Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2019

publikováno 20. 2. 2020

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2019

  1. Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
  • počet žádostí o informace,které obec obdržela v roce 2019:   8
  • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    0

   

  1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0
  2. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
  • Žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2019 vydán.

   

  1. Výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

   

  1. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  • Žádné stížnosti v roce 2019 nebyly podány.

   

  1. Jiné informace k uplatňování tohoto zákona:
  • Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle uvedeného zákona. Žádosti je možné podávat ústně nebo písemně, adresovat je na adresu obecního úřadu, na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky. Žádost musí splňovat náležitosti § 14 zákona.

  Ve Středoklukách 20.2.2020

   

  Ing. Jaroslav Paznocht

  starosta obce