Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2021

publikováno 23. 2. 2022

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2021

 1. Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
 • počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2021:  3
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 2. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 • Žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2021 vydán.
 1. Výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 1. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
 • Žádné stížnosti v roce 2021 nebyly podány.
 1. Jiné informace k uplatňování tohoto zákona:
 • Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle uvedeného zákona. Žádosti je možné podávat ústně nebo písemně, adresovat je na adresu obecního úřadu, na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky. Žádost musí splňovat náležitosti § 14 zákona.

Ve Středoklukách 23.2.2022

Ing. Jaroslav Paznocht

Starosta obce