Záměr směny pozemků

publikováno 13. 2. 2024

OBEC STŘEDOKLUKY

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Zveřejnění záměru směny pozemků

 dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:

 

Obec Středokluky zveřejňuje

 záměr směnit

 část pozemku p. č. 626/1, v k. ú. Středokluky

 o výměře 3 m²

za část pozemku p.č. 170/3, v k.ú. Středokluky

o výměře 3 m²

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti směně obecního pozemku u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

 Ve Středoklukách dne 12.2.2024

Jaroslav Paznocht

starosta obce