Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2023

publikováno 29. 2. 2024

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2023

  1. Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
  • počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2023:  3
  • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  • Žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2023 vydán.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 0

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

  • Žádné stížnosti v roce 2023 nebyly podány.

6. Jiné informace k uplatňování tohoto zákona:

  • Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle uvedeného zákona. Žádosti je možné podávat ústně nebo písemně, adresovat je na adresu obecního úřadu, na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky. Žádost musí splňovat náležitosti § 14 zákona.

Ve Středoklukách 29.2.2024

Ing. Jaroslav Paznocht

Starosta obce