Změny v sociálním zabezpečení 2016

publikováno 4. 1. 2016

Tisková zpráva Praha, 18. prosince 2015
Co se mění od ledna 2016? Novinky Ministerstva práce
a sociálních věcí
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se
minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako
kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru
jednorázový příspěvek 1 200 korun.

DŮCHODY
Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody
invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí.
Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč
na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných
dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.

Důchodci proto dostanou v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun navíc. MPSV se
tak snaží vykompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016 vypočítanou podle údajů
ČSÚ. U průměrného starobního důchodu činí zvýšení částku odpovídající stu procent růstu
úhrnného indexu spotřebitelských cen a o částku odpovídající jedné třetině růstu reálných
mezd. Zákon tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené
zvýšení důchodů.

(V roce 2015 si důchodci polepšili v průměru o 200 korun měsíčně, základní výměra se
zvýšila o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se zvýšila o 1,6 %.)

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak,
aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální
mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent.
Od ledna 2016 tak minimální mzda vzroste o 700 korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900
korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč.

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste
u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod z 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na
55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž
mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách
a správě.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše
dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:
 první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),
 druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),
 třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč
i v roce 2016.
Petr Habáň, tiskový mluvčí, tel.: 221 922 359, petr.haban@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ukončení důchodového spoření
Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření a s tím souvisí i
úprava sazeb pojistného, které se stanoví již bez zřetele k důchodovému spoření, tj.
nikoliv diferencovaně v závislosti na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl účasten
důchodového spoření.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:

 u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
 u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na
státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou
účastnou důchodového pojištění,
b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou
účastnou nemocenského pojištění,
 u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího
základu.
Nejvýznamnější změny:
 částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),
 maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč
v roce 2015),
 rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ,
která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),
 minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající
hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o
příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na
pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového
spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),
 minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou
činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a
výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí
789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč,
byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).

Petr Habáň
tiskový mluvčí