZŠ Středokluky p.o. na vybavení nové jazykové učebny pro první stupeň ZŠ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o předání a převzetí vyvolané investice stavby chybějící pěší infrastruktury na pozemku p.č. 714/10 v k.ú. Kněževes mezi obcí Středokluky a Správou železniční dopravní cesty, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky deklaruje, že si vyhrazuje pravomoc rozhodovat pouze o dané záležitosti pozemků p.č. 158/87 a 158/28 k.ú. Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 5        Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ Č.19/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí na celou lokalitu Nad Běloky, z důvodu vytvoření nevhodného precedentu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.  Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ Č. 19/ZO/52:Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí se zásahem do pozemku p.č. 158/1 v k.ú. Středokluky z důvodu připojení pozemku 158/87 na kanalizaci, vodovod a elektrickou síť či další podobné sítě, tento pozemek má přípojky přes pozemek p.č. 158/28. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1- Maršál

USNESENÍ Č. 19/ZO/53:Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí se zásahem do pozemku p.č. 158/1 v k.ú. Středokluky z důvodu vybudování vjezdu na pozemek 158/87, tento pozemek má vjezd přes pozemek p.č. 158/28, mohl by vzniknout precedent, který by způsobil neúměrné zatížení komunikací v ulici Nad Běloky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1- Maršál

USNESENÍ Č. 19/ZO/54:Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s napojením další nemovitosti na pozemku p.č. 158/87 na kanalizační a vodovodní síť oproti původnímu územnímu rozhodnutí z důvodu kapacity sítí. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1- Maršál

USNESENÍ Č. 19/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Interní směrnici č. 2019/1 – Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která mění směrnici č. 1/2017 následovně:

 • Sloučení 3 skupin do 2.
 • Zvýšení limitu pro zadávání zakázek bez povinnosti výběrového řízení na 250 tisíc Kč bez DPH, přičemž nad 100 tisíc Kč je nutná kontrasignace místostarosty a správce rozpočtu (objednávky/faktury/záměru).
 • Zastupitelstvo může pověřit starostu k podpisu smlouvy před veřejným projednáním

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. Hlasování: Pro: 5                   Proti: 0            Zdrželi se: 1- Paznocht

USNESENÍ Č. 19/ZO/56Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje změnu plánovaného provozování intenzifikované ČOV Středokluky z modelu samostatného provozování na oddílný model. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/57Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě koncesního řízení na provozování ČOV, kanalizace a vodovodu dle podmínek OPŽP. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/58: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 se společností Eurovision, a.s., který vyčíslí odměnu za služby dle Smlouvy ze dne 12.10. 2015. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

 

Přílohy