Zápis z jednání ZO ze dne 15.5.2024

publikováno 29. 5. 2024

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Dodržování jednacího řádu zastupitelstva (Petrů)
 2. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
 3. Vyhláška o nočním klidu (Paznocht)
 4. Věcné břemeno ČEZ ul. Starý vrch 187 (Paznocht)
 5. Věcné břemeno Lidická ul. (Paznocht)
 6. Školský výbor (Fröhde) – přidaný bod
 7. Změna a doplnění jednacího řádu Zastupitelstva obce Středokluky (Vilím, Kuchař) – přidaný bod
 8. Limit VZ – Techlines (Paznocht)
 9. Vypořádání majetku se Středočeským Krajem (Paznocht)
 10. Energie kraj (Paznocht)
 11. Dopravní projekce (Paznocht)
 12. ÚS Devaterky (Paznocht)
 13. Strategie ZŠ (Paznocht)
 14. Dotace MAS KPZ (Petrů)
 15. Pojištění obecního majetku (Petrů)
 16. Účetní závěrka za rok 2023 – Mateřská škola p.o. (Paznocht)
 17. Účetní závěrka za rok 2023 – Základní škola p.o. (Paznocht)
 18. Závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2023 (Paznocht)
 19. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Středokluky na roky 2025-2028 (Paznocht)
 20. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 21. Diskuse

Usnesení č.24/ZO/37: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí Jednací řád Zastupitelstva obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu č. 1/2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV -12 6033938 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 200 Kč/bm a 1000,- Kč/1ks pojistné/ rozpojovací skříně. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje umístění věcného břemene na pozemku parc. č. 164/32 k.ú. Středokluky, obec Středokluky vlastníku přilehlé nemovitosti čp.273 paní Ivetě Archlebové s podmínkou písemného souhlasu sousedů s konkrétním typem tepelného čerpadla a zajištěním odvodu případného kondenzátu.

Hlasování: Pro: 7       Proti: 0                        Zdrželi se: 1 – Ruckl

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členem Školského výboru pana Ing. Mgr. Matěje Lejsala. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky odkládá projednání změn Jednacího řádu zastupitelstva obce Středokluky na příští jednání ZO. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na služby a nákup software firmou Techlines, s.r.o. IČ: 05542103 o 65 tisíc Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Středokluky a Středočeským krajem na movitý majetek – vybavení tzv. Kubrovy školy v účetní hodnotě 959 163,11 Kč a pověřuje starostu k podpisu.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod v budovách č.p. 106 a 187 v obci Středokluky se 1. Vodohospodářskou společností, s.r.o. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská, a.s. v budovách č.p. 106 a 187 v obci Středokluky. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na vícepráce studie Dopravní vize obce společností Projekce dopravní Filip s.r.o. IČ: 287 14 792 o 30 tisíc Kč bez DPH.

Hlasování: Pro: 8        Proti: 0           Zdrželi se:0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí Dohody o zastoupení a financování mezi majiteli pozemků v lokalitě Devaterky a Realitní kanceláří JUDr. Josef Křen. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Strategie rozvoje ZŠ Středokluky“ se společností ONplan lab, s.r.o. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání projektových záměrů ve výzvě č.3 a č.4 na MASKPZ a v případě výběru projektových záměrů ze strany MASKPZ podání žádosti o podporu na CRR. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dodatku číslo 3 s ČSOB pojišťovnou, a.s. a pověřuje starostu k jejímu podpisu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Středokluky p.o. za rok 2023 ve výši + 260 265,38 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 30 265,38 Kč do fondu odměn školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky 230 000 Kč zřizovateli školy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje změnu rozpočtu MŠ Středokluky, p.o. a to převedením 75 000,- Kč z nákladů na elektrickou energii a náklady zemního plynu do položek mzdové náklady a odvody a FKSP. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, p.o. za rok 2023. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši -460 450,03 bude ponížen o hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 3009,85 Kč a zbývající částka ve výši 457 440,18 bude uhrazena z rezervního fondu.

Hlasování: Pro: 7       Proti:   0          Zdrželi se: 1- Fröhde

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu obce Středokluky na roky 2025-2028.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

Přílohy